Dr hab. Antoni Kuczyński, profesor PAN

1 stycznia 2015

prof.Kuczyński

 
   

Dr hab. Antoni Kuczyński, profesor PAN

 

tel.+ 48 71 351-10-94

kom:+ 48 602 836 727

e-mail.bakucz@op.pl

 

Dr hab. Antoni Kuczyński, prof. PAN, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii nauki, etnolog , historyk nauki, autor ponad czterystu publikacji z zakresu etnologii, historii i historii nauki – książek, artykułów w pracach zbiorowych, czasopismach krajowych i zagranicznych oraz recenzji.  Prowadził badania archiwalne oraz  obserwacje etnograficzne w Kazachstanie, Rosji – m.in. w Jakucji, na Kamczatce, Sachalinie i Japonii. Redaktor i wydawca – członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Wieloletni Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Animator działalności badawczej oraz organizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących Syberii w historii i kulturze narodu polskiego. Słowa kluczowe dotyczące zainteresowań naukowych: dziedzictwo, antropologia kultury, biografistyka, interakcje etniczne, zesłania

Główne kierunki badań:

 1. Historia etnologii i nauk pokrewnych w Polsce XIX i XX wiek;
 2. Polskie badania kultur i ludów świata;
 3. Dzieje Polaków na Syberii;
 4. Kultura i świadomość etniczna Polaków w Kazachstanie;
 5. Syberia w historii i kulturze narodu polskiego;
 6. Życie i działalność naukowa Bronisława Piłsudskiego.

Wykształcenie, praca zawodowa, naukowa i naukowo-organizacyjna:

 • od 1956-1961 studia na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • 1962 dyplom magistra etnografii;
 • 1962-1963 młodszy asystent w Zakładzie Etnografii Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN we Wrocławiu;
 • 1963-1968 studia doktorancie pod kierunkiem prof. dr. Józefa Gajka w Katedrze Etnografii Powszechnej Uniwersytetu Wrocławskiego, rozwiązanie przewodu doktorskiego z przyczyn pozamerytorycznych niezależnych od doktoranta;
 • 1968-1989 socjolog w Dolnośląskich Zakładach Maszyn Elektrycznych „Dolmel” we Wrocławiu z równoczesnym czasowym zatrudnieniem w Oddziale Odwykowym dla Alkoholików i Narkomanów Szpitala Psychiatrycznego oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu;
 • 1971 pobyt stypendialny w Japonii (Uniwersytet Kioto Sangio Daigaku) opieka naukowa-  prof. Akyoshi Nakayama i Masanari Kobayashi.
 • 1975 dyplom absolwenta Studium Samokształcenia Kierowanego i Badań dla socjologów i psychologów zatrudnionych w resorcie przemysłu maszynowego – kierownik Naukowy Studium prof. dr Adam Sarapata;
 • 1987 studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławia
 • 1989-2010 pracownik naukowo-techniczny w Pracowni Dokumentacji Naukowej Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, następnie adiunkt w Zakładzie Ruchów Społecznych tego Instytutu a od października 1996 adiunkt i kolejno od 2004 profesor nadzwyczajny w Katedrze w Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Kierownik Ośrodka Badań Wschodnich istniejącego w ramach macierzystej Katedry;
 • Przez szereg lat Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, wcześniej wieloletni Zastępca Sekretarza Generalnego
 • 1993 doktorat nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskany w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt. „Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory”. Promotorem w przewodzie doktorskim był Prof. dr hab. Czesław Hernas; recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Wójcik i prof., dr hab. Wojciech Wrzesiński;
 • 2004 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii – historii nauki. Habilitacja została przeprowadzona przez Radę Naukową Instytutu Historii Nauki PAN. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr Teresa Kulak – Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego; prof. dr Wiktoria Śliwowska – Instytut Historii PAN; prof. dr hab. Zbigniew Wójcik – Muzeum Ziemi PAN;
 • od 1991 redaktor naczelny serii wydawniczej „Biblioteka „Zesłańca”, od 1996 redaktor naczelny kwartalnika „Zesłaniec” i od 2004 redaktor naczelny „Wrocławskich Studiów Wschodnich”
 • 2011-2013 profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Kulturalnych i Badań Etnicznych;
 • 2014 profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Nauki PAN.

Wykaz publikacji:

Książki:

I. Przed doktoratem:

 • Syberyjskie szlaki, Wrocław 1972.
 • Ludy daleki a bliskie. Antologia polskich relacji o ludach Syberii, Wrocław 1989;
 • Wśród buszu i czarowników…, Wrocław 1990.
 • Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory. Antologia historyczno-kulturowa, Wrocław 1993.

II. Po doktoracie i habilitacji

 • Polskie opisanie świata. Studia z dziejów wkładu Polaków w poznanie kultur ludowych i plemiennych. Azja i Afryka, t. 1, Wrocław 1994.
 • Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory. Antologia historyczno-kulturowa, Wrocław 1995; (Wydanie drugie).
 • Polskie opisanie świata. Studia z dziejów wkładu Polaków w poznanie kultur ludowych i plemiennych. Ameryka, Australia z Oceanią, t. 2, Wrocław 1997.
 • Syberia. 400 lat polskiej diaspory, Wrocław 1998 (Wydanie trzecie).
 • Syberia. 400 lat polskiej diaspory. Zesłania, martyrologia i sukces cywilizacyjny Polaków, Krzeszowice 2007 (Wydanie czwarte zmienione i uzupełnione).
 • Polacy w Kazachstanie. Zesłania – dziedzictwo – nadzieje – powroty, Krzeszowice 2014.

