Prof. dr hab. Halina Lichocka

12 lutego 2014

pok. A07

 

tel. +48 226572732

dyżury: śr. i czw. godz. 10 – 13

email: halinalichocka@wp.pl

lichocka

Prof. dr hab. Halina Lichocka – prof. dr hab. nauk humanistycznych, chemik, historyk nauk przyrodniczych i farmacji. Autorka ponad stu publikacji – książek i artykułów z zakresu historii chemii naturalnych leków roślinnych i wód mineralnych, a także przemysłu chemicznego oraz historii polskiej prasy naukowej. Odbyła staże naukowe prowadząc badania archiwalne w zagranicznych bibliotekach, m. in. w Sztokholmie, Wilnie, Wiedniu, Paryżu, Budapeszcie, Miszkolcu, Lublianie i Bratysławie.

Główne kierunki realizowanych badań:

 1. Historia chemii i nauk farmaceutycznych w Polsce w XIX wieku
 2. Pierwsze polskie czasopisma chemiczno-farmaceutyczne
 3. Historia rozwoju metod analizy chemicznej
 4. Chemiczne badania leczniczych wód mineralnych w Polsce w XIX w.
 5. Znaczenie analizy leczniczych surowców roślinnych dla rozwoju chemii organicznej
 6. Wybrane problemy z historii inżynierii chemicznej

Wykształcenie, praca naukowa i naukowo-organizacyjna:

 • od 2007 Kierownik Zakładu Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki w IHN PAN;
 • 1965 – 1969 Studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej;
 • 1974 – 1977 Studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 1977 Dyplom magistra chemii na podstawie pracy na temat: Wprowadzenie teorii orbitali molekularnych do programu nauczania w szkołach średnich;
 • 1977 – 1986 Asystent w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w Warszawie;
 • 1977 – 1989 Sekretarz naukowy Zespołu Historii Farmacji;
 • 1986 Doktorat nauk humanistycznych uzyskany na podstawie rozprawy: Badania leczniczych wód mineralnych w Polsce 1800 – 1856, z perspektywy rozwoju chemii;
 • 1990 – 1991 Wykłady historii farmacji dla studentów Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie;
 • 1991 – 1995 Zajęcia seminaryjne z historii farmacji dla studentów Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie;
 • od 1991 Redaktor naczelny czasopisma naukowego “Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”;
 • od 1993 Członek Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN;
 • 1996 – 2007 Wicedyrektor Instytutu Historii Nauki PAN;
 • od 1999 Członek rzeczywisty Academie Internationale d’Histoire de la Pharmacie; od 2001 Członek Working Party on History of Chemistry of the European Association for Chemical and Molecular Sciences;
 • 2003 Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie historii nauki. Habilitacja została przeprowadzona przez Radę Naukową Instytutu Historii Nauki PAN;
 • 2007 – 2011 Przewodnicząca Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN;
 • 2007 Przewodnicząca Polskiej Grupy Narodowej ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Historii i Filozofii Nauki/Oddział Historii Nauki i Techniki.
 • 2009 Nominacja profesorska w Pałacu Prezydenckim. Uzyskanie tytułu profesora nauk humanistycznych.
 • 2009 Mianowanie przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk na stanowisko profesora w Instytucie Historii Nauki PAN.

WYKAZ PUBLIKACJI

Książki:

 • Ignacy Mościcki. Radom 2011, 411 s., ilustr.
 • Ignacy Mościcki (1867 – 1946). Inżynier i wynalazca. Warszawa 2006, 314 s., ilustr., tabl.
 • Historia poszukiwania leku w roślinach, w Polsce 1800 – 1856. Warszawa 2002, 339 s., ilustr., tabl.
 • Badania leczniczych wód mineralnych w Polsce (1800 – 1858) z perspektywy rozwoju chemii. Warszawa 1989, 228 s., ilustr., tabl.
 • “Pamiętnik Farmaceutyczny Krakowski” 1834 – 1836. Bibliografia analityczna zawartości. Warszawa 1986, 166 s.
 • “Pamiętnik Farmaceutyczny Wileński” 1820 – 1822. Bibliografia analityczna zawartości. Warszawa 1981, 94 s.

Rozdziały w książkach:

 • “Miesięcznik Połocki” (1818 – 1820). Kontekst historyczny i bibliografia zawartości. [w:] Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, pod red. I. Stasiewicz-Jasiukowej, Kraków – Warszawa WAM, 2004, s. 631 – 662.
 • Polish Scientific Journals of the First Half of the 19th Century as a Channel of Scientific Communication in Chemistry. [w:] Communication in Chemistry in Europe, across Borders and across Generations. Budapeszt 2005, s. 64 – 70.
 • Chemical analysis as a method of discovery in pharmacy in the age of Enlightement in Europe. [w:] Chemistry, technology and society. Aveiro (Portugalia) 2006, s. 142 – 150.
 • Chemists In a Divided Country. The Long-lasting Genesis and Early History of the Polish Chemical Society 1767 – 1923 [in:] Creating Networks in Chemistry. Cambridge 2007, s. 237 – 258.
 • Człowiek i makrokosmos świata roślinnego w nauce epoki Oświecenia. [w:] Makrokosmos versus Mikrokosmos. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań 2009, s. 133 – 142.
 • Światowe osiągnięcia polskich chemików i farmaceutów. [w:] Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do światowego dziedzictwa. Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 97 – 112.
 • Internationally Important Achievements of Polish Chemists and Pharmacists. [w:] The Contribution of Polish Science and Technology to World Heritage. Wydawnictwo WAM Kraków – Warszawa 2010, s. 97 – 112.
 • Historia chemii [w:] Dzieje nauki. Nauki ścisłe i przyrodnicze. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa- Bielsko-Biała 2011, s. 223 – 303, il.
 • Polskie badania radiacyjne w okresie wczesnego rozwoju nauki o promieniotwórczości [w:] Historia badań radiacyjnych w Polsce. Wydawnictwo IHN PAN, Warszawa 2011, s. 33-65.

Inne wybrane publikacje naukowe:

 • Problemy balneochemii na łamach warszawskich i wileńskich czasopism naukowych 1800 – 1830. “Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” 1984, Seria B, z. 31, s. 45 – 79.
 • O syntezie dziejów polskiej historii chemii. “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1988, nr 2, s. 523 – 530.
 • Balneochemia i fitochemia – podobieństwa i różnice metod badawczych w pierwszej połowie XIX w. [w:] Historia leków naturalnych. Warszawa 1989, t. II Natura i kultura – współzależności w dziejach lekoznawstwa, s. 123 – 130.
 • Udział Polaków w chemicznych badaniach leku naturalnego 1805 – 1856. “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1990, nr 2-3, s. 337 – 342.
 • “The Cracow Pharmaceutical Diary” (1834 – 1836). International Colloquium. The Pharmaceutical World’s Press from its Beginning to 1840. Paris 1990, s. 281 – 286.
 • “The Vilna Pharmaceutical Diary” (1820 – 1822). The Journal’s Character. International Colloquium. The Pharmaceutical World’s Press from its Beginning to 1840. Paris 1990, s. 309 – 328.
 • Women Chemists in Poland. Past and Present. International Workshop on the History of Women in Science, Technology and Medicine. National Scientific Research Fund. Budapest 1992, s. 81 – 84.
 • The Interdependence of Chemistry and Pharmacy in the First Half of the 19th Century. Papers Delivered at the First “Mineralkontor” International Conference on the History of Chemistry and Chemical Industry. Budapest 1992, s. 165 – 167.
 • Źródło Celińskiego w Nałęczowie. “Gazeta Farmaceutyczna” 1994, nr 6, s. 31 – 36.
 • Medal za technologię otrzymywania soli. “Przemysł Chemiczny” 1994, nr 6, s. 238 – 239.
 • Miejsce historii w czasopismach Polskiego Towarzystwa Chemicznego w okresie PRL. “Analecta”. Dodatek specjalny do nr 1(9), 1996, s. 5 – 10.
 • The Methodological Problems of Organic Chemistry in the First Half of the 19th Century. Jędrzej Śniadecki’s Work. “Review of History of Technics” Budapest 1996, t. XXII, s. 183 – 192.
 • Wykłady farmacji Jędrzeja Śniadeckiego w świetle historii nauki. Pamiętnik IX Sympozjum Historii Farmacji. Poznań 2000, s. 91 – 100.
 • Ignacy Mościcki (1867- 1946) in the history of science and technology. “Review of History of Technics” Budapest 2001-2002, t. XXV, s. 181 – 187.
 • Historia pierwiastka narkotycznego. “Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2004, nr 1-2, s. 113 – 121.

Arrow Button Wróć