Beata Wysokińska

13 kwietnia 2015

pok. A07

e-mail: beamw@poczta.onet.pl

dyżur: poniedziałek i środa: 11.00-13.00

 

Wykształcenie:

 • 2003–2007 – Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, dr nauk humanistycznych w dyscyplinie historia nauk biologicznych. Praca doktorska pt. Dzieje badań botanicznych w Bieszczadach Zachodnich w latach 1868–1973, napisana pod kierunkiem dr hab. Wandy Grębeckiej.
 • 1995–2000 – Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski (studia 5–letnie, magisterskie), praca na temat: Matrykondycjonowanie nasion astra chińskiego (Callistephus chinensis L.) w Micro Cell –E, napisana pod kierunkiem dr Aliny Dawidowicz-Grzegorzewskiej.

Publikacje naukowe ogłoszone w wydawnictwach zwartych i czasopismach:

 1. B. Wysokińska, [recenzja]: Doubravka Olšáková: Věda jde k lidu! Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí a popularizace věd v Československu ve 20.století. (Nauka idzie do ludu. Czechosłowackie Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy Politycznej i Naukowej a popularyzacja nauki w Czechosłowacji w XX wieku), ACADEMIA, Praha 2014, ss. 680, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2014.
 2. B. Wysokińska, Elementy historyczne i przyrodnicze w tworzeniu i rozwoju szlaków kulinarnych Mazowsza, [w:] Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu  Mazowsze, red. P. Dominik, Warszawa 2014, s. 51-71.
 3. B. Wysokińska, Idee zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody – ich oddziaływanie na postęp w hotelarstwie [w:] Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie, red. Piotr Dominik, Warszawa, Wydział Turystyki i Rekreacji Almamer Szkoła Wyższa, 2013, s. 185–195.
 4. B. Wysokińska, Historyczne uwarunkowania kuchni regionalnej Mazowsza, [w:] Tradycyjne produkty kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności Mazowsza, Instytut Wiedzy i Umiejętności, Warszawa 2012, s. 35-46.
 5. W. Grębecka, B. Wysokińska, Wkład polskich przyrodników w kształtowanie się idei pogranicznych parków narodowych (w 80. rocznicę utworzenia Parku Narodowego w Pieninach), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 57 (2012), nr 2, s. 97-109.
 6. B. Wysokińska, Podróż botaniczna Josefa A. Knappa po Galicji jako element zbadania Austro–Węgier, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 56 (2011), nr 2, s. 99-116.
 7. B. Wysokińska, Podróżowanie w świetle wskazań medycznych, [w:] Żywienie, turystyka i rekreacja w promocji zdrowia. Turystyka i rekreacja przyszłości, WSGHiT Warszawa 2011, s. 9-18.
 8. G. Sitko, B. Wysokińska, Wpływ certyfikacji na jakość usług turystycznych w polskich Bieszczadach na przykładzie znaków jakości PAN Parks i „ZIELONY ROWER”, [w:] „Śladami derkacza – przygotowanie transgranicznej oferty turystycznej”, Olszanica 2007, s. 7-17.
 9. G. Sitko, B. Wysokińska, Turystyka przyrodnicza – nowy produkt turystyczny województwa podkarpackiego, „Szanse rozwoju transgranicznych produktów turystycznych województw podkarpackiego i lwowskiego”, Przecław 19–20 kwietnia 2007, s. 38–44.
 10. B. Wysokińska, Nieznana korespondencja Józefa Rostafińskiego z Edouardem Bornetem z lat 1875–1878, dotycząca badań nad glonami, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, R. 52 (2007), nr 2, s. 137-153.
 11. B. Wysokińska, Badania fizjograficzne Karpat w pismach Stanisława Staszica. [w:] Stanisław Staszic – myśliciel, pisarz, uczony, „Wiek Oświecenia”, T. 22. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 227-238.
 12. B. Wysokińska, Czasopismo „Wierchy” jako źródło do badań historyczno-przyrodniczych Bieszczadów Zachodnich (lata 1923–1938), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, Warszawa 2006, s. 219-230.
 13. J. Krupa, B. Wysokińska, G. Sitko, Badania w zakresie roli informacji turystycznej w Bieszczadzkim Parku Narodowym [w:] J. Krupa, J. Biliński (red.), Turystyka w badaniach naukowych – prace przyrodnicze i humanistyczne, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2006, s. 193–205.
 14. J. Krupa, B. Wysokińska, Ekologiczno–edukacyjne aspekty rozwoju turystyki [w:] Ekologia i ochrona środowiska a wybrane aspekty rozwoju społeczno–gospodarczego, red. J. Krupa, J. Strojny, W. Tabasz. Rzeszów 2005, s. 129–141.
 15. J. Krupa, B. Wysokińska, Edukacja ekologiczna w rozwoju współczesnej turystyki [w:] „Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu”, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2005, s. 243–256.
 16. J. Krupa, B. Wysokińska, Rozwój turystyki w województwie podkarpackim w aspekcie członkowstwa Polski w Unii Europejskiej [w:] Ekologia i ochrona środowiska a wybrane aspekty rozwoju społeczno–gospodarczego, red. J. Krupa, J. Strojny, W. Tabasz. Rzeszów 2005, s. 129-161.
 17. J. Krupa, B. Wysokińska, Formy promocji schronisk górskich Beskidu Sądeckiego [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Jaśle. z. 3., 2005, s. 99-116.
 18. J. Krupa, B. Wysokińska, Uwarunkowania rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych w Polsce na przykładzie Rzeszowa, [w:] Nowe tendencje turystyki i rekreacji, red. J. Biliński, M. Przydział. Rzeszów 2004, s. 69-81.

Zainteresowania naukowe:

Historia botaniki, historia nauk przyrodniczych, dzieje ochrony przyrody.

 

Arrow Button Wróć