Dr hab. Jaromir Jeszke, prof. PAN

12 lutego 2014

Poznań

dyżury:

email:

 

IMG_9946-326x473

 

Tematyka indywidualnych badań naukowych:

 • historia historiografii medycznej
 • metodologia historii nauki
 • lecznictwo naturalne w XIX i XX w.

Książki:

 • Lecznictwo ludowe w Wiekopolsce w XIX i XX wieku. Czynniki i kierunki przemian, Wrocław 1996.
 • W poszukiwaniu paradygmatu polskiej historiografii medycznej, Poznań 2000.

Artykuły

 • O potrzebie badań nad historią historiografii medycznej, "Medycyna Nowożytna. Prace historyczno-medyczne", Warszawa 1992, s. 39-46.
 • Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce w XIX i XX wieku. Czynniki i kierunki przemian, (w:) "Medycyna Nowożytna, Studia nad historią medycyny", 1994 t. 1, z. 1, s. 83-120.
 • Perspektywy badań nad zdrowiem i chorobą w klasztorach cysterskich na ziemiach polskich, (w:) "Nasza Przeszłość", 1994, t. 83, pt. "Dzieje i kultura polskich cystersów do XVIII w.", s. 117-126.
 • Biegeleisen Henryk (1855-1934) – historyk literatury, (w:) "Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku", t. 1, z. 2, (Historycy medycyny), Warszawa 1994, s. 11-12.
 • Gantkowski Paweł (1896-1938) – lekarz, społecznik, humanista, (w:) "Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku", t. 1, z. 2, (Historycy medycyny), Warszawa 1994, s. 44-47.
 • Hanecki Michał (1903-1976) – lekarz, historyk, historyk medycyny, (w:) "Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku", t. 1, z. 2, (Historycy medycyny), Warszawa 1994, s. 52-54.
 • Koncepcje T.S. Kuhna w polskiej historiografii nauki, "Medycyna Nowożytna, Studia nad historią medycyny", 1995, t. 2, z. 1, s. 31-48.
 • Kulturno-istoriczeskoje tradicii otnositielno zdorovja i bolezni v centralnoj i vostocznoj Evropie kak internacjonalnaja i mieżdidisciplinnaja programma issledovanij (w:) Krasnyj Krest i błagotwritielnost. Materiały naucznoj konferencii, Grodno 1995, s. 181-184.
 • Relacje lekarz – pacjent w polskich badaniach historyczno-medycznych, "Archiwum Historii i Filozofii Medycyny",1995, t. 58, z. 4, 453-462.
 • Myśl europejska w medycynie polskiej XIX w. w badaniach polskich historyków medycyny, "Medycyna Nowożytna. Studia nad historią medycyny", 1996, t. 3, z. 1/2, s. 75-87.
 • W poszukiwaniu polskiej szkoły historii medycyny czyli o świadomości metodologicznej jej badaczy, "Zagadnienia Naukoznawstwa", 1996, t. 32, z. 3, s. 381-389.
 • Historyk i lekarz jako badacze dziejów nauk medycznych, "Medycyna Nowożytna. Studia nad historią medycyny", 1997, t. 4, z. 1/2, s. 63-83.
 • (współautor: M. Jeszke) Problematyka higieniczna w polskich ośrodkach akademickich okresu międzywojennego (1919-1939), "Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 1997, t. 60, z. 4, 327-344.
 • Dzieje szpitalnictwa w polskiej historiografii medycznej (w:) "Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej", 1998, t. 66, s. 41-46.
 • Historyczne źródła współczesnych nurtów lecznictwa niemedycznego i ich społecznej akceptacji, (w:) Szkice z socjologii medycyny, pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej, M. Ogryzko-Wiewiórowskiej i W. Piątkowskiego, Lublin, 1998, s. 63-84.
 • Koncepcja "teoretycznej historii nauki" Jerzego Kmity jako narzędzie badań nad dziejami nauk medycznych, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", 1998,t. 43, nr 2, s.45-62.
 • Szpital w świadomości ludowej XIX i XX wieku, (w:) "Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej", 1998, t. 66, s. 241- 245.
 • Well-being and preventive ethnomedicine, (w:) "Workshop. Rivista Internazionale Storia delle Scienze Biomediche e delle Istituzioni Sanitare. An Internationa Journal on History, Anthropology and Epistemology of Medicine", 1999, t. 2, s. 109-112.

Indywidualna działalność dydaktyczna:

 

 • wykłady z antropologii medycznej dla studentów Wydziału Historycznego UAM.
 • proseminaria z metodologii historii dla studentów Instytutu Pedagogiczno – Artystycznego UAM w Kaliszu.
 • laboratorium dyplomowe (licencjackie) z antropologii medycznej dla studentów etnologii Wydziału Historycznego UAM.
 • wykłady z historii historiografii dla studentów Instytutu Pedagogiczno – Artystycznego UAM w Kaliszu.
 • proseminaria z historii nowożytnej Polski i powszechnej dla studentów Instytutu Pedagogiczno – Artystycznego UAM w Kaliszu.
 • wykłady z estetyki dla studentów Instytutu Pedagogiczno – Artystycznego UAM w Kaliszu.

Członkostwo w towarzystwach i stowarzyszeniach naukowych:

 

 • 1991 – nadal – członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji.
 • 1991 – nadal – członek Sekcji Historii Kultury i Nauki przy Oddziale Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Historycznego.
 • 1997 – nadal – skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji.
 • 1997 – nadal – członek Deutsch – Polisch Gesellschaft für Geschichte der Medizin (siedziba: Drezno).
 • 1998 – nadal – członek European Association for the History o f Medicine and Health (siedziba: Strasburg i Stuttgart).

Staże naukowe:

 • listopad-grudzień 2000 – Instytut Historii Medycyny Fundacji Roberta Boscha w Stuttgarcie (Niemcy)

Współpraca naukowa z instytucjami zagranicznymi:

 

 • Instytut Historii Medycyny Fundacji Roberta Boscha w Stuttgarcie (Niemcy)
 • Instytut Historii Medycyny Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie (Niemcy)
 • Centrum Historii Medycyny i Informacji Naukowej Uniwersytetu w Wilnie (Litwa)
 • Muzeum Historii Medycyny im. P. Stradina w Rydze (Łotwa)

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT