Dr Jarosław Kurkowski

12 lutego 2014

tel. +48 22657730

dyżury: pon. 11-13; czw. 11-13

email: jkurkowski@poczta.onet.pl

jaroslaw_kurkowski

Tematy badań:

 • historia nauki i kultury XVII-XVIII w.,
 • historia historiografii,
 • kulturotwórcza rola zakonów w XVIII w.

Wybrane publikacje:

 1. Warszawskie czasopisma uczone doby Augusta III, w serii Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki, t. 2, wyd. Retro-Art, ss. 328, Warszawa 1994.
 2. Wybitni nauczyciele i uczniowie szkoły pijarskiej w Szczuczynie, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 1995/1, s. 83-104.
 3. Kolegium i szkoła pijarów w Radomiu 1680-1795 [w:] Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, t. II, Historia społeczno-religijna okresu wczesnonowożytnego, Radom 1996, 2 ark., s. 83-112.
 4. Ecos de las actividades de los escolapios en las revistas de la época del rey de Polonia Augusto III el Sajón, w pracy zbiorowej pt. La contribución de los Padres Escolapios a ciencia y cultura polaca en los siglos XVII-XIX (coordino y dirigio Irena Stasiewicz-Jasiukowa), Salamanca 1996.
 5. Pijarzy w Werenowie i Lidzie (1735-1845), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 1997, nr 1 , s. 41-117.
 6. [współoprac.] Biblioteki na dawnych kresach drugiej Rzeczypospolitej. Informator, pod red. naukową Barbary Bieńkowskiej, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Warszawa 1998.
 7. Dyskusja J.A. Jabłonowskiego z J.A. Załuskim o wartości i zadaniach polskiej historiografii, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 1999, nr 1, s. 15-58.
 8. Historycy jezuiccy w kręgu magnackich mecenasów (XVIII w.) [w:] Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej), Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków-Warszawa 2004, s. 493-510.
 9. Zrozumieć współczesny świat. Podręcznik historii dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, część I [z M. Kurkowską i M. Radożycką-Paoletti}, oficyna wydawniczo-poligraficzna ADAM, Warszawa 2002, cz. III Czasy nowożytne: s. 132-262, część II [z M. Kurkowską], Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM, Warszawa 2004, ss. 180.
 10. Zakład Historii Nauk Społecznych IHN PAN w l. 1969-2003 [z P. Komorowskim], [w:] Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w latach 1953-2003. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia działalności, pod red. J. Schiller i L. Zasztowta, Warszawa 2004, s. 259-272.
 11. Z dziejów polskiego edytorstwa źródeł historycznych. Maciej Dogiel (1715-1760) „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 2006, nr 1/2, s. 89-157.
 12. Elekcja Stanisława Augusta; Rugi pruskie [w:] Polaków dzieje malowane, Wydawnictwo DEMART, Warszawa 2007, s.140-147, 212-215.

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT