Dr hab. Bożena Płonka-Syroka, prof. PAN

19 kwietnia 2014

dyżury: czw. 11.30 – 12.30

Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego UMW

50-556 Wrocław, ul. Borowska 211 A

tel.: +48 717840526

email: bozena@plonka-syroka.pl

 

IMG_9946-326x473

 

Zainteresowania naukowe

 • Historia medycyny nowożytnej w Europie Zachodniej i polska recepcja jej standardu (od XVI w. do 1914 r.)
 • Historia kultury medycznej w Europie od czasów starożytnych po współczesne.
 • Metodologia i historia historiografii nauki.
 • Antropologia wiedzy.
 • Antropologia kultury.

Udział w radach naukowych, redakcjach i stowarzyszeniach naukowych

Członkostwo w radach naukowych i redakcjach czasopism: 

 • Jestem członkiem Rady Naukowej czasopisma „Medycyna Nowożytna”. Wydawca: Instytut Historii Nauki PAN. W latach 1994-2004 byłam zastępcą Redaktora Naczelnego czasopisma.

Jestem redaktorem naczelnym następujących serii wydawniczych:

 • Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • Studia z Dziejów Kultury Medycznej
 • Biblioteka Polsko-Niemieckiej Historii Medycyny
 • Kultura uzdrowiskowa w Europie
 • Historia leku roślinnego
 • Orbis exterior – orbis interior
 • Wielkie mity kultury
 • Antropologia wiedzy
 • Antropologia emocji
 • Kultura i emocje
 • Antropologia miłości
 • e-kultura, e-nauka, e-społeczeństwo

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji. Jestem członkiem od 1982 r. W latach 1985-1989 byłam członkiem Zarządu Oddziału PTHMiF, w latach 1989-1995 – członkiem Zarządu Głównego PTHMiF.
 • Niemiecko-Polskie Towarzystwo Historii Medycyny. Jestem członkiem od 1997 r. W latach 2003-2005 byłam sekretarzem generalnym, a w latach 2005-2009 wiceprezydentem tego towarzystwa.
 • Polskie Towarzystwo Historyczne. Od 2009 r. jestem członkiem Sekcji Metodologii Historii PTH.
 • Polskie Towarzystwo Historiograficzne. Jestem członkiem tego towarzystwa od 2012 r.
 • Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Jestem członkiem od 2008 r.
 • Fundacja Humanitas et Scientia. Od 1992 r. wchodzę w skład zarządu Fundacji i pełnię funkcję jej prezesa.

Publikacje

Książki autorskie

 • Recepcja doktryn medycznych przełomu XVIII i XIX wieku w polskich ośrodkach akademickich w latach 1784-1863, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1990.
 • Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego 1797-1848 i polska recepcja jej teorii i doktryn w dziewiętnastym stuleciu, Wydawnictwo IHN PAN, Warszawa 1999.
 • Niemiecka medycyna romantyczna, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007.
 • Medycyna w historii i kulturze. Studia z antropologii wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.

Redakcja książek

 • Moralny wymiar choroby, cierpienia i śmierci. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 2, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 1999.
 • Choroba jako zjawisko społeczne i historyczne. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 4, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2001
 • Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk przyrodniczych XVIII-XX wieku. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 5, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2002.
 • Życie codzienne w XIX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 6, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2003.
 • Proces modernizacji nauk przyrodniczych w historii i historiografii nauki. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 7, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2003.
 • Przełom nowożytny w nauce europejskiej i jego kontekst społeczno-kulturowy. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 8, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2004.
 • B. Płonka-Syroka, T. Srogosz (red.), Zdrowie i choroba jako problem polityczny i społeczny. Medycyna w kontekście działań państwa. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 9, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005.
 • Relacje lekarz-pacjent w perspektywie historycznej, społecznej i medycznej. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 10, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005.
 • B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Leczyć, uzdrawiać, pomagać. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 11, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2007.
 • B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.),  Obrazy świata jako konstrukty kultury. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 12, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2012.
 • Antropologia wiedzy – perspektywy badawcze dyscypliny. Antropologia wiedzy, t. 1, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr, Wrocław 2005.
 • Nauka i społeczeństwo w stulecie szczególnej teorii względności Alberta Einsteina (1905-2005). Antropologia wiedzy, t.2, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2006.
 • Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie. Antropologia wiedzy, t. 3, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008.
 • My i wy. Spory o charakter racjonalności nauki. Antropologia wiedzy, t. 4, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010.
 • B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak (red.), Nauka w kontekście wzorców kultury. Antropologia wiedzy, t. 5, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011.
 • B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska (red.), Globalizacja i transformacje ustrojowe w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym. Wybrane problemy. Orbis exterior – orbis interior, t. 1, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2010.
 • B. Płonka-Syroka, K. Marchel (red.), Prowincjonalizm w kulturze europejskiej. Orbis exterior – orbis interior, t. 3, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2010.
 • B. Płonka-Syroka, E. Rudolf (red.), Perspektywy poznawcze w kulturze europejskiej. Studium porównawcze. Orbis exterior – orbis interior, t. 5, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2012.
 • B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak (red.), Historia kultury uzdrowiskowej w Europie. Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. 1, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2012.
 • B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Historia kultury uzdrowiskowej w Polsce. Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. 2, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2012.
 • B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak (red.), Historia kultury uzdrowiskowej na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim, t. 1-2. Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. 3-4, Wydawnictwo Questio, Wrocław 2013.
 • B. Płonka-Syroka, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibińska (red.), Skandal w kulturze europejskiej i amerykańskiej. Tabu – trend – transgresja, t. 1, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013.

Artykuły

 • Ludwik Fleck (1896-1961), mikrobiolog, prekursor nowoczesnej metodologii historii medycyny, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1994, t. 1, z. 1, s. 47-82.
 • Społeczno-kulturowy model nauki i nowe metody jego analizy, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1996, nr 4, s. 509-524.
 • Historyczne koncepcje podmiotowości człowieka i ich wpływ na ukształtowanie się założeń programowych nowożytnej medycyny, [w:] J. Jusiak, J. Mizińska (red.), Podmiot w procesie. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999, s. 211-239.
 • Koncepcja faktu naukowego Ludwika Flecka w odniesieniu do poglądów niemieckiej szkoły neoromantycznej (1917-1957), [w:] J. Maternicki (red.), Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku, t. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 24-41.
 • Polscy lekarze – historycy nauk medycznych w XIX wieku i kulturowe aspekty ich poglądów, [w:] J. Pisulinska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak (red.), Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 78-89.
 • Źródła w badaniach nad historią medycyny, [w:] J. Kolbuszewska, R. Stobiecki (red.), Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2010, s. 141-161.
 • Konstruktywizm historyczny we współczesnej historiografii medycyny w pracach wrocławskiego ośrodka naukowego, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2010, nr 3-4 (184-185), s. 365-393.
 • Społeczno-kulturowy model nauki Ludwika Flecka i biograficzny kontekst jego genezy, [w:] Z. Podgórska-Klawe (red.), Polscy lekarze – Żydzi w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Żydowskiego Instytutu Historycznego, Warszawa 2011, s. 141-153.
 • Die Rezeption der Medizinischen Lehre von John Brown in der polnischen Akademischen Medizin an der Wende vom 18. Zum 19. Jahrhundert, [w:] J. Kiefer (red.), Heilkunde und Heilmittel. Zum Erwerb und Transfer von medizinisch-pharmazeutischen Wissen in Europa. Europäische Wissenschaftsbeziehungen, t. 5, Shaker Verlag, Aachen 2013, s. 193-206.
 • Die polnische Schule   der Philosophie der Medizin vom 19. Jahrhundert bis heute. Eine Skizze der Problematik, [w:] A. Namal, H. Dogan, F.S. Mahmutoglu (red.), The Turkish Annual of the Studies on Medical Ethics and Law / Türkisches Jahrbuch für Studien zu Ethik und Recht in der Medizin, 2011-2012-2013, t. 4-5-6, s. 405-417.

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT