Dr hab. Jan Szumski

12 lutego 2014

pok. A10

tel. +48 226572863

dyżury: pon., czw. 10.00 – 14.00

email: rozprawy@ihnpan.waw.pl

IMG_9946-326x473

Zainteresowania naukowe

Obszarami szczególnego zainteresowania są relacje polsko-sowieckie/rosyjskie, dzieje nauki, oświaty, propagandy i ideologii oraz kontakty polsko-sowieckie w sferze nauki ze szczególnym uwzględnieniem nauki historycznej. Obecnie prowadzone są badania nad polityką historyczną prowadzoną przez ZSRR wobec Polski w okresie powojennym, których celem jest wszechstronne przebadanie mechanizmów i metod narzucania Polsce sowieckiej wizji dziejowej i schematów interpretacyjnych historii. W ramach badań prowadzone są kwerendy archiwalne w centralnych archiwach rosyjskich.

 

Najważniejsze publikacje

Książki

Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla, pod red. Bogdana Musiała przy współpracy Jana Szumskiego, Warszawa 2009, 320 s.

J. Szumski, Sowietyzacja Zachodniej Białorusi 1944-1953. Propaganda i edukacja w służbie ideologii, Kraków 2010,  362 s.

Geneza paktu Hitler-Stalin. Fakty i propaganda , red. Bogdan Musiał i Jan Szumski, Warszawa 2012, 244 s.

J. Szumski, Polityka a historia: ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945-1964, Warszawa 2016, 429 s.

Artykuły i publikacje w pracach zbiorowych

J. Szumski, Collectivization of western Belarus 1947-1952, [w:] East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies, ed. L. Zasztowt, J. Malicki, Warsaw 2009, s. 169-179.

J. Szumski, Harodnia paślawajennaja: zmiena sacyjalnaj struktury u perszyja hady „druhih sawietau”, „Arche”, 2010 (1-2), s. 478-493 [j. białoruski].

J. Szumski, Władimir Piczeta i Zanna Kormanowa. Przyczynek do polsko-radzieckich relacji naukowych, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, 2010, t. XLVII, s. 161-179.

J. Szumski, Inny obraz sowieckiego wyzwolenia – zachodnia Białoruś po roku 1944, [w:] Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia, red. A. Nowak, Warszawa 2010, s. 496-507.

J. Szumski, B. Musiał, Lato 1980 na Wybrzeżu oraz powstanie „Solidarności” w świetle sprawozdań sowieckich Konsulatów Generalnych w Gdańsku i Szczecinie, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2010, nr 2(16), s. 467-496.

J. Szumski, Situacyja u Biełarusi napiaredadni niezależnaści u lusterku daumientau CK KPSS, [w]: Chryszczennie nacyji. Masawyja akcyji 1988-2009, Wilno-Białystok, Mińsk 2011, s. 28-53 [wstęp do publikacji w j. białoruskim].

J. Szumski,  Sowjetische Wirtschaftspolitik in Westweissrusland 1944-1952, [w:] Stalins Wirtschaftspolitik an der sowjetischen Peripherie, Walter M. Iber (Hg.), Peter Ruggenthaler (Hg.), Innsbruck-Wien-Bozen 2011, s. 287-300.

J. Szumski, Problem udostępniania materiałów archiwalnych w relacjach polsko-sowieckich 1945-1965, „Dzieje Najnowsze”, 2012 (1), s. 133-158.

J. Szumski, Instytucjonalne podporządkowanie polskich nauk historycznych Związkowi Radzieckiemu 1944 – połowa lat 60. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2012 (3-4), t. 57, s. 67-88.

J. Szumski, Kulisy tworzenia nowej marksistowskiej „Historii Polski” w latach 1950-1958,  [w] Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki : polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII-XX w., red. L. Zasztowt, Warszawa 2103, s. 245-262.

J. Szumski, Historyja Biełarusi u lusterku rassakreczanych dakumientau CK UKP(b)/KPSS (drugaja pałowa 40-h – pierszaja pałowa 60-h g.), „Belarusian Historical Review”, t. XX, nr 1-2 (2013), s. 71-98.

 

Członkowstwo w radach naukowych, redakcjach i stowarzyszeniach naukowych

Sekretarz redakcji czasopisma „Rozprawy z Dziejów Oświaty” (do 2016), członek redakcji (nadal)

Sekretarz naukowy Komisji Historyków Polski i Rosji

Członek Komisji Rewizyjnej Kasy im. Józefa Mianowskiego Fundacji Popierania Nauki

 

Arrow Button Wróć