Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie

23 lipca 2015

 
 
Działając na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 z dnia 30 kwietnia 2010 r. poz. 619) Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (zwany dalej IHN PAN) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki.
 
WYMAGANIA
 
Kandydatem na stanowisko adiunkta w Zakładzie Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki IHN PAN może być osoba, która:
 
 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. posiada specjalność naukową z matematyki;
 4. opublikowała znaczące prace poświęcone historii matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki XIX i XX wieku.
 
ZGŁOSZENIE
 
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 
 1. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej;
 3. listę publikacji;
 4. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i posiadany stopień naukowy;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko adiunkta, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 
Dokumenty należy nadsyłać pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Instytut Historii Nauki PAN, Nowy Świat 72, pok. 9, 00-330 Warszawa z dopiskiem na kopercie „konkurs na stanowisko adiunkta IHN PAN” lub składać osobiście pod wymienionym adresem w godz. 9.00–15.00.
 
Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
 
Ogłoszenie o konkursie opublikowano 23 lipca 2011 roku. Termin składania zgłoszeń wynosi 21 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

Arrow Button Wróć