III. Artykuły zagraniczne po doktoracie

 • Polskaja diaspora w Kazachstanie. Istorija – Sowriemiennost – Buduszczyje, [w:] Diaspory w istoriczeskom wriemieni i prostranstwie. Nacionalnaja situacja w Wostocznoj Sybirii. Tezisi dokładow mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencji 6-8 oktiabria 1994, Irkuck 1994, s. 148-152.
 • Nieosuszczestwlennyje zamysły, ili nienapisannyje memuary Bronisława Piłsudskogo, „Krajewiedczeskij Biuletin”, 1995: 1, s. 67-74, (Jużno Sachalińsk).
 • Diaspora polska na Syberii, „Orzeł Biały”, 1997: 1542, s. 25-28, (Londyn).
 • Nasi sławni rodacy. Katorżnik, badacz, uczony, [wywiad, z dr Antonim Kuczyńskim, kierownikiem Ośrodka Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego, rozmawiał Eugeniusz Skrobocki] „Głos znad Niemna”, 1997: 17-18, s. 8; 1997: 20, s. 5, 1997: 21, s. 5; 1997: 22, s. 5, (Grodno).
 • Piłsudski – Król Ajnów, „Orzeł Biały”, 1998: 1549-1550, s. 57-60, (Londyn).
 • Benedykt Dybowski – badacz „Świętego Morza” i nie tylko, [wywiad S. Skrobockiego z A. Kuczyńskim], „Magazyn Polski”, 1998: 1, s. 6-11, (Grodno).
 • Widziane z oddali, czyli opowieść o Edwardzie Piekarskim, [wywiad S. Skrobockiego z A. Kuczyńskim], „Magazyn Polski”, 1998: 2, s. 9-14, (Grodno).
 • W mongolskich stepach, [wywiad S. Skrobockiego z A. Kuczyńskim], „Magazyn Polski”, 1998: 3-4, s. 53-57, (Grodno).
 • Za priediełami nauki. Diejatelnost Bronisława Piłsudskogo w Polskom Narodnom Komitetie w Pariże, „Izwiestija Instituta nasledija Bronisława Piłsudskogo”, 1999: 3, s. 141-144, (Jużno Sachalińsk).
 • Nowyj portret Bronisława Piłsudskogo, „Izwiestija Instituta nasledija Bronisława Piłsudskogo”, 1999: 3, s. 156-159, (Jużno Sachalińsk).
 • Nowy portret Bronisława Piłsudskiego dziełem malarza z Grodna, „Głos znad Niemna”, 1999: 5, s. 8, (Grodno).
 • La contribution des Polonais su processus de civilisation de la Sibèrie au dèbut de la colonisation russe, [w:] Siberie II. Questione siberiens. Historie – Cultures – Litterature, pod red. B. Chichlo, Paryż 1999, s. 225-246.
 • Rol i znaczenie wkłada Poljakow w poznanie i oswoienie Sibiri i formirowanije swjazi z krajem polskoj diaspory za Uralom [w:] Sibirskaja Polonija: Proszłoje, nastojaszczyje, buduszczyje, Tomsk 1999, s. 22-29.
 • Bronisław Piłsudskij – ssylnyj issledowatiel kultury narodow Dalnego Wostoka. Tradicji polsko-rossijskogo sotrudniczestwa w obłasti nauki, [w:] Sibirskaja Polonija: Proszłoje, nastojaszczyje, buduszczyje, Tomsk 1999, s. 112-119.
 • Opera Omnia Bronisława Piłsudskiego, „Orzeł Biały”, 1999: 1555, s. 50-54, (Londyn).
 • Dokumentalnyje fotografii Bronisława Piłsudskogo (kratkij obzor kollekcji Etnograficzeskogo Muzieja Wieny, „Izwiestija Instituta nasledija Bronisława Piłsudskogo”, 2000: 4, s. 120-138, (Jużno Sachalińsk).
 • Rol Poliakow w zawojowaniji i kolonizacji Sibiri w XVII-XVIII stoletiach, „Krajewiedczeskij Biuletien”, 2000: 4, s. 15-34, (Jużno Sachalińsk).
 • Geneza i dzieje polskiej diaspory w Rosji. Wkład Polaków do rozwoju nauki, kultury i gospodarki Rosji, [w:] Polonia w Rosji: historia i dzień dzisiejszy. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 10-lecia Odrodzenia Ruchu Polonijnego w Rosji (listopad 1999), pod red. G. B. Romanowej, N. J. Warganowej, E. R. Wasilewskiej, W. S. Kuleszy, P. S. Romanowa, Moskwa 2000, s. 47-56.
 • Polonia Syberyjska, „Orzeł Biały”, 2000: 1569, s. 29-37, (Londyn).
 • Polacy w Kraju Tiumeńskim, „Orzeł Biały”, 2000: 1573-1574, s. 18-23, (Londyn).
 • Bronisław Piłsudski w Zakopanem, „Magazyn Wileński”, 2000: 12, s. 14-15, (Wilno).
 • Polski ślad na mapie Syberii, [wywiad S. Skrobockiego z A. Kuczyńskim], „Magazyn Polski”, 1998: 1, s. 18-21, (Grodno).
 • Bronisław Piłsudski (1866-1918). Czełowiek – Uczonyj – Patriot. (Simpozjum 20-21 oktiabria 2000 g. Zakopane, „Izwiestija Instituta nasledija Bronisława Piłsudskogo”, 2001: 5, s. 290-297, (Jużno Sachalińsk).
 • Nieizwiestnaja pieriepiska Władimira Arseniewa z polskim etnołogom Stanisławom Poniatowskim. Pisma W. K. Arseniewa Stanisławu Poniatowskomu, „Wiestnik Sachalinskogo Muzieja”, 2001: 8, s. 130-137, (Jużno Sachalińsk).
 • Sibir w istorii i kulturie polskogo naroda. Rol fotografii w etnograficzeskich issledowanijach Bronisława Piłsudskogo, „Mecenat i Mir. Litieraturno-chudożestwiennyj i kulturołogiczeskij żurnał”, 2001: 14-16, s. 442-450. (Riazań).
 • Kniaź Paweł Sapieha i ego zamietki iz putiszestwija po Sibiri, [w:] Sibirsko-polskaja istorija i sowremiennośt: aktualnyje woprosy. Zbornik materiałow mieżdunarodnoj naucznoj konfierencji (Irkutsk 11-15 sientiabria 2000g.), Irkutsk 2001, s. 77-80.
 • Polskije izwiestija o Buriatach i ich poznawatielnaja ciennost, [w:] Sibirsko-polskaja istorija i sowremiennośt: aktualnyje woprosy. Zbornik materiałow mieżdunarodnoj naucznoj konfierencji (Irkutsk 11-15 sientiabria 2000g.), Irkutsk 2001, s. 286-290.
 • Jakuty i jakutskaja ziemlia w polskich opisanijach XVII i XVIII ww., [w:] Rossija i Polsza. Istoriko-kulturnyje kontakty (sibirskij fenomen). Matieriały mieżdunarodnoj naucznoj konferencii 24-25 ijunja 1999 g. Jakutsk, pod red. W. N. Iwanowa, P. L. Kazariana i N. I. Popowa, Nowosybirsk 2001, s. 27-29.
 • Jakutija, opisannaja Zygmuntom Wengłowskim, [w:] Rossija i Polsza. Istoriko-kulturnyje kontakty (sibirskij fenomen). Matieriały mieżdunarodnoj naucznoj konferencii 24-25 ijunja 1999 g. Jakutsk, pod red. W. N. Iwanowa, P. L. Kazariana i N. I. Popowa, Nowosybirsk 2001, s. 115-117.
 • Etnograficzeskaja ekspedicija Wacława Sieroszewskogo na o. Hokkaido, [w:] Rossija i Polsza. Istoriko-kulturnyje kontakty (sibirskij fenomen). Matieriały mieżdunarodnoj naucznoj konferencii 24-25 ijunja 1999 g. Jakutsk, pod red. W. N. Iwanowa, P. L. Kazariana i N. I. Popowa, Nowosybirsk 2001, s. 148-150.
 • Gdzie Kołymy strome brzegi. Opowieść o Janie Czerskim, [wywiad S. Skrobockiego z A. Kuczyńskim], „Magazyn Polski”, 2001: 1, s. 18-23, (Grodno).
 • Ożidanija i swierszenija. Cywilizatorskaja diejatielnost Poliakow w Sibirii (XVII-XIX wieka) [w:] Sibir w istorii i kulturie polskogo naroda, pod red. A. Kuczyński, P. S. Romanow, Moskwa 2002, s. 41-46 (współautor Z. Wójcik). Toż samo w wersji polskiej w książce pt. Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A. Kuczyńskiego, Wrocław 1998.
 • Kollekcja Benedikta Dybowskogo w Gosudarstwiennom etnograficzeskom Muzeje w Krakowie, [w:] Sibir w istorii i kulturie polskogo naroda, pod red. A. Kuczyński, P. S. Romanow, Moskwa 2002, s. 165-167 (współautor J. Kamocki). Toż samo w wersji polskiej w książce pt. Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A. Kuczyńskiego, Wrocław 1998.
 • Rol fotografii w etnograficzeskich issledowanijach Bronisława Piłsudskogo, [w:] Sibir w istorii i kulturie polskogo naroda, pod red. A. Kuczyński, P. S. Romanow, Moskwa 2002, s. 191-205. Toż samo w wersji polskiej w książce pt. Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A. Kuczyńskiego, Wrocław 1998.
 • Sibir w istorii i kulturie polskogo naroda, [w:] Sibir w istorii i kulturie polskogo naroda, pod red. A. Kuczyński, P. S. Romanow, Moskwa 2002, s. 528-549. Toż samo w wersji polskiej w książce pt. Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. A. Kuczyńskiego, Wrocław 1998.
 • Kogda nastupił krizis żizni. Nowyje matieriały, kasajuszcziesja śmierti Bronisława Piłsudskogo, „Izwietija Instituta nasliedija Bronisława Piłsudskogo”, 2002: 6, s. 116-136, (Jużno Sachalińsk).
 • Adolfa Januszkiewicza opisanie Kazachstanu, [wywiad S. Skrobockiego z A. Kuczyńskim] „Magazyn Polski”, 2002: 3-4, s. 35-38. (Grodno).
 • Polskaja nit w biografii Arseniewa (istorija odnoj pieriepiski), „Dalnyj Wostok”, 2003: 2, s. 187-193.
 • Pocztowaja marka, poswiaszczennaja Bronisławu Piłsudskomu, „Wiestnik Sachalinskogo Muzieja”, 2003: 10, s. 375-378.

IV. Artykuły zagraniczne po habilitacji

 • S litografii gliadit’ dalekoje proszłoje Tomska… „Argumenty i Fakty”, 2004: 1, s. 19.
 • Ocalić i pamiętać. Bronisław Piłsudski – zesłaniec, etnograf i wieczny tułacz, „Magazyn Wileński”, 2004: 2, s. 26-27.
 • Memorialnaja doska Bronisławu Piłsudskomu (Krakow, 3 nojabria 2003 goda), „Izwiestija Instituta nasliedija Bronisława Piłsudskogo”, 2004: 8, s. 95-104, (Jużno Sachalińsk).
 • Monety z wizerunkiem Aleksandra Czekanowskiego, zesłańca i badacza Syberii, „Rodacy”. Pismo Kongresu Polaków w Rosji, 2005: 1 (Abakan), s. 11.
 • Portret Bronisława Piłsudskiego z cyklu „Polscy badacze Syberii”, „Rodacy”. Pismo Kongresu Polaków w Rosji, 2005: 1 (Abakan), s. 25-27.
 • Poliaki w Sibiri. Czerez prizmu ssyłok i naucznogo izuczenija, [w:] Poliaki w Prijenisiejskom Kraje, red. S.W. Leończyk i inni, Abakan 2005. s. 9-19.
 • P.Sapega, Puteszestwie na wostok Azii l888-l889 gg. (fragment), predisłowie A.Kuczinskogo, „Sibirskaja Starina”.Kraewedczeskij Almanach, 2005:23 (Tomsk), s.11-15.
 • Naucznoje nasledije Bronisława Piłsudskogo i znaki pamjati ob niejom [w:] „Izwiestija Instituta nasledija Bronisława Piłsudskogo” 2005: 9, s. 218-257, (Jużno Sachalińsk).
 • Portret Bronisława Piłsudskogo iz cykla „Polskie issledowatieli Sibiri”, [w:] „Izwiestija Instituta nasledija Bronisława Piłsudskogo” 2005: 9, s. 258-262, (Jużno Sachalińsk).
 • Bronisław Piłsudski (l866-l9l8). Człowiek – Uczony – Patriota. Pod red. Anny Liscar, Magdaleny Sarkowicz, Zakopane 2003, rec. [w:] „Izwiestija Instituta nasledija Bronisława Piłsudskogo”, 2005: 9, s.374-379, (Jużno Sachalińsk).
 • Malarski cykl portretowy. „Polscy badacze Syberii”, „2 Tygodnik Polonijny” z dnia 19 stycznia 2006, s. 20-21 (USA).
 • Polskie ślady na ziemi jakuckiej, „Rodacy”. Pismo Kongresu Polaków w Rosji, nr 2/2006, s. 24-26, nr 3/2006, s. 12-13, nr 4/2006, s. 22-23.
 • Instytut Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego otrzymał dyplom Gubernatora Sachalinu, ”Rodacy”. Pismo syberyjskiego Kongresu Polaków w Rosji”, nr 3, s. 4-5
 • Monety z wizerunkiem Aleksandra Czekanowskiego, zesłańca i badacza Syberii, „2 Tygodnik Polonijny” z dnia 9 stycznia 2007 roku, s. 30-31 (USA)
 • Polskie ślady na ziemi jakuckiej, „Sooczestwienniki” – „Rodacy”. Pismo Kongresu Polaków w Rosji, nr 1/2007, s. 26-27.
 • Monety czczące jubileusz Związku Sybiraków, „2 Tygodnik Polonijny” (USA), grudzień 2008, s. 52, 57-58.
 • Sledy Bronisława Piłsudskogo wo Lwowie, [w:] „Izwiestija Instituta nasledija Bronisława Piłsudskogo” 2007: 11, s. 169-183, (Jużno Sachalińsk).
 • Sowremiennoje wosprijatije licznosti i naucznogo nasledija Bronisława Piłsudskogo, [w:] A Critical Biography of Broniłsw Piłsudski, Edited by Kazuhiko Sawada and Kochi Inoue, t. 2, Saitama 2010, s. 333-375, (Japonia).
 • Bronisław Piłsudski – muzeolog (współautor Z. Wójcik), A Critical Biography of Broniłsw Piłsudski, Edited by Kazuhiko Sawada and Kochi Inoue, t. 2, Saitama 2010, s. 197-214, (Japonia).
 • Sostojanie i zadaczi polsko-rossijskogo sotrudniczestwa w obłasti izuczenija naucznoj diejatelnosti poljakow w Sibiri, [w:] Akademii  Nauk Polszi i Rossii, uniwersitety, wysszaja szkoła, naucznyje uczyrirżdenija i obszczestwa: istorija polsko-rossijskich otnoszenij w sfere nauki. Tezisy, Moskwa 2010, s. 54-59.
 • Żizniediejatelnost Bronisłsawa Piłsudskogo i egoo issledowanija kultury ajnow i Niwchow na Sachalinie: biograficzesko-antropologiczeskij obzor, [w:] Problemy rossijsko-polskoj istorii i kulturnyj diałog. Materiały Mieżdunarodnoj naucznoj konferencii 23-14 aprelja 2013 goda, red. M. Wołos i zespół, Nowosybirsk 2013, s.71-88.
 • Naucznoje nasledie Bronisława Piłsudskogo i znaki pamjati o niem, [w:] Poljaki w Sibiri: od powstańcew 1863 g. Do sowremiennoj Polonii. Kolektiwnaja naucznaja monografija, pod red.  Siergieja Leończyka, Krasnojarsk 2014, s. 166-206.

V. Artykuły krajowe po doktoracie

 • O nienapisanej książce Bronisława Piłsudskiego, „Lud”, 1994: 77, s. 191-203.
 • Dwa nieogłoszone teksty o Janie Stanisławie Kubarym, „Lud”, 1994: 77, s. 223-234, (współautor Z. Wójcik).
 • Korzenie i współczesność polskich badań etnologicznych w Afryce, „Etnografia Polska”, 1994: 1-2, s. 113-159.
 • Polsko-irkucka historia, „Kresy Literackie”, 1994: 1-2, s. 32-36.
 • Polska diaspora w Kazachstanie, „Kresy Literackie”, 1994: 3-4, s. 54-55.
 • Przetrwanie etniczne. Problemy akulturacji tubylczej ludności Sachalinu w ujęciu Bronisława Piłsudskiego, [w:] Studia i Szkice z Dziejów Najnowszych Politologii i Socjologii, pod red. R. Gellesa i M. S. Wolańskiego, Wrocław 1994, s. 115-126.
 • Dzieje Polaków w Kazachstanie, „Ład”, 1994: 7, s. 1, 4.
 • Polacy na afrykańskich szlakach, „Rota”, 1994:1/2, s. 86-87.
 • Dzieje Polaków w Kazachstanie, „Ład”, 1994: 33 (wkładka „Polakom na Wschodzie”, 1994: 7, s. 1 i 4)
 • Przedmowa, [w:] G. Brzęk, Benedykt Dybowski. Życie i dzieło. Wydanie II. Uzupełnione i rozszerzone, Warszawa-Wrocław 1994
 • Nad wspomnieniami brygadiera Józefa Kopcia z wojen i zesłania na Kamczatkę w XVIII wieku, [w:] Dziennik Józefa Kopcia brygadiera wojsk polskich, Z rękopisu Biblioteki Czartoryskich opracowali i wydali Antoni Kuczyński i Zbigniew Wójcik, Warszawa – Wrocław 1995, s. 267-340, 354-387.
 • Sowieckie deportacje Polaków w czasie II wojny światowej, [w:] Wach auf, mein Herz, und denke”. Zur Geschichte der Beziehungen zwischen Schlesien und Berlin –Brandenburgvon 1740 bis heute. „Przebudź się, serce moje, i pomyśl” Przyczynek do historii stosunków między Śląskiem w Berlinem – Brandenburgia od 1740 roku do dziś, Berlin – Opole, 1995, s. 394-402
 • Toż samo w języku niemieckim: Die Deportation von Polen durch die Sowjetmacht im Zweiten Weltkrieg, [w:] Wach auf, mein Herz, und denke” Zur Geschichte der Beziehungen zwischen Schlesien und Berlin –Brandenburgvon 1740 bis heute. „Przebudż się, serce moje, i pomyśl” Przyczynek do historii stosunków między Śląskiem w Berlinem – Brandenburgia od 1740 roku do dziś, Berlin – Opole, 1995, s. 394-402.
 • Przedmowa ,[w:] Z. Wójcik, Ignacy Domeyko. Litwa – Francja – Chile, Warszawa – Wrocław 1995, s. 5-9.
 • Stanisław Staszic i Abraham Stern. Spojrzenie ma wzajemne kontakty, [w:] Stanisław Staszic. Materiały Sesji Staszicowskiej, Piła 19-20 września 1995, pod red. J. Olejniczaka, Piła 1995, s. 125-136.
 • Literatura zsyłkowa – czyli o oficynie wydawniczej „Biblioteka Zesłańca”, „Niepodległość i Pamięć”, 1995: 2, s. 217-224. Toż samo w: „Kresy Literackie”, 1995: 3-4, s. 61-62.
 • Polskie spotkania z kulturą aborygenów Australii i Oceanii, [w:] Polskie opisanie świata. 100 lat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Wrocław 1995, (katalog wystawy).
 • Zauroczeni egzotyką. Afrykańskie szlaki Polaków, [w:] Polskie opisanie świata. 100 lat Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Wrocław 1995, (katalog wystawy).
 • Józefie Kopciu co strzegł polskich granic i pod Chełmem wojował w 1794 roku, „Kresy Literackie”, 1995, 1-2, s. 36-39.
 • Polacy w Kazachstanie, „Żołnierska Rzecz”, 1995: 4, s. 14.
 • Dzieje Polaków w Kazachstanie. Zarys problemu historyczno-kulturowego, [w:] Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność, pod red. S, Ciesielskiego i A. Kuczyńskiego, Wrocław 1996, s. 23-32. Toż samo w języku rosyjskim: Sudby Poliakow w Kazachstanie. Opyt kulturno-istoriczeskogo analiza [w:] Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność, pod red. S, Ciesielskiego i A. Kuczyńskiego, Wrocław 1996, s. 33-43.
 • Wstęp [w:] Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność, pod red. S. Ciesielskiego i A. Kuczyńskiego, Wrocław 1996, s. 15-18. (współautor S. Ciesielski). Toż samo w języku rosyjskim: Wwiedienije [w:] Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność, pod red. S. Ciesielskiego i A. Kuczyńskiego, Wrocław 1996, s. 19-22.
 • Józefa Kopcia relacja z wojny w 1794 r. oraz niewoli i zesłania na Kamczatce, [w:] Powstanie Kościuszkowskie i jego Naczelnik. Historia i tradycja. Materiały Konferencji Naukowej Kraków – Wrocław 28-30 marca 1994, pod red. T. Kulak i M. Frančićia, Kraków 1996, s. 129-142.
 • Mitologizacja polskich dziejów na Syberii. Mit Sybiraka, [w:] Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1996, s. 199-217.
 • Humanitarna postawa Polaków wobec rdzennej ludności Australii i Oceanii – szkic problemu, [w:] Ludy i kultury Oceanii. Materiały z IV konferencji naukowej zorganizowanej we Wrocławiu w dniach 29-30 listopada 1986 r. przez Katedrę Etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod red. E. Pietraszka i B. Kopydłowskiej-Kaczorowskiej, Wrocław 1996, s. 135-145.
 • Staramy się stworzyć faktografię trudnych i niezbadanych losów Polaków, „Piłsudczyk”, 1996: 20-21, s 41.
 • Bronisława Piłsudskiego życie tułacze, „Piłsudczyk”, 1996: 22, s. 25-26.
 • Oswajanie stepów, czyli obserwatorzy i badacze przyrody Kazachstanu, „Wszechświat”, 1997: 11, s. 283-286.
 • Wysiedlenie i podróż w nieznane, [w:] Życie codzienne polskich zesłańców w ZSRR w latach 1940-1946. Studia, pod red. S. Ciesielskiego, Wrocław 1997, s. 45-77.
 • Wkład Polaków w badania naukowe i rozwój cywilizacyjny Syberii [w:] Znaczenie edukacyjne polskich zesłańców syberyjskich na tle historii najnowszej. Zesłańcy w tworzeniu państwowości polskiej, Warszawa 1997, s. 29-71.
 • Polskie opisanie kraju stepowego [w:] W stepie dalekim. Polacy w Kazachstanie, pod red. M. Gawęckiego i J. Jaskulskiego, Poznań-Ałmaty 1997, s. 32-51.
 • Toż samo w języku rosyjskim: Polskoje opisanie stepnej strany, [w:] W stepie dalekim. Polacy w Kazachstanie, pod red. M. Gawęckiego i J. Jaskulskiego, Poznań-Ałmaty 1997, s. 32-51.
 • Adam Kamieński Dłużyk i jego Diariusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc z około 1672 roku (współautorzy B. Polewoj i Z. J. Wójcik) [w:] Adam Kamieński Dłużyk i jego Diariusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc, Wrocław 1997, s. 42-84.
 • Soczinienii Adam Kamienskogo Dłużika. Zabytyj istocznik swiedienii no etnografii Sibirii XVII wieka, (współautorzy B. Polewoj i Z. J. Wójcik) [w:] Adam Kamieński Dłużyk i jego Diariusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc, Wrocław 1997, s. 85-86.
 • Ludwik Sienicki – żołnierz, zesłaniec, konwertyta, pamiętnikarz (współautor B. Rok), [w:] L. Sienicki, Dokument osobliwego miłosierdzia Boskiego ze wspomnieniem o mniej znanych Moskiewskiego Państwa krainach…, Wrocław 1997, s. 54-88.
 • Oczerki o kulturie i bytie narodow Sibiri XVIII wieka w wospominanijach Ludwika Sienickogo (współautor B. Rok), [w:] L. Sienicki, Dokument osobliwego miłosierdzia Boskiego ze wspomnieniem o mniej znanych Moskiewskiego Państwa krainach…, Wrocław 1997, s. 89-91.
 • Wesoły więzień, któremu po długiej niewoli zrzuciwszy kajdany, dawną przywrócono wolność (współautor Z. Wójcik) [w:] K. Lubicz Chojecki, Pamięć dzieł polskich. Podróż i niepomyślny sukces Polaków. Na podstawie pierwodruku z 1789 roku wydali i przypisami oraz komentarzami opatrzyli Antoni Kuczyński i Zbigniew Wójcik, Wrocław 1997, s. 125-190.
 • Recepcja działalności „Biblioteki Zesłanca” w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym, [w:] Z. Fedus, Syberia wryta w pamięć dziecka, seria „Biblioteka Zesłańca”, Warszawa – Wrocław 1997, s. 329-338.
 • Przedmowa [w:] Z. Wójcik, Karol Bohdanowicz. Szkic portretu badacza Azji, Warszawa – Wrocław 1997, s. 5-6.
 • Pomnik dla zesłańca [wywiad A. Liberaka z A. Kuczyńskim], „Przekrój”, 1997: 37, s. 17-19.
 • Przybyli ze stron dalekich. Po kongresie eucharystycznym, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”, 1997: 8, s. 36 (artykuł sygnowany skrótem autora Aku).
 • Książki „Biblioteki Zesłańca” dla Ojca Świętego Jana Pawła II, , „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”, 1997: 8, s. 36-37 (artykuł sygnowany skrótem autora Aku).
 • Staropolskie widzenie Syberii, , „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”, 1997: 9, s. 30 (artykuł sygnowany skrótem autora AK).
 • Diaspora polska na Syberii, „Forum Polonijne”, 1997: 6, s. 16.
 • Obserwacje etnograficzne i socjologiczne ks. Faustyna Ciecierskiego na zesłaniu w latach 1797-1801 (współautor Z. J. Wójcik) [w:] F. Ciecierski, Znaczniejszych przypadków pewnego z Syberii powrotnego Polaka w 1801 roku. Z najobszerniejszej kopii rękopiśmiennej do druku przygotowali A. Kuczyński i Z. J. Wójcik, Warszawa-Wrocław 1998, s. 347-373.
 • Posłowie, [w:] F. Ciecierski, Znaczniejszych przypadków pewnego z Syberii powrotnego Polaka w 1801 roku. (współautor Z. J. Wójcik) Z najobszerniejszej kopii rękopiśmiennej do druku przygotowali A. Kuczyński i Z. J. Wójcik, Warszawa-Wrocław 1998, s. 374-378.
 • Doroga w ssyłku dominikanina ksiendza Faustyna Ciecierskogo, [w:] F. Ciecierski, Znaczniejszych przypadków pewnego z Syberii powrotnego Polaka w 1801 roku. Z najobszerniejszej kopii rękopiśmiennej do druku przygotowali A. Kuczyński i Z. Wójcik, Warszawa-Wrocław 1998, s. 392-398.
 • Instytut Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, 1998: 2, s. 213-227.
 • Materiały do bibliografii podmiotowej i przedmiotowej Jana Michała Witorta (współautor Z. Wójcik), „Wrocławskie Studia Wschodnie”, 1998: 2, s. 153-182.
 • Głosy ze stepu, czyli wokół problemu dostosowywania się do życia w nowym środowisku Polaków zesłanych do Kazachstanu w latach trzydziestych XX wieku, [w:] Polska droga do Kazachstanu. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Żytomierz 12-14 października 1996 roku, Warszawa 1998, s. 86-88.
 • Przedmowa, [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s. 5-10.
 • Między oczekiwaniem a spełnieniem. Działalność cywilizacyjna Polaków na Syberii (XVII-XIX wiek), (współautor Z. Wójcik), [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s. 34-40.
 • Fotografia na usługach badań etnograficznych Bronisława Piłsudskiego, [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s. 183-195.
 • Zbiory Benedykta Dybowskiego w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Krakowie (współautor J. Kamocki) [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s. 154-157.
 • Sybir w istorii i kulturie polskogo naroda, [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s. 521-542.
 • Polskie przenikanie Kazachstanu na przestrzeni wieków. Od zesłań do wkładu cywilizacyjnego i gospodarczego tego kraju, „Niepodległość i Pamięć”, 1998: 2, s. 45-60.
 • wieloletnich związkach Polski z Syberią, „Niepodległość i Pamięć”, 1998: 2, s.. 233-237.
 • Sachalin czci pamięć Bronisława Piłsudskiego, „Niepodległość i Pamięć”, 1998: 2, s. 245-252.
 • Losy Sybiraków w książkach opowiedziane. Dzieje „Biblioteki Zesłańca” i recepcja jej wydawnictwa, „Niepodległość i Pamięć”, 1998: 2, s. 265-279.
 • Sachalin czci pamięć Bronisława Piłsudskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”, 1998: 6, s. 17-22.
 • Opowieść Karola Lubicz-Chojeckiego z zesłańczej wędrówki, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”, 1998: 6, s. 43-44.
 • 0 sprawa trudnych, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”, 1998: 4, s. 45-46.
 • Święty Rafał – patron Sybiraków, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”, 1998: 10, s. 43-47.
 • Katorżnik i zesłaniec na tronie nauki, „Zesłaniec”, 1998: 3, s. 105-108.
 • Nowy portret Bronisława Piłsudskiego, „Zesłaniec”, 1998:  3, s. 99-102.
 • „Wielki łowczy” – Janusz Bogdanowicz (1933-1998), „Literatura Ludowa”, 1998, nr 6, s. 73-76.
 • Karol Bohdanowicz – geolog, człowiek, który wydarł wiele tajemnic syberyjskiej ziemi,  „Sybirak”  nr 19: 1998, s. 53-56.
 • Polonia syberyjska. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Tomsk 20-23 maja 1999. [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 1999: 3/4, s. 225-230.
 • Związki Bronisława Piłsudskiego z Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu, [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 1999: 3/4, s. 117-128.
 • Borysowi Piotrowiczowi Polewojowi na osiemdziesięciolecie (współautor Z. Wójcik), [w:] „Wrocławskie Studia Wschodnie”, 1999: 3, s. 256-257.
 • Jubileusz 90-lecia Profesora Gabriela Brzęka (współautor Z. Wójcik), [w:] „Wrocławskie Studia Wschodnie”, 1999: 3, s. 257-259.
 • Wstęp [w:] Z. J. Winnicki, W Mińsku Litewskim, mieście dawnej Rzeczpospolitej, Wrocław 1999, s. 5-6.
 • Bronisław Piłsudski –zesłaniec i badacz kultur Dalekiego Wschodu, „Akcent – Literatura – Sztuka”, 1999: 3-4, s. 116-124.
 • Bronisława Piłsudskiego zesłania i wolności koleje, [w:] Idea Europy i Polska w XIX-XX wieku. Księga ofiarowana dr Adolfowi Juzwence, dyrektorowi Zakładu Narodowego im Ossolińskich z okazji 60-lecia urodzin, Wrocław 1999, s. 93-114.
 • „Kochany Wujaszku” – listy Bronisława Piłsudskiego do Stanisława Witkiewicza, „Literatura Ludowa”, 1999: 1, s. 55-65.
 • „Kochany Wujaszku…” – listy Bronisława Piłsudskiego do Stanisława Witkiewicza „Literatura Ludowa” 1999: nr 4/5, s. 113-122.
 • Dlaczego jemu?, „Literatura Ludowa”, 1999: 4-5, s. 3-10.
 • Statut Sekcji Ludoznawczej Towarzystwa Tatrzańskiego założonej przez Bronisława Piłsudskiego, „Literatura Ludowa”, 1999: 4-5, s. 123-128.
 • Historia jednego wiersza, „Literatura Ludowa”, 1999: 4-5, s.59-63.
 • Kochany Ojcze! Raz jeszcze pozwolono mi napisać do Ciebie…”, „Literatura Ludowa”, 1999: 4-5, s. 89-101-100.
 • Kolekcja fotograficzna Bronisława Piłsudskiego, „Literatura Ludowa”, 1999: 4-5, s. 173-188.
 • Bronisław Piłsudskij – issledowatiel Sachalina, „Nowaja Polsza”, 1999: 1, s. 84-87.
 • Wacław Sieroszewski i jego trud o jakutskoj kulturie, „Nowaja Polsza”, 1999: 2, s. 72-80.
 • Benedikt Dybowskij – issledowatiel Bajkała i Kamczatki, „Nowaja Polsza”, 1999: 4, s. 86-90.
 • „Biblioteka Zesłańca” Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, „Kwartalnik Zamojski, 1999: 1-2, s. 158-181.
 • Polskie spotkania z Jakucją – czerwiec’99, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”, 1999: 8, s. 22-25.
 • Wydarł wiele tajemnic syberyjskiej ziemi, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”, 1999: 2, s. 45-48.
 • Polskie spotkanie z Jakucją – czerwiec 1999, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”, 1999: 8, s. 22-25.
 • Staropolskie związki z podbojem i kolonizacją Syberii, [w:] IV Sympozjum popularnonaukowe dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich na temat „Znaczenie edukacyjne losów polskich zesłańców syberyjskich na tle historii najnowszej. Zesłańcy w tworzeniu państwowości polskiej”, Warszawa 1999, s. 7-29.
 • On ostawił swoj sled na kartach Sibiri, „Nowaja Polsza”, 2000: 1, s. 45-49.
 • On Sibiri nie bojałsia, „Nowaja Polsza”, 2000: 5, s. 50-57.
 • Edward Piekarskij i dieło jewo żizni, „Nowaja Polsza”, 2000: 6, s. 38-43.
 • Ludi na fonie pejzażej. Adolf Januszkiewicz opisywajet Kazachstan, „Nowaja Polsza”, 2000: 7-8, s. 87-90.
 • Istorija odnoj drużby, „Nowaja Polsza”, 2000: 10, s. 45-48.
 • Zakopane czci pamięć Bronisława Piłsudskiego, katorżnika i badacza kultur syberyjskich i Podhala, „Sybirak”, 2000: 24, s. 106-108.
 • Polaku sławnym w dalekiej Jakucji, „Sybirak”, 2000: 24, s. 101-106.
 • Zesłańcza podróż po kazachskich stepach, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”, 2000: 2, s. 25-26.
 • Rosja i Polska: historyczno-kulturowe kontakty (syberyjski fenomen). Międzynarodowa Konferencja Naukowa 24-25 czerwca 1999 [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2000: 2, s. 174-180.
 • Polonia w Rosji: historia i dzień dzisiejszy. Konferencja Naukowa 21-23 listopada 1999, [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2000: 2, s. 185-187.
 • Od redakcji [w:] Zbigniew Wójcik, Józef Siemiradzki. Przyrodnik i humanista, badacz Ameryki Południowej, Warszawa 2000, s. 5-6.
 • Recepcja badań Bronisława Piłsudskiego nad kulturą tubylczej ludności Sachalinu [w:] Nauka polska na obczyźnie. Stan i perspektywy badawcze, pod red. W. Hładkiewicza i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. 2000, s. 104-116.
 • Między etnografią a polityką. Bronisława Piłsudskiego związki z polską emigracją i jego działalność na rzecz odzyskania niepodległości, [w:] Idea niepodległości i suwerenności narodowej w działalności Polaków w kraju i na obczyźnie, pod red. M. Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. 2000, s. 52-60.
 • Niesłusznie zapomniany, [w:] Zesłaniec – Etnograf – Polityk. Bronisław Piłsudski, pod red. A. Kuczyńskiego, Wrocław 2000, s. 5-10.
 • Bronisława Zaleskiego opisanie kazachskich stepów [w:] Polskie opisywanie świata. Od fascynacji egzotyką do badań antropologicznych, Wrocław 2000, s. 110-120.
 • Z Łomży przez Warszawę na Daleki Wschód, „Studia Łomżyńskie”, 2000: 11, s. 125-131.
 • Od redakcji,[w:] Z. Wójcik, Józef Siemiradzki. Podróżnik i humanista, badacz Ameryki Południowej, Wrocław 2000, s. 5-6.
 • Zakopane pamięta. Symboliczna mogiła Bronisława Piłsudskiego, [w:] „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”, 2000:9, s. 235-238.
 • Zakopiański symbol pamięci o Bronisławie Piłsudskim, „Zesłaniec” – Pismo Rady Naukowej Związku Sybiraków, 2000: 5, s. 47-61.
 • Zesłańcza podróż po stepach kazachskich, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”, 2000: 2, s. 25-27.
 • Poniewolna kolonia Polaków. Z dr. Antonim Kuczyńskim redaktorem „Biblioteki Zesłańca” rozmawia Krystyna Tyszkowska, „Odra”, 2000: 7-8, s. 133-134.
 • Ewa Felińska, patronka Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu, „Wspólnota Polska” – Biuletyn Stowarzyszenia, 2000, nr 11-12, s. 40-41.
 • Poznanie Polaków na Syberii – dr Antoni Kuczyński – laureat „Przeglądu Wschodniego” Wywiad Alwidy Antoniny Bajor (Wilno-Litwa) z laureatem, „Atemeum Wileńskie, 2000,nr 5, s. 47-58.
 • Bronisław Piłsudski’s Photographic Collection from Sakhalin in the Musseum of Ethnology in Vienna, [w:] Bronisław Piłsudski and Futabatei Shimei – an Excellent Charter in the History of Polish-Japanese Relations, Materials of the Third International Conference on Bronisław Piłsudski and his Scholarly Heritage. Kraków – Zakopane 29/8 – 7/9 1999. Edited by A. F. Majewicz and T. Wicherkiewicz, Poznań 2001, s. 421-426.
 • Bronisław Piłsudski in Research and Political Activity for the National Cause. An Apprecuiation, [w:] Bronisław Piłsudski and Futabatei Shimei – an Excellent Charter in the History of Polish-Japanese Relations, Materials of the Third International Conference on Bronisław Piłsudski and his Scholarly Heritage. Kraków – Zakopane 29/8 – 7/9 1999. Edited by A. F. Majewicz and T. Wicherkiewicz, Poznań 2001, s. 427-434.
 • kontaktach naukowych polskiego etnologa Stanisława Poniatowskiego z badaczem Dalekiego Wschodu Włodzimierzem Arseniewem, [w:] Polska a Syberia. Spotkanie dwóch światów. Materiały z konferencji naukowej Łódź, 1-2 marca 2001 r., Łódź 2001, s. 101-123.
 • Bliżej Jakucji, [w:] Z kraju nad Leną. Związki polsko-jakuckie dawnej i dziś, pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 2001, s. 5-6.
 • Między Jakucją a Polską – przestrzeń i pamięć, [w:] Z kraju nad Leną. Związki polsko-jakuckie dawnej i dziś, pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 2001, s. 101-122.
 • „Chciałem się pana zapytać, czy Wacław Sieroszewski żyje jeszcze”, [w:] Z kraju nad Leną. Związki polsko-jakuckie dawnej i dziś, pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 2001, s. 151-158.
 • Heritage, Dominantes, Myths in Polish-Yakut Relations, [w:] Z kraju nad Leną. Związki polsko-jakuckie dawnej i dziś, pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 2001, s. 237-242.
 • Od redakcji, [w:] M. Paradowska, Krzysztof Arciszewski. Admirał wojsk holenderskich w Brazylii, Wrocław 2001, s. 5-6.
 • Bronisław Piłsudski na znaczku pocztowym, [w:] „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”, 2001:10, s. 299-300.
 • III Międzynarodowa konferencja poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu i Jego dziedzictwu naukowemu, „Niepodległość i Pamięć”, 2001: 1, s. 183-200.
 • Zakopane uczciło pamięć Bronisława Piłsudskiego, „Niepodległość i Pamięć”, 2001: 1, s. 201-216.
 • „Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek – Uczony – Patriota”. Sympozjum: 20-21 października 2000 r. w Zakopanem, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2001: 2, s. 217-226.
 • Razgowor katorżnika s carem Mikołajem II, „Nowaja Polsza”, 2001: 3, s. 57-62.
 • Poliakie, kotoryj Sibir opisał i s Pugaczewym wojewał, „Nowaja Polsza”, 2001: 4, s. 63-65.
 • Poliaki w istorii Sibirii i zapiski Adama Kamienskogo Dłużika, „Nowaja Polsza”, 2001: 5, s. 66-69.
 • Kazachstan głazami Bronisława Zalesskogo, „Nowaja Polsza”, 2001: 6, s. 50-53.
 • Symboliczna mogiła Bronisława Piłsudskiego w Zakopanem, „Przeszłość i Pamięć. Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa”, 2001: 1/2, s. 65-70.
 • Adolfa Januszkiewicza droga przez stepy Kazachstanu, „Zesłaniec” – Pismo Rady Naukowej Związku Sybiraków, 2001: 6, s. 31-48.
 • Jakucja bliżej Polski, „Zesłaniec” – Pismo Rady Naukowej Związku Sybiraków, 2001: 6, s. 11-119.
 • Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek – Uczony – Patriota. Sympozjum 20-21 października 2000 r. w Zakopanem, „Rota”, 2001: 1-2, s. 133-135.
 • Japoński film o Bronisławie Piłsudskim, , „Rota”, 2001: 3, s. 97.
 • Wystawa dorobku naukowego B. Piłsudskiego, , „Rota”, 2001: 3, s. 98.
 • Czy będzie znaczek pocztowy z Bronisławem Piłsudskim, „Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny”, 2001: 1-2, s. 59-61.
 • Zakopiańskie uroczystości ku czci Bronisława Piłsudskiego, „Piłsudczyk”, 2001: 11-12, s. 41-43.
 • Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek – Uczony – Patriota, „Wrocławska Gazeta Polska”, 2001: 1, s. 6.
 • Nowe informacje o Bronisławie Piłsudskim (1866-1918), „Wrocławska Gazeta Polska”, 2001: 5, s. 5.
 • O Polaku sławnym w dalekiej Jakucji, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”, 2001: 2, s. 22-25.
 • „Zesłaniec” o zesłańcach, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”, 2001: 2, s. 48.
 • Z zesłańczej wędrówki po kazachskich stepach, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”, 2001: 6, s. 46-47.
 • Kościół katolicki za Uralem, , „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”, 2001: 9, s. 46-48.
 • Polskie opisywanie świata, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”, 2001: 11, s. 46.
 • Na duszpasterskim szlaku, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”, 2001: 11, s. 46-47.
 • Perygrynacje Ignacego Domeyki po kulturze Indian chilijskich (współautor Z. Wójcik) [w:] Ignacy Domeyko. Referaty i materiały z Międzynarodowej Konferencji w 200-lecie urodzin, Brześć – Lida, 4-7. 10.2002 r., Brześć – Lublin 2002, s. 61-67.
 • Wspomnienia księdza Mikołaja Kulaszyńskiego z Tunki na nowo odczytane [w:] Kościół katolicki na Syberii. Historia – Współczesność – Przyszłość, pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 2002, s. 103-123.
 • Tragizm historii, a polskie obrazy Tomska, „Zesłaniec” – Pismo Rady Naukowej Związku Sybiraków, 2002: 10, s. 3-10.
 • W Tomsku, ale nie na zesłaniu, „Zesłaniec” – Pismo Rady Naukowej Związku Sybiraków, 2002: 10, s. 114-120.
 • Staropolskije sjużety w istorii Kamczatki, „Nowaja Polsza”, 2002: 6, s. 61-65.
 • Staryj Tomsk w litografiach i rysunkach, „Nowaja Polsza”, 2002: 10, s. 68-71.
 • Słowo wstępne, [w:] F. Trusiewicz, Duszohubka, Wrocław 2002, s. 5-6.
 • Od redakcji, [w:] S. Chmielewski, Zapiski niebohaterskich przeżyć. Z. Chmielewski, W sowieckiej niewoli, seria „Biblioteka Zesłańca”, Wrocław 2002, s. 5-6.
 • Kościół katolicki na Syberii. Historia – Współczesność – Przyszłość. Konferencja naukowa 26-28 czerwca 2001, „Zesłaniec” – Pismo Rady Naukowej Związku Sybiraków, 2002: 7, s. 92-97.
 • Gdy nastał kres życia. Nowe materiały dotyczące śmierci Bronisława Piłsudskiego, „Lud”, 2002: 86, s. 259-276.
 • Kościół katolicki na Syberii, , „Rota”, 2002: 1-2, s. 75-76.
 • Pamięć o Bronisławie Piłsudskim w znaczek pocztowy przyodziana, „Zesłaniec”, 2002: 9, s. 118-123
 • Sochranit pamiat o Józefie Kowalewskim, „Nowaja Polsza”, 2003: 2, s. 60-63.
 • Stary Tomsk w litografiach i rysunkach przedstawiony, „Zesłaniec” – Pismo Rady Naukowej Związku Sybiraków, 2003: 11, s. 47-58.
 • Moralny wymiar starań Bronisława Piłsudskiego o ochronę języka i kultury Ajnów, „Przegląd Wschodni”, 2003: 31, s. 685-720
 • Polskije swiedienija o Buriatach, „Nowaja Polsza”, 2003: 10, s. 65-66.
 • Kniaź Paweł Sapieha i ego zapiski, „Nowaja Polsza”, 2003: 12, s. 67-68.
 • „Do zobaczenia w XX wieku”. Początek drogi Bronisława Piłsudskiego ku nauce i recepcja dorobku, [w:] Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek – Uczony – Patriota, Zakopane 2003, s. 45-76.
 • Pamięć o polskich zesłańcach i badaczach ziemi jakuckiej, „Rota”, 2003:3/4, s. 28-31.
 • Konferencja rosyjskich i polskich historyków, „Zesłaniec”, 2004: 15, s. 115-116.
 • Laureaci nagród „Przeglądu Wschodniego za rok 2002, „Zesłaniec”, 2004: 15, s. 116-117.
 • Staż naukowy doktor Renaty Opłakańskiej z Państwowego Uniwersytetu w Abakanie, „Zesłaniec”, 2004: 15, s. 117-120.
 • Jeszcze o narymskiej zsyłce, „Zesłaniec”, 2004: 15, s. 121-125.
 • 75 lat Związku Sybiraków, 15 lat po reaktywowaniu, „Komunikat Zarządu Głównego Związku Sybiraków”, 2004: 1/68, s. 38-47.
 • Polskaja premija – Władysławu Łatyszewu, „Nowaja Polsza”, 2004: 2, s. 66.
 • Tablica pamiątkowa poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu, „Zesłaniec”, 2004: 16, s 67-88.
 • Obowiązek pamięci! 75-letnia historia Związku Sybiraków, „Wspólnota Polska”, 2004: 1, s. 30-32.
 • Związek Sybiraków liczy 75 lat, „Niepodległość i Pamięć”, 2004: 1, s. 195-212.
 • Tablica memoratywna Bronisława Piłsudskiego (Kraków 3 listopada 2003 rok), „Niepodległość i Pamięć”, 2004: 1, s. 317-328.
 • „Zwróć go przygnębionemu nieszczęściem Ojcu…”, czyli o staraniach o łagodniejszy wymiar kary dla Bronisława Piłsudskiego, [w:] Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. S. Ciesielskiego, T. Kulak, K. Ruchniewicza i J. Tyszkiewicza, Toruń 2004, s. 437-448.
 • Stary Tomsk w litografiach powstańca styczniowego, „Wspólnota Polska”, 2004: 6, s. 36-38.
 • Polskie monety z wizerunkiem badacza Jakucji Aleksandra Czekanowskiego, „Nasza Rota. Kwartalnik dla Środowisk Polskich i Polonijnych w Świecie”, 2004: 4, s. 27-28.
 • Wyprawa do Mongolii szlakiem Benedykta Polaka. Czerwiec – wrzesień 2004. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2004: 3-4, s. 299-303.
 • Nagroda „Przeglądu Wschodniego” dla Władysława Łatyszewa, założyciela Instytutu Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego w Jużno Sachalińsku. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2004: 3-4, s. 305-308.
 • Góra Bronisława Piłsudskiego na Sachalinie, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2004: 3-4, s. 308-310.
 • Pamięć ofiarowana Bronisławowi Piłsudskiemu (1866-1918), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2004: 3-4, s. 310-318.
 • Dziedzictwo naukowe Bronisława Piłsudskiego i znaki pamięci o nim, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, 2004: 8, s. 181-232.
 • Odradzanie się polskiej diaspory w Tomsku. Tradycja a współczesność [w:] Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie. Tradycja i współczesność, pod red. naukową A. Kuczyńskiego i M. Michalskiej, Wrocław 2004, s. 43-62.
 • Wstęp (współautor M. Michalska), [w:] Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie. Tradycja i współczesność, pod red. naukową A. Kuczyńskiego i M. Michalskiej, Wrocław 2004, s. 7-8.
 • Władysław Łatyszew z Instytutu Dziedzictwa Bronisława Piłsudskiego w Jużno Sachalińsku laureatem nagrody „Przeglądu Wschodniego” za rok 2002, „Lud”, 2004: 88, s. 293-300.
 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Bronisława Piłsudskiego. Kraków 3 listopada 2003, „Lud”, 2004: 88, s. 383-386.
 • Aleksandr Czekanowskij na polskich monetach, „Nowaja Polsza” 2004: 2.
 • Polskie monety z wizerunkiem badacza Jakucji Aleksandra Czekanowskiego, „Rota”, 2004: 4.
 • Monety z wizerunkiem Aleksandra Czekanowskiego, „Zesłaniec”, 2004: 18.
 • Rodowód Związku Sybiraków. Referat wygłoszony z okazji jubileuszu 75-lecia Związku, [w:] 75 lat Związku Sybiraków. Wydanie jubileuszowe opracowane przez członków Związku Sybiraków Oddział we Wrocławiu, pod red. Z. Helwing, Wrocław 2004, s. 89-95.
 • Nowy portret Bronisława Piłsudskiego, „Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”, 2004: 13, s. 251-253

VI. Publikacje krajowe po habilitacji

 • Dwie monety polskie z wizerunkiem Aleksandra Czekanowskiego, zesłańca i badacza Syberii, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2005: 1, s. 274-276.
 • Pejzażi i liudi. Kazachstan w trudach Adolfa Januszkiewicza, „Nowaja Polsza” 2005: 7-8, s. 100-103.
 • I pozostanie w pamięci ludu Podhala, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, 2005: LX, s. 361-370.
 • Czterysta lat razem. Szkice z dziejów Polaków w Tomsku, [w:] Studia politologiczne i historyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Pasierbowi, red nauk. Cz. Osękowski, J. Macała, Zielona Góra 2005, s. 225-242.
 • Marian Falski – wpisany w historię, „Nasza Rota”. Kwartalnik dla środowisk polskich i polonijnych w świecie, 2005, nr 3-4, s. 18-24.
 • Śladami autora „Elementarza”. Wpisany w historię małej wsi, „Monitor Wielkopolski”, 2006, nr 2, s.7.
 • Marian Falski wpisany w historię Kuźnicy Grabowskiej, „Przegląd Wielkopolski”, 2006, nr 1, s. 16-20.
 • Życie i dzieło prof. Mariana Falskiego”. Konferencja naukowa w Kuźnicy Grabowskiej, „Rocznik Kaliski”, 2006, t. 32, s. 295-301.
 • Monety z wizerunkiem Aleksandra Czekanowskiego zesłańca i badacza Syberii, ”Wspólnota Polska”, 2006, nr 2, s.32-33.
 • Polscy badacze Syberii na portretach jakuckiej malarki „Przegląd Uniwersytecki”, Pismo informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego”, 2006, nr 7-8, s. 9-10 (pod pseudonimem Bronisław Przesmycki).
 • 0 polskim dziedzictwie na Syberii, „Przegląd Uniwersytecki”. Pismo informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego. 2006, nr 12, s. 17-19 (pod pseudonimem Bronisław Przesmycki).
 • Gdzie step szeroki. Z dziejów związków polsko-kazachskich, część I  „Zesłaniec”, nr 30/2007, s.37-84
 • Gdzie step szeroki. Z dziejów związków polsko-kazachskich, cz. II, „Zeslaniec” nr 21/2007, s. 33-70
 • Gdzie step szeroki. Z dziejów związków polsko-kazachskich, cz. III, „Zesłaniec”, nr 33/2008, s. 33-54
 • Wspólnota ludzkich losów, dzieje Polaków w Tomsku i na Syberii Zachodniej, „Wspólnota Polska”, nr 4/2007, s. 9-11.
 • Polscy lekarze na Syberii od XVIII do XX wieku, „Wspólnota Polska” nr 6/2007, s. 32-33.
 • Polskie dziedzictwo-cywilizacyjne na Syberii XIX – początek XX wieku oraz jego współczesna recepcja w Polsce i Rosji, [w:] Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX wieku, pod red. nauk. A. Kuczyńsskiego, Wrocław 2007, s. 685-714.
 • Polacy w Tomsku. Szkice z przeszłości i współczesność, [w:] Polacy w nauce i kulturze Tomska oraz Zachodniej Syberii, pod red. A. Kuczyńskiego i M. Marczyka, Wrocław 2008, s.9-56.
 • Zesłaniec” i jego tematyka w roku 2007, „Komunikat” Zarządu Głównego Związku Sybiraków nr 1/93: 2008, s. 66-68.
 • Działalność zawodowa i społeczna lekarzy polskich w Kazachstanie w XIX i na początku XX wieku, [w:] Lekarze Polscy na Syberii od XVIII do XX wieku, red. J. Supady,  Łódź 2008, s. 188-198.
 • By pamięć trwała – monety z wizerunkiem Bronisława Piłsudskiego (1866-1918), „Rota” 2008, nr 1, s. 36-41.
 • Wstęp, [w:] B. Zaleski, Wspomnienia z Uralu i stepów kazachskich. Wybrał, przedmową i komentarzem opatrzył A. Zieliński, Wrocław 2008, s. 5-6.
 • 325. Komentarz edytorski, [w:] Z. Węgłowski, Wspomnienia o podróży Aleksandra Czekanowskiego na rzece Olenek w 1875 roku, z rękopisu Zakładu Naukowego im. Ossolińskich Warszawa-Wrocław 2008. (Współautor Komentarza edytorskiego Z. Wójcik), s. 5-17.
 • Polscy podróżnicy i badacze: Bronisław Piłsudski (1866-1918). [w:] Folder Narodowego Banku Polskiego , Warszawa 2008.
 • Jeszcze jeden znak pamięci o Bronisławie Piłsudskim (1866-1918), [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2009, nr 1, s. 225-228.
 • Bronisław Piłsudski (1866-1918) na monetach Narodowego Banku Polskiego, „Rodacy – Pismo Kongresu Polaków w Rosji (Abakan),2009, nr 2, s.22-23.
 • Bronisław Piłsudski – daleki i bliski, „Wspólnota Polska” – Pismo poświęcone Polonii i Polakom za granicą (Warszawa), 2009, nr 2, s. 38-40.
 • Polskie opisy enklaw kazachskiej kultury, [w:] Krajobrazy przeszłości. Księga ofiarowana doktorowi Adolfowi Juzwence w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Mariusza Dworsatscha, Wrocław 2009, s. 89-109.
 • Od redakcji, [w:] W. Krawczyński, Przez tundrę i tajgę po sowieckich łagrach,, Wrocław 2009, s. 5-8. To samo w drugim wydaniu tej książki w roku 2010.
 • Ziemia obca. Oswajana. Wywiad Doroty Niedźwieckiej z A. Kuczyńskim, „Dolnośląska Solidarność”, nr 1/2010, s. 16.
 • W kręgu przyrodniczo-etnograficznych relacji o Jakucji w pamiętniku Zygmunta Węgłowskiego (współautor Z. Wójcik), [w:] Wacław Sieroszewski. Zesłaniec – etnograf – literatpolityk, pod red. naukową  A. Kuczyńskiego i M. Marczyka Wrocław 2011 s. 335-354.
 • Pieśni za dwa funty chleba – czyli opowieść o Aleksandrze Zatajewiczu, badaczu kazachskiego folkloru, [w:] Polska leży na Zachodzie. Studia z dziejów Polski i Europy dedykowane Pani Profesor Teresie Kulak, pod red. W. Wrzesińskiego, M. Masnyka, K. Kawalca, Toruń 2011, s. 421-431.
 • Stan i potrzeby współpracy polsko-rosyjskiej w zakresie badań naukowych Polaków na Syberii, „Rodacy. Pismo syberyjskie Kongresu Polaków w Rosji” nr  4/2011, s. 6-8.
 • Laudacja Zbigniewa J. Wójcika Laureata Nagrody Specjalnej Przeglądu  Wschodniego 2008, „Przegląd Wschodni”, 2011, t. XI, zeszyt 5 (44), s. 680-686.
 • Pociągi jechały na Wschód, „Dolnośląska Solidarność”, nr 2/2011,  s. 10.
 • W towarowym wagonie na Sybir, „Dolnośląska Solidarność” nr 2/2012, s. 12
 • Biograficzne spojrzenie na życie Bronisława Piłsudskiego oraz jego badania etnograficzne na Sachalinie, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, t. 16: 2012, s. 25-41.
 • Trudne lata Kościoła w Kazachstanie, [w:] Zawstydzona Mądrość. Prace ofiarowane Ojcu Profesorowi Franciszkowi Rosińskiemu OFM, Redakcja M. Łoboz, A. T. Brzyski OFM, Wrocław 2013, s. 305-318.
 • Wstęp, [w:] J.Kamocki, Egzotyczne podróże etnografa. Azjatyckie wędrówki i poszukiwania polskich zesłańców w ZSRR, Krzeszowice 2013, s. 5-8.
 • Razem czy oddzielnie? Polsko-rosyjska współpraca w zakresie badań dziejów Polaków na Syberii. Tradycja i współczesność, [w:] Sybir. Wysiedlenia – losyświadectwa, red. naukowa: J. Ławski, S. Trzeciakowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013, s. 79-94
 • 0 pierwszych polskich spotkaniach z Kazachstanem (w druku)
 • Stepy Kazachstanu w listach i poezji Gustawa Zielińskiego, [w:] Uniwersitati serviens. Księga ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, red. Ks. K. J. Walkusz, M. Krupa, Lublin 1914, s. 778-787.
 • Z pobytu w Berezowie. Ewa Felińska – powieściopisarka, pamiętnikarka. Na zesłaniu 1839-1841, „Wołanie z Wołynia”, nr 3 (118), 2014, s. 25-28.
 • Syberyjski szlak Ojca Albina Janochy, „Zesłaniec”, nr 61, 2014, s. 55-64.

Działalność edytorska, naukowa i organizacyjna

1. Redakcja naukowa publikacji książkowych

 • G. Brzęk, Benedykt Dybowski. Życie i dzieło, pod red. naukową A. Kuczyńskiego i i Z. Wójcika, Warszawa – Wrocław 1994, s. 396.
 • Z. K. Kawecka, Do Anglii przez Syberię, pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Warszawa – Wrocław 1994, s. 373.
 • W. Niezgoda-Górska, Dosyć nam Sybiru, dosyć Kazachstanu, pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 1994, s. 358.
 • Z Wójcik, Ignacy Domeyko. Litwa – Francja – Chile, pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Warszawa – Wrocław 1995, s. 631.
 • Haw, Na szlaku praojców, pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 1995, s. 446.
 • Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność, pod red. naukową S. Ciesielskiego i A. Kuczyńskiego, Wrocław 1996, s. 643.
 • Dwa polskie pamiętniki z Syberii XVII i XVIII wiek, pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Warszawa – Wrocław 1996, s. 194.
 • K. Rdułtowski, Notatki w wygnania, pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Warszawa – Wrocław 1996, s. 326.
 • H. Kierska, Kędy kazachski step… Dziennik deportowanej 1939-1946, pod red. naukową A. Kuczyńskiego Wrocław 1996, s. 262.
 • Z Wójcik, Karol Bohdanowicz. Szkic portretu badacza Azji, pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Warszawa – Wrocław 1997, s. 410.
 • A. Kamieński Dłużyk, Diariusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc. Z pierwodruku wydali oraz przypisami i komentarzami opatrzyli A. Kuczyński, B. Polewoj, Z. J. Wójcik, Wrocław 1997, s. 94.
 • L. Sienicki, Dokument osobliwego miłosierdzia Boskiego ze wspomnieniem o mniej znanych Moskiewskiego Państwa krainach…, pod red. naukową A. Kuczyńskiego Wrocław 1997, s. 97.
 • Z. Fedus, Syberia wryta w pamięć dziecka, pod red. naukową A. Kuczyńskiego Wrocław 1997, s. 337.
 • F. Ciecierski, Znaczniejszych przypadków pewnego z Syberii powrotnego Polaka w 1801 roku. Z najobszerniejszej kopii rękopiśmiennej do druku przygotowali A. Kuczyński i Z. J. Wójcik, pod red. naukową A. Kuczyńskiego Warszawa-Wrocław 1998, s. 419.
 • Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 1998, s. 567.
 • Polskie opisywanie świata. Od fascynacji egzotyką do badań antropologicznych, pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 2000, s. 289.
 • Zesłaniec – Etnograf – Polityk. Bronisław Piłsudski, pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 2000, s. 188.
 • Z. Wójcik, Józef Siemiradzki. Przyrodnik i humanista, badacz Ameryki Południowej, pod red. naukową A. Kuczyńskiego Wrocław – Warszawa 2000, s. 277.
 • Z kraju nad Leną. Związki polsko-jakuckie dawniej i dziś, pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 2001, s. 246.
 • M. Paradowska, Krzysztof Arciszewski. Admirał wojsk holenderskich w Brazylii, pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 2001, s. 201.
 • Kościół katolicki na Syberii. Historia – Współczesność – Przyszłość, pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 2002, s. 784.
 • Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie, pod red. naukową A. Kuczyńskiego i M. Michalskiej, Wrocław 2004, s. 452.
 • Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX wieku, pod red. naukową A. Kuczyńskiego, Wrocław 2007, s. 714.
 • Polacy w Tomsku i na Syberii Zachodniej, pod red. naukową A. Kuczyńskiego i M. Marczyka, Wrocław 2008.
 • T. Brzeziński, Służba Zdrowia Polskich Sił Zbrojnych za Zachodzie 1939-1946, Wrocław 2008.
 • Kość, Żywi we wspomnieniach. Doświadczenia śmierci w relacjach polskich zesłańców w ZSRR (w latach 1940-1946), pod red. nauk. A.Kuczyńskiego, Wrocław 2008.
 • B. Zaleski, Wspomnienia z Uralu i stepów kazachskich, pod red. nauk. A. Kuczyńskiego, Wrocław, s 2008.
 • W. Krawczyński, Prze tundrę i tajgę po sowieckich łagrach, Wrocław 2009.
 • H. Kierska, Kędy kazachski step… Dziennik deportowanej 1939-1946, wyd. 2, Wrocław 2009
 • Wacław Sieroszewski – zesłaniec, etnograf, literat, polityk, pod red. A. Kuczyńskiego i M. Marczyka , Wrocław 2011
 • S. Teresa Antonietta Frącek RM, Zesłaniec nad brzegami Wołgi. Miniatury  z życia abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1822-1895, pod red. nauk. A. Kuczyńskiego, Wrocław 2011.
 • E. Niebelski, Tunka. Syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku, pod red. nauk. A. Kuczyńskiego, Wrocław 2011.
 • Polacy w guberni archangielskiej w XIX i XX wieku, pod red. nauk. Kuczyńskiego i M. Marczyka, Wrocław 2012.
 • Adolf Januszkiewicz, Listy ze  stepów i dziennik podróży. Opracowanie Halina Geber, pod red. nauk. A. Kuczyńskiego, Wrocław 2013.
 • S. Teresa Antonietta Frącek, Zesłaniec nad brzegami Wołgi. Miniatury z życia abp. Zygmunta Szczesnego Felińskiego 1822-1895, pod red. nauk. A .Kuczyńskiego, Wydanie II, Wrocław 2013

2. Udział i funkcje w redakcjach czasopism naukowych i seriach

Czasopisma zagraniczne

 • „Izwiestija Instituta nasledija Bronisława Piłsudskogo”, (Rosja – Jużno Sachalińsk) – członek kolegium redakcyjnego.
 • „Biblioteka polsko-syberyjska” (Rosja – Członek Rady Naukowej)

Czasopisma krajowe

 • „Przegląd Wschodni” – członek Rady Programowej.
 • „Wrocławskie Studia Wschodnie” – rocznik Ośrodka Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – redaktor naczelny.
 • „Literatura Ludowa” – dwumiesięcznik naukowo-literacki Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – członek komitetu redakcyjnego.
 • „Zesłaniec” – pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków – redaktor naczelny.
 • „Lud” – rocznik Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych – sekretarz komitetu redakcyjnego w latach 1984–1998.
 • „Sybirak” – pismo Związku Sybiraków – członek komitetu redakcyjnego.
 • „Nasza Rota” – kwartalnik dla środowisk polskich i polonijnych w świecie – członek komitetu redakcyjnego

Serie wydawnicze

 • „Biblioteka Zesłańca” – seria Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – założyciel i redaktor naczelny od roku 1991. Seria otrzymała nagrodą Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce (1992) za publikowanie relacji i pamiętników osób, które przeszły więzienia i łagry w Rosji sowieckiej. W roku 1994 Zarząd Główny Związku Sybiraków przyznał serii „Bibliotece Zesłańca” Honorową Odznakę Sybiraka.
 • „Biblioteka Wschodnia” – seria Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – redaktor naczelny.
 • „Polacy w dziejach i cywilizacji świata” – seria Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – redaktor naczelny.
 • „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego” – seria Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – członek zespołu redakcyjnego w latach 1993-2001
 • „Prace Etnologiczne” – seria Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – sekretarz komitetu redakcyjnego w latach 1999-2001
 • „Prace i Materiały Etnograficzne” – seria Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – sekretarz komitetu redakcyjnego 1999-2001
 • „Prace Naukowe” – organ Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią – członek komitetu redakcyjnego.

3. Krajowe i zagraniczne konferencje naukowe – udział w konferencjach

 •  „Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność”; Wrocław – Bagno; referat. (1994)
 • „Ogólnopolska Sesja Staszicowska”; Piła; referat. (1995)
 •  „Polskie opisywanie świata. Od fascynacji egzotyką do badań antropologicznych”; Wrocław; referat. (1996)
 • „Polska droga do Kazachstanu”, Żytomierz; referat.(1996)
 • „Syberia w historii i kulturze narodu polskiego”; Wrocław – Bagno; trzy referaty. (1997)
 • „Nauka polska na obczyźnie. Stan i perspektywy badawcze”; Zielona Góra; referat. (1997)
 • „Idea niepodległości i suwerenności narodowej w działalności Polaków w kraju i na obczyźnie (1918-1998)”; Rogów koło Gorzowa Wlkp.; referat. (1998)
 • „Bronisław Piłsudski i Futabatei Shimei. Piękna karta w dziejach stosunków polsko-japońskich”. Konferencja międzynarodowa; Kraków – Zakopane; dwa referaty. (1999)
 • „Polonia syberyjska. Przeszłość – Współczesność – Przyszłość”; Tomsk; dwa referaty.
 • „Rosja i Polska. Historyczno-kulturowe kontakty. Syberyjski fenomen”; Jakuck; dwa referaty. (1999)
 • „Polonia w Rosji. Historia i dzień dzisiejszy”; Moskwa; referat. (1999)
 • „Polacy ze Wschodu mówią o sobie”; Wrocław; referat. (1999)
 • „Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek – Uczony – Patriota”; Zakopane; referat. (2000)
 • „Kościół katolicki na Syberii. Historia – Teraźniejszość – Przyszłość”; Wrocław – Krzydlina Mała; referat. (2000)
 • „Historia polsko-syberyjska i współczesność: aktualne pytania”; Irkuck; dwa referaty. (2000)
 • „Polska a Syberia. Spotkanie dwóch światów”; Łódź; dwa referaty. (2001)
 • „Łomżanie na Syberii”, Łomża; referat. (2001)
 • „Szamanizm – teatr jednego aktora”; Poznań; referat. (2002)
 • „Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie”; Wrocław – Krzydlina Mała; referat. (2002)
 • „Rosyjsko-polskie związki kulturalne na Syberii”; Tomsk; dwa referaty.
 • „Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX wieku”, Pułtusk – dwa referaty. (2006)
 • „Polacy w Tomsku i na Syberii Zachodniej”, Wrocław – referat. (2007)
 • „Polacy w guberni archangielskiej”, Pułtusk – referat. (2007)
 • „Wacław Sieroszewski (1858-1945) – zesłaniec – etnograf – literat – polityk. Związki polsko jakuckie dawniej i współcześnie”, Pułtusk – referat. (2008)
 • „Sybir. Wysiedlenia – losy – świadectwa”, Białystok – referat. (2012)
 • „Polscy budowniczowie Kolei Wschodniochińskiej i polskie osadnictwo w Mandżurii”, Pułtusk – referat (2012)

4. Funkcje w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych

 • „Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność”; Wrocław – Bagno; organizator konferencji, (1994).
 • „Polskie opisywanie świata. Od fascynacji egzotyką do badań antropologicznych”; Wrocław; organizator konferencji, (1996).
 • „Syberia w historii i kulturze narodu polskiego”; Wrocław – Bagno; organizator konferencji, (1997).
 • „Bronisław Piłsudski i Futabatei Shimei. Piękna karta w dziejach stosunków polsko-japońskich”. Konferencja międzynarodowa; Kraków – Zakopane; współorganizator konferencji, (1999).
 • „Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek – Uczony – Patriota”; Zakopane; współorganizator konferencji, (2000).
 • „Kościół katolicki na Syberii. Historia – Teraźniejszość – Przyszłość”; Wrocław – Krzydlina Mała; organizator konferencji, (2001).
 • „Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie”; Wrocław – Krzydlinalina Mała; organizator konferencji, (2002).
 • „Polacy w nauce, administracji i gospodarce Syberii XIX – początek XX wieku”, (2006 – Dom Polonii w Pułtusku) organizator konferencji.
 • „Polacy w nauce i kulturze Tomska oraz Zachodniej Syberii”, (Wrocław 2007) organizator konferencji.
 • „Polacy w guberni archangielskiej” (2007 – Dom Polonii w Pułtusku) organizator konferencji.
 • „Wacław Sieroszewski (1858-1945). Zesłaniec – etnograf – literat – polityk. Związki polsko-jakuckie dawniej i współcześnie” (2008 – Dom Polonii w Pułtusku) organizator konferencji.
 • „Polscy budowniczowie Kolei Wschodniochińskiej i polskie osadnictwo w Mandżurii”  współorganizator konferencji (2013 – Dom Polonii w Pułtusku)

5. Udział i funkcje w komisjach i zespołach naukowych

 • Członek International Commitette for the Restoration and Assessment of B. Pilsudski’s Works.
 • Członek Komisji Polsko-Rosyjskiej PAN i RAN (Rosyjskiej Akademii Nauk).
 • Członek Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (do 2009)
 • Komisja Syberyjska Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN
 • Członek Komisji Wschodniej Komitetu Nauk Etnologicznych PAN.

·    Rada Naukowa Zarządu Głównego Związku Sybiraków –Wiceprzewodniczący.

 • Członek Rady Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • Członek Rady Naukowej Fundacji Wirtualnego Muzeum Kresy – Syberia.

6. Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową i organizacyjną

 • Złota Odznaka „Zasłużony dla Województwa i Miasta Wrocławia” – 1978.
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 1985.
 • Złota Odznaka „Zasłużony dla Energetyki” – 1978.
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany na wniosek Zarządu Głównego Związku Sybiraków za działalność dokumentacyjną dotyczącą deportacji i zesłań Polaków na Syberię, Daleki Wschód, do Kazachstanu i w inne rejony byłego Związku Radzieckiego – 1995.
 • Nagroda Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce w 1991 r. za działalność inspiracyjną na rzecz dokumentacji problematyki zesłań i deportacji Polaków „do Rosji sowieckiej” oraz utworzenie serii wydawniczej „Biblioteka Zesłańca”.
 • Honorowa Odznaka Sybiraka przyznana przez Zarząd Główny Związku Sybiraków za dokumentowanie i popularyzację związków polsko-syberyjskich – 1995.
 • Medal im. Wiktora Godlewskiego przyznany w 1996 roku za badania i popularyzację wiedzy o polskich przyrodnikach – zesłańcach na Syberii.
 • Medal X-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przyznany za działalność na rzecz łączności Polaków ze Wschodu z Macierzą – 2000.
 • Nagroda im. Profesora Hugo Steinhausa przyznawana przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk i Polską Fundację Upowszechniania Nauki przyznana za dwutomowe dzieło pt. Polskie opisanie świata, Wrocław 1994-1997.
 • Nagroda Specjalna „Przeglądu Wschodniego” przyznana za działalność edytorską i osiągnięcia naukowe dotyczące dziejów Polaków na Wschodzie przyznana w roku 1999.
 • Nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność naukową i organizacyjną w latach 1994-2009
 • Dyplom Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego we Wrocławiu za działalność społeczną na rzecz regionu i jego dziedzictwa kulturowego – 2002.
 • Dyplom uznania Instytutu Badań Humanistycznych Akademii Nauk Republiki Sacha (Jakucji) za wkład w rozwój współczesnych kontaktów naukowych polsko-jakuckich oraz badania naukowe dotyczące dziejów Polaków w Jakucji.
 • Nagroda I stopnia i Medal Zygmunta Glogera za studia nad wkładem Polaków do rozwoju kulturalnego i gospodarczego Syberii – 2008.
 • .Złota Odznaka Honorowa Zasługi dla Związku Sybiraków

7. Inne formy dotyczące działalności naukowej i organizacyjnej

 • Opracowanie scenariusza dokumentacji źródłowo-ikonograficznej wystawy pod nazwą „Polskie opisanie świata” zorganizowanej z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1995) przez Muzeum Etnograficzne – Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
 • Konsultant naukowy wystawy nad nazwą „Promethidion – Cyprian Kamil Norwid”, w części VII – „Dom” poświęconej polskim tradycjom syberyjskim. Wystawa zorganizowana w 2001 roku ogłoszonym w Polsce Rokiem Norwidowski. Organizator wystawy: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
 • Inicjator porozumienia o współpracy naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Tomsku (1999).
 • Przygotowanie i opracowanie merytoryczne dwumiesięcznika „Literatura Ludowa” (1999: 4-5) poświęconego Bronisławowi Piłsudskiemu.
 • Współorganizator Dni Kultury Jakuckiej w Polsce oraz tzw. polsko-jakuckiego okrągłego stołu poświęconego współpracy Instytutu Badań Humanistycznych Akademii Nauk Sacha (Jakucji) z placówkami naukowymi w Polsce (2000).
 • Przygotowanie merytoryczne monograficznego zeszytu „Literatury Ludowej” (2000: 6) poświęconego folklorowi jakuckiemu i wkładowi Polaków w poznanie Jakucji.
 • Konsultant filmu japońskiego pt. „Więzy krwi, które przetrwały 100 lat”. Reżyseria: Fujiwara. Film poświęcony jest ajnuskiej rodzinie Bronisława Piłsudskiego (2000).
 • Inicjator uczczenia pamięci Bronisława Piłsudskiego poprzez wzniesienie jego symbolicznej mogiły na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem oraz emisji znaczka pocztowego z wizerunkiem tego badacza kultury tubylczych ludów Sachalinu (2000 i 2001).
 • Konsultant ze strony polskiej idei wzniesienia w Jakucku pomnika poświęconego pamięci Polaków, ofiar zesłań XVII-XIX wieku i masowych represji XX wieku oraz wybitnych badaczy ziemi jakuckiej. Pomnik odsłonięto jesienią 2001 roku.
 • Inicjator emisji monet NBP z wizerunkiem Bronisława Piłsudskiego w serii :”Polscy podróżnicy i badacze” oraz znaczków pocztowych z jego podobizną.
 • Konsultant naukowy telewizyjnych filmów TVP1, w reżyserii red. Jadwigi Nowakowskiej:
 • „Polska poza Polską” (2002).
 • „Nieprzewidywalna Kamczatka” (2005).
 • „Bajkalski szlak” (2005).
 • „Oddech tajgi” (2005).
 • „Tajemnice stepu” (2005).
 • „W kraju szamanów” (2005).
 • „Syberyjskie Ateny” (2005).
 • „Śladami Bronisława Piłsudskiego” (2005).
 • „Polscy Rockefellerzy” (2005).
 • Współpraca autorska z miesięcznikiem „Nowaja Polsza” (od roku 1999), wydawanym przez Bibliotekę Narodową w Warszawie w rosyjskiej wersji językowej. Współpraca dotyczy publikacji tekstów związanych z polskim dziedzictwem naukowym, cywilizacyjnym i gospodarczym w syberyjskiej części Rosji.
 • Współpraca z Muzeum w Chabarowsku w zakresie edycji materiałów dotyczących badań etnograficznych Stanisława Poniatowskiego nad ludnością nadamurską oraz jego kontaktów z rosyjskim uczonym Włodzimierzem Arseniewem.
 • Stała współpraca z Instytutem Dziedzictwa Naukowego Bronisława Piłsudskiego w Jużno Sachalińsku.
 • Opiekun pracowników naukowych z zagranicy przebywających na stażach naukowych w Polsxce, m.in. prof. Masanari Kobayashi z Kyoto Sangio Daigaku, prof. Koichi Inoue z Uniwersytetu Hokkaido w Sapporo, prof. Bolesław Szostakowicz z Uniwersytetu w Irkucku, dr Renata Opłakańska z Uniwersytetu Państwowego w Abakanie, Natalia Ejlbart z Czyty, Ołesia Szwec z Nowosybirska, Irina Nikulina z Barnaułu i inni.
 • Organizator księgozbioru działu wschodniego w Bibliotece Kolegium Jezuickiego w Nowosybirsku.
 • Inicjator tablicy pamiątkowej poświęconej Benedyktowi Dybowskiemu, ufundowanej w 2013 roku i odsłoniętej w Pietropawłowsku Kamczatskim

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT