Dr hab. Joanna Schiller-Walicka, prof. PAN

18 lutego 2014

Z-ca dyrektora ds. ogólnych.

Kierownik Zakładu Historii Nauk Społecznych, Dziejów Oświaty i Organizacji Nauki oraz Sekcji Dziejów Oświaty.

pok. A10

tel. +48 226572863

dyżury: pon., czw. 10:30 – 13.00

email: j.schiller@onet.eu

231

Zainteresowania naukowe
Dzieje oświaty średniej i wyższej w Królestwie Polskim i Cesarstwie Rosyjskim w XIX wieku; dzieje nauk humanistycznych i społecznych w XIX wieku na ziemiach polskich i w Rosji.
Academic interests: History of higher education in 19th century Kingdom of Poland and in the Russian Empire; history of the humanities and social sciences, in 19th century Russia, and on Polish territories.
Wykształcenie
 • 1979 magisterium w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, seminarium prof. dr hab.. Marii Wawrykowej
 • 1995 doktorat Instytut Historii Nauki PAN
 • 2008 habilitacja Instytut Historii Nauki PAN

Zatrudnienie

 • 1980 staż w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk
 • 1980 – Instytut Historii Nauki PAN
 • 1994-2004 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • 2002- Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Rady naukowe i redakcje

 • członek Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN
 • członek Rady Naukowej Archiwum Polskiej Akademii Nauk
 • redaktor naczelna „Rozpraw z Dziejów Oświaty”
 • członek kolegium redakcyjnego Monografii z Dziejów Oświaty
 • członek redakcji czasopisma “Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”

Organizacje naukowe

 • członek Komisji do Badań nad Historią Syberii
 • członek Komisji Historyków Polski i Rosji przy I Wydziale PAN
 • członek Towarzystwa Historii Edukacji
 • przewodnicząca Komisji Historii Uniwersytetów i Szkolnictwa Wyższego Komitetu Historii Nauki i Techniki przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję 2011-2014
 • sekretarz Komitetu Kasy im. J. Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki na kadencję  2013-2015

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Historia nauki polskiej, red. B. Suchodolski, t. IX: Bibliografia dotycząca treści tomów III i IV, oprac. J. Schiller, Wrocław 1986, ss. 209.
 • Portret zbiorowy nauczycieli warszawskich publicznych szkół średnich 1795-1862, Warszawa 1998, ss. 488, XII. (Nagroda Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację Stefana Batorego w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego).
 • Universitas rossica. Koncepcja rosyjskiego uniwersytetu 1863-1917, Warszawa 2008, ss. 707 (Nagroda „Przeglądu Wschodniego” w kategorii dzieł krajowych za 2008 r.).

Artykuły

 • Sprawa katedry literatury polskiej w Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, [w] Historia, społeczeństwo, wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, red. K. Bartnicka, J. Schiller, Pułtusk-Warszawa 2004, s. 127-136.
 • Uniwersytet Warszawski – czy uniwersytet i czy w Warszawie?, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2005, nr 3-4, s. 25-58.
 • Materiały do dziejów Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w Rostowie nad Donem, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2005, t. XIV, s. 237-245.
 • Imperial University of Warsaw – Russification or Rapprochement of the two Slavic Nations?, “Organon” 2005, no 34, s. 181-193.
 • Tadeusza Zielińskiego koncepcja reformy rosyjskich uniwersytetów, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2006, nr 3-4, s. 57-89.
 • Profesorowie Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego wobec wydarzeń rewolucji 1905 roku, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2008, t. XVII, s. 75-97.
 • Aleksandr Lwowicz Błok (1852-1909) – portret niespełnionego człowieka i uczonego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2009, nr 1, s. 11-33.
 • Początki kształcenia uniwersyteckiego w Rosji – Petersburski Uniwersytet Akademicki, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2009, t. XLVI, s. 147-170.
 • J. Schiller, D. Zamojska, Inteligencji polskiej portret zbiorowy, „Przegląd Humanistyczny” 2010, nr 1, s. 21-31.
 • Moskiewskie materiały do dziejów Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2010, t. XLVII, s. 197-208.
 • Czego nas może nauczyć historia rosyjskich uniwersytetów? Historyczny przyczynek do współczesnych dyskusji o przyszłości uniwersytetu, „Ars Educandi” 2011, t. VIII, s. 15-43.
 • Uniwersytet Warszawski w systemie uniwersytetów rosyjskich, [w:] Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki. Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII-XX w., red. L. Zasztowt, Warszawa 2013, s. 555-572.
 • Реакция западных экспертов на русскую «профессорскую конституцию» 1906 года, [w] Профессорское сословие России – создатели статусов и смыслов, ред. Е. А. Вишленкова, И. М. Савельева, Издательский дом Национального университета «Высшая школа экономики», Москва 2013, s. 286-309.
 • Проекты реформы российских университетов начала XX века, [w] История и историческая память. Сборник научных трудов, под. ред. А. В. Гладышева, вып. 7-8, Саратовский государственный университет, Саратов 2013, s. 191-207.
 • Nauki humanistyczne w ogniu biurokratyzacji i parametryzacji, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2013, t. XXII (XLVII), s. 49-65.
 • Alicja Kulecka, Joanna Schiller-Walicka, Dorota Zamojska (10 grudnia 1960-25 grudnia 2013). Wspomnienie, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2013, t. L, s. 11-23.

Recenzje

 • Демидовский временник. Исторический альманах. (Demidovskij vremennik. Istoričeskij al’manah), pod red. A. S. Čerkasovej, N. G.  Pavlovskiego, T. V. Krupinej, kniga I – II, Ekaterinburg 1994-2008, Demidovskij institut, 400 s. + 856 s., ilustr. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2010, nr 1, s. 206-214.
 • Dorota Zamojska, Akademicy i urzędnicy. Kształtowanie ustroju państwowych szkół wyższych w Polsce 1915-1920, Warszawa 2009, ss. 288. Seria Monografie z Dziejów Oświaty, t. XLII. „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2010, t. XLVII, s. 269-277.
 • Университетская идея в Российской империи XVIII– начала XX веков. Антология.   Учебное пособие для вузов, сост. А. Ю. Андреев, С. И. Посохов, РОССПЭН, Москва 2011, ss. 527, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2011, t. XLIII, s. 220-227.
 • Janina Kamińska, Universitas Vilnensis 1793-1803. Od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 417. Rec. „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2012, t. XLIX, s. 236-245.

Redakcje

 • Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w latach 1953-2003. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia działalności, red. J. Schiller, L. Zasztowt, Warszawa 2004, ss. 507.
 • Historia, społeczeństwo, wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, red. K. Bartnicka, J. Schiller, Pułtusk-Warszawa 2004, ss. 548.
 • Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w latach 1953-2003. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia działalności, red. J. Schiller, L. Zasztowt, Warszawa 2004, ss. 507.
 • K. Ajewski, Stanisława Kostki Zamoyskiego życie i działalność 1775-1856, red. nauk. J. Schiller, Warszawa 2010, ss. 722.
 • A. Walicki, Idee i ludzie. Próba autobiografii, red. nauk. J. Schiller, Warszawa 2010, ss. 463. (Nagroda: Warszawska Premiera Literacka Klubu Księgarzy, Książka Kwietnia 2010).
 • A. Walicki, Spotkania z Isaiahem Berlinem. Dzieje intelektualnej przyjaźni, red. nauk. J. Schiller-Walicka, Warszawa 2014, ss. 305.

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki za rok 2010, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2010, t. XX (XLV), s. 115-132.
 • Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki za rok 2011, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2012, t. XXI (XLVI), s. 267-282.
 • Sprawozdanie z działalności Kasy imienia Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki za rok 2012. Stypendyści Kasy imienia Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki w roku 2012, „Nauka Polska, Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2013, t. XXII (XLVII), s.193-214.

Bibliografie

 • Joanna Schiller-Walicka, Jan Szumski, Bibliografia  zawartości 50 tomów „Rozpraw z Dziejów Oświaty” za lata 1958-2013, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2013, t. L, s.  225-284.

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT