Dr hab. Krzysztof Maślanka, prof. PAN

12 lutego 2014

Kraków, ul. Św. Jana 22

tel.: +48 124329950

dyżury:

email:

maslanka

Curricilum vitae

Krzysztof Dominik Maślanka, ur. 26 września 1955 r. w Chrzanowie, żonaty, jedna córka, zam. w Krakowie

Wykształcenie:

Ukończył Podstawową Szkołę Muzyczną nr 2 w Krakowie‑Nowej Hucie w klasie fortepianu (1969 r.) oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie o profilu matematyczno‑fizycznym (1974 r.)

Finalista XVII Olimpiady Astronomicznej w Chorzowie (4 kwietnia 1974 r.)

Studia na kierunku Astronomia w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1974‑1979

Stopnie naukowe:

Magisterium na podstawie pracy Promieniowanie synchrotronowe obszarów aktywnych na Słońcu napisanej pod kierunkiem dra Stanisława Zięby, OA UJ, obronionej 22 czerwca 1979 r.

Tytuł „doktora nauk fizycznych z zakresu astronomii” nadany przez Radę Naukową Centrum Astronomicznego PAN w Warszawie pod przewodnictwem prof. dr hab. Wiesława Czyża, na postawie rozprawy Efekty kwantowe w wielowymiarowych modelach kosmologicznych, w wyniku publicznej obrony 13 czerwca 1988 r. (Promotor: prof. dr hab. Marek Demiański, Instytut Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Rayski, Instytut Fizyki UJ, dr hab. Andrzej Krasiński, CAMK PAN)

Stopień naukowy „doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii – historii nauk matematycznych” na postawie rozprawy habilitacyjnej Liczba i kwant (Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2005) nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN 14 kwietnia 2005 pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja K. Wróblewskiego, zatwierdzony przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów w Warszawie (recenzenci: prof. dr hab. Roman Duda, Instytut Matematyczny Uniw. Wroc., prof. dr hab. Andrzej Pelczar, Instytut Matematyki UJ, dr hab. Marek Wolf, Instytut Fizyki Teoretycznej Uniw. Wroc.)

Zatrudnienie:

Roczny staż w Obserwatorium Astronomicznym UJ, 1979‑1980, praca przy radioteleskopie słonecznym i opracowaniu wyników obserwacji na 430 MHz oraz 810 MHz.

Asystent (1980‑1988), później adiunkt (1988‑1992) w krakowskiej filii Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

Od 1 X 1992 do 30 IX 2005 – adiunkt na etacie naukowo‑dydaktycznym w Obserwatorium Astronomicznym UJ; prowadził zajęcia m. in. z: Metod Matematycznych Fizyki i Astrofizyki, Algebry, Podstaw Programowania Komputerów oraz Astrofizyki Teoretycznej

Od 1 XII 2005 – docent w Zakładzie Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

Od 1 X 2010 – profesor IHN PAN

Współorganizator Zespołu Historii Matematyki (wspólnie z dr hab. G. Rosińską, dr hab. W. Wójcikiem i dr Z. Pogodą)

Członek Cracow Group of Cosmology kierowanej przez ks. prof. Michała Hellera (od 1982) oraz Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (od 2008)

Tematyka badawcza

 • Analityczna teoria liczb i jej historia, funkcja zeta Riemanna, badania kryterium Keipera-Li dla hipotezy Riemanna, podanie nowej reprezentacji dla funkcji zeta Riemanna (1997)
 • Matematyka eksperymentalna, komputerowe wspomaganie dowodów, zastosowania programu Mathematica firmy Wolfram Research
 • Historia kosmologii, aspekty filozoficzne kosmologii w kontekście relacji nauka i wiara

Recepcja moich wyników matematycznych w świecie, niektóre cytowania moich prac

 1. André Voros, Service de Physique Théorique. Centre d’Études Nucléaires de Saclaymonografia: Zeta Functions Over Zeros of Zeta Functions, Springer, 2010, strony: 114, 120, 156 ;

  A Sharpening of Li’s Criterion for the Riemann Hypothesis, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I; preprint: arXiv:math.NT/0404213 v2, 15 April 2004

 2. Luis Báez-Duarte, Departamento de Matemáticas, Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas, Caracas, VenezuelaOn Maslanka’s Representation for the Riemann Zeta Function, 2010, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Volume 2010, 9 pages

  On Maslanka’s representation for the Riemann zeta function, preprint, 2003, http://arxiv.org/abs/math.NT/0307214v.1

  A Sequential Riesz-Like Criterion For The Riemann Hypothesis, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences 2005:21 (2005) 3527–3537

 3. Allan M. Din, Institute of Physics, University of Neuchâtel, Rue A.-L. Breguet 1, CH-2000 Neuchâtel, SwitzerlandAnalysis of Riemann Zeta Function Zeros Using Pochhammer Polynomial Expansions, 2010
 4. Julian Havil, mathematics teacher at Winchester College, USAGamma: Exploring Euler’s Constant, Cambridge University Press, 2003 (ze wstępem Freemana Dysona), str. 37
 5. David Darling, brytyjski astronom, autor książek popularnonaukowych, Dundee, SzkocjaThe Universal Book of Mathematics: From Abracadabra to Zeno’s Paradoxes, J. Wiley, 2004, str. 274
 6. Matthew Watkins, największa strona internetowa poświęcona funkcji zeta Riemanna: http://www.maths.ex.ac.uk/~mwatkins/zeta
 7. Philip Flajolet, członek Akademii Francuskiej, dyrektor Institut national de recherche en informatique et en automatique, INRIAOn Differences of Zeta Values, preprint, arXiv:math/0611332v2 [math.CA] 11 Jul 2007
 8. Linas Vepstas, Linux Kernel Developer at Qualcomm Innovation Center Inc., Austin, Texas Area, USAOn Differences of Zeta Values, preprint, arXiv:math/0611332v2 [math.CA] 11 Jul 2007
 9. Jeffrey Lagarias, Department of Mathematics, University of Michigan, USAZero Spacing Distributions for Differenced L-functions, Acta Arithmetica 120, No. 2, (2005), 159–184.
 10. Mark Coffey, Department of Physics, Colorado School of Mines, Colorado, USAOn the coefficients of the Báez-Duarte criterion for the Riemann hypothesis and their extensions, preprint, arXiv:math-ph/0608050 v2 7 Sep 2006

  New results concerning power series expansions of the Riemann xi function and the Li/Keiper constants, Proceedings of the Royal Society A 2008 464, 711-731

  Series representations for the Stieltjes constants, preprint, arXiv:0905.1111v2 [math-ph] 13 Sep 2009

 11. Stefano Beltraminelli, Danilo Merlini, CERFIM, Research Center for Mathematics and Physics, PO Box 1132, 6600 Locarno, SzwajcariaThe Criteria of Riesz, Hardy‑Littlewwod for the Riemann Hypothsis, preprint, arXiv:math/0601138v1 [math.NT] 7 Jan 2006

  Other Representations of the Riemann Zeta Function and an Additional Reformulation of the Riemann Hypothesis, preprint arXiv:0707.2406v1 [math.NT] 16 Jul 2007

 12. Pedro Freitas, Researcher at the Group of Mathematical Physics of the University of Lisbon, PortugaliaA Li-type criterion for zero-free half-planes of Riemann’s zeta function,

  J. London Math. Soc. 73 (2006), 399-414.

 13. Marek Wolf, Instytut Fizyki Teoretycznej, WrocławCriteria equivalent to the Riemann Hypothesis, arXiv:0808.0640v2 [math.NT] 13 Aug 2008

  Evidence in favor of the Báez-Duarte criterion for the Riemann Hypothesis, arXiv:math/0605485v3 [math.NT] 13 Aug 2006

 14. Sami Omar, Faculté des Sciences de Tunis, Département de Mathématiques, 2092 Campus Universitaire El Manar, Tunisia
 15. Kamel Mazhoudab, Faculté des Sciences de Monastir, Département de Mathématiques, Monastir 5000, TunisiaThe Li criterion and the Riemann hypothesis for the Selberg class II, Journal of Number Theory 130 (2010) 1098–1108
 16. Strona internetowa firmy Wolfram Research: Comprehensive Online Compendium of Formulas Involving the Special Functions of Mathematics © 2001-2011cytaty moich formuł:
  1. http://functions.wolfram.com/10.01.06.0012.01
  2. http://functions.wolfram.com/10.05.06.0004.01
  3. http://functions.wolfram.com/10.05.17.0001.01

SPIS PUBLIKACJI 1979‑2011

I. Książki

 1. Kosmologia współczesna, Wydawnictwo „Secesja”, Kraków 1991, nakład 1000 egz., str. 76Recenzje powyższej książki:

  – Jarosław Włodarczyk, „Wiedza i Życie”,  nr 9, 1991, str. 72

  – Michał Heller, Scenariusz kosmicznego dramatu,  „Wiedza i Życie”, nr 10, 1991, str. 32

 2. Rachunek tensorowy i elementy geometrii Riemanna (skrypt do wykładu pt. Metody Matematyczne Astrofizyki dla studentów trzeciego roku Astronomii, Obserwatorium Astronomiczne UJ, do użytku wewnętrznego, 1993)
 3. Liczba i kwant. Hipotezy w teorii liczb: Riemann, Mertens, Hilbert, Pólya, Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych, Kraków 2004, 270 str., ISBN 83-86774-37-1, nakład 120 egz. (przedstawiona jako rozprawa habilitacyjna w Instytucie Historii Nauki PAN); wersja rozszerzona w przygotowaniu

II. Tłumaczenia książek, praca nad redakcją książek, współredagowanie periodyków

 1. Monthly Report on Solar Radio Emission, Cracow Observatory (krakowskie obserwacje Słońca na częstotliwości 430 MHz i 810 MHz, wspólnie z: J. Masłowskim, S. Ziębą, M. Urbanikiem, M. Jaszczewską), 1979‑1982
 2. Ilustrowany przewodnik po astronomii (tłumaczenie, wspólnie z Krzysztofem Włodarczykiem), Wydawnictwo „Kluszczyński”, Kraków, 1996
 3. Wspomnienia okupacyjne i obozowe Bronisława Szuberli (więźnia Oświęcimia nr 134079 i więźnia Buchenwaldu nr 79199), Kraków 2003, wyd. DjaF, str. 156, wydane z rękopisu (wydanie II rozszerzone, str. 180, Kraków 2005)

III. Rozprawy

 1. magisterska: Promieniowanie synchrotronowe obszarów aktywnych na Słońcu i możliwość jego wpływu na zmiany składowej bazowej radiopromieniowania Słońca, maszynopis, OA UJ, Kraków 1979, str. 26
 2. doktorska: Efekty kwantowe w wielowymiarowych modelach kosmologicznych, maszynopis, CAMK PAN, Warszawa 1988, str. 106
 3. habilitacyjna: por. wyżej punkt I 3.

IV. Artykuły w czasopismach recenzowanych

Przed doktoratem:

 1. Dicke‑Brans Cosmology with Cosmological Constant Theory, „Acta Cosmologica”, vol XII, str. 57, 1983
 2. Phase Transitions in Radiation‑filled Friedman World Models, “Astrophysics and Space Science”, vol. 97, str. 461‑463, 1983
 3. Uwagi o poznawalności, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, vol. V, str. 38‑43, PAT Kraków, 1983
 4. Luminosity Function for Galaxies and Cosmology, “Astrophysics and Space Science”, vol. 100, str. 407‑411, 1984
 5. Refleksje przy studiowaniu historii poglądów na przestrzeń, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, vol. VIII, PAT Kraków, str. 62‑70, 1986
 6. Phase Space Classification of Kaluza-Klein Cosmologies, “General Relativity and Gravitation”, vol.  19, str. 611‑619, 1987 (z Pawłem Turkowskim)

Po doktoracie:

 1. Stabilność, stacjonarność i symetria, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, vol. X, PAT Kraków, str. 25‑29, 1988
 2. Effective Potential Approach to Finite Temperature Quantum Cosmology, “Physics Letters”, B200 (1988), no. 1‑2,  str. 69‑74
 3. Observational Cosmology. From Gauss to Sandage, „Acta Cosmologica”, vol. XVI, str. 87‑106, 1989 (z: M. Heller, P. Flin, Z. Golda, M. Ostrowski, K. Rudnicki i T. Sierotowicz)
 4. Mini Wave Function for the Universe, „Acta Cosmologica” vol. XVI, 107‑113, 1989
 5. Kwantowanie grawitacji: motywacje, trudności, próby rozwiązań, „Postępy Astronomii”, t. 39, z. 1, str. 11‑14, 1991
 6. O potrzebie odpowiedzialnej popularyzacji nauk przyrodniczych, „Universitas”, nr 2, 1992
 7. The Method of Analytic Continuation in Quantum Field Theory, „Acta Cosmologica” vol. XIX, str. 7‑22, 1993
 8. Przygoda po latach (esej na temat książki M. Hellera Kosmiczna przygoda człowieka mądrego, wyd. ZNAK 1994), Świat Nauki (Scientific American), nr 12, 1994, str. 107
 9. Cosmic Strings: General Exact Solution (z M. Gierlińskim), „Acta Cosmologica”, vol. XX‑1, str. 27‑39, 1994
 10. Black Holes from Cosmic Strings – an Alternative Approach, „Acta Cosmologica” vol. XX‑2, str. 109‑113, 1994
 11. Tysiąc zebrań naukowych Obserwatorium Astronomicznego UJ (19 I 1934 – 25 X 1996), „Postępy Astronomii”, t. 45, z. 2, 1997, str. 36‑40
 12. Tysiąc zebrań naukowych Obserwatorium Astronomicznego UJ (19 I 1934 – 25 X 1996), Universitas, (1997), nr 19‑20, str. 40‑47 (wersja rozszerzona artykułu z „Postępów Astronomii”)
 13. The Beauty of Nothingness: Essay on the Zeta Function of Riemann, „Acta Cosmologica” XXIII‑1, p. 13‑17, 1998
 14. Szkice do portretu kosmologii, miesięcznik ZNAK, nr 522, listopad 1998, str. 16‑24
 15. Gdy zgasną gwiazdy. Kosmologiczne scenariusze przyszłych losów Wszechświata, miesięcznik ZNAK, nr 535, grudzień 1999, str. 69‑77
 16. Observations of the Ionospheric Alfvén Resonances on the Earth Surface, “Acta Geophysica et Geodaetica”, str. 97‑406, 1999 (z A. Kułakiem)
 17. Przechwycenie (esej na temat plagiatów prac naukowych), „Forum Akademickie”, Lublin, nr 7‑8, 1999, str. 36‑37
 18. Skąd wziąć brakujące dane, czyli o pożytkach z interpolacji, „Postępy Astronomii”, nr 4, 2000, str. 168 i 192
 19. Granice Wszechświata, granice nonszalancji, „Świat Nauki” („Scientific American”), nr 6, 2001 str. 5
 20. Kilka uwag uczonego stacjonarnego, esej z okazji 80‑tych urodzin Stanisława Lema, „Gazeta Wyborcza”, dodatek specjalny z okazji 80‑tych urodzin pisarza, 11 września 2001
 21. Riemann i jego funkcja ζ, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, vol. XXX, 2002, s. 18‑30
 22. „Rzeczy najważniejsze”, esej po lekturze książki M. Hellera „Sens życia i sens Wszechświata. Studia z teologii współczesnej”, miesięcznik „ZNAK”, nr 573, 2003, s. 162‑170
 23. Pietro Mengoli i szeregi liczbowe. Prehistoria funkcji ζ Riemanna, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 49, nr 1, s. 47‑64, 2004
 24. Riemann, Mertens i komputery, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 49, nr 2, s. 33‑51, 2004
 25. Hipoteza Hilberta-Pólya’i – unifikacja na najgłębszym poziomie, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, vol.  XXXIV, s. 46‑65, 2004,
 26. Li’s Criterion for the Riemann Hypothesis – Numerical Approach, “Opuscula Mathematica”, vol. 24 (2004), no. 1, s. 103‑114, MR2107186
 27. Hipoteza Riemanna. Refleksje na temat największej zagadki matematyki, „Roczniki Filozoficzne KUL”, t. LIII, s. 167‑182, 2005
 28. Dzieje stałej kosmologicznej (rozszerzona wersja wykładu habilitacyjnego, artykuł zamówiony przez Redakcję), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2005
 29. Fenomen Alberta Einsteina. Rozmyślania pod pretekstem okrągłych rocznic, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, XXXVII, s. 4‑14, 2005 (numer specjalny poświęcony Einsteinowi)
 30. Refleksje nad historią i przyszłością nauki, rozdział z książki wydanej z okazji 70‑tej rocznicy urodzin ks. prof. M. Hellera (marzec 2006), red. St. Wszołek
 31. Unifikacja powołań, „Tygodnik Powszechny”, nr z dnia 18 marca 2008. (Artykuł zamówiony przez redakcję z okazji przyznania ks. prof. Michałowi Hellerowi Nagrody Templetona.)
 32. Pomyłki Einsteina, „Tygodnik Powszechny”, nr z dnia 15 kwietnia 2008
 33. Zespół Historii Matematyki, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2008.
 34. Sesja naukowa ku czci Hoene-Wrońskiego, Warszawa, 12-13 I 2007 r., komunikat, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2008.
 35. Jak powstał Wszechświat?, miesięcznik „Obecni – w religii, w społeczeństwie, kulturze”, numer monograficzny pt. Trudne pytania, nr 2/2008 (18), str. 136-146, Wydawca: Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach
 36. O pożytkach ze studiowania historii matematyki, „Studia Matematyczne” Uniwersytetu Humanistyczno‑Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, tom 11, s. 13‑26, 2009, pod redakcją M. Przeniosło, ISSN 1899‑8263.
 37. Zamieniony portret i fikcyjna stała matematyczna. Adrien‑Marie Legendre po latach, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”,  tom 55, 2010, nr 2, str. 69‑84.
 38. Nagrody Naukowe im. Mikołaja Kopernika w roku 2010, „PAUza Akademicka”, Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków, Nr 93, 14 października 2010, ISSN 1689-488X

V. Artykuły popularnonaukowe (wybór)

 1. Refleksje o kosmologii współczesnej: Kosmologia wczesnego Wszechświata, część I, „Urania”, nr 3, (1989), str. 72‑80
 2. Refleksje o kosmologii współczesnej: Kosmologia wczesnego Wszechświata, część II, „Urania”, nr 4, (1989), str. 108‑113
 3. Refleksje o kosmologii współczesnej: Antropiczna zasada kosmologiczna, „Urania”, nr 5, (1989), str. 130‑135
 4. Refleksje o kosmologii współczesnej: Inflacja Wszechświata, „Urania”, nr 6, (1989) str. 162‑168
 5. Refleksje o kosmologii współczesnej: Poza fizyką – Bóg kosmologów i kreacjonizm, „Urania”, nr 7, (1989), str. 203‑211
 6. Struny kosmiczne, „Urania”, nr 11, (1989), str. 322‑330
 7. Refleksje na temat współczesnej kosmologii, Przegląd Powszechny, nr 11 (819), 1989, str. 231‑241
 8. Powrót do przeszłości: fikcja czy rzeczywistość?, „Urania”, nr 7‑8 (1990), 194‑199
 9. Początek Wszechświata – klucz do symetrii przyrody, „Wiedza i Życie”, nr 3 (1990), str. 8‑12
 10. Struktura nicości, nr 9, „Wiedza i Życie”, (1990), str. 10‑15
 11. Poza fizyką: Bóg kosmologów (druga nagroda w konkursie „Problemów” pt. Szukamy popularyzatorów), „Problemy”, nr 521-523 (1990), s. 20‑26
 12. Najnowsze dzieje hipotezy inflacji, „Urania”, nr 4 (1991), str. 98‑102
 13. Trzy zagadki księżniczki Turandot,  „Wiedza i Życie”, nr 2 (1991), str. 11‑15
 14. Obrona Wielkiego Wybuchu, „Wiedza i Życie”, nr 11 (1991), str. 22‑27
 15. Metoda portretów fazowych, „Delta”, nr 3 (1991), str. 11‑13
 16. Krótkie dzieje Wszechświata, „Delta”, nr 10 (1991), str. 8‑11
 17. Jak obalić teorię Wielkiego Wybuchu?, „Urania”, nr 4 (1992), str. 98‑101
 18. List do redakcji Uranii (polemika z krytyką W. Puszkarza), „Urania” nr 5, 1992, str. 155‑156
 19. Wylewanie dziecka z kąpielą (cd. polemiki z W. Puszkarzem), „Urania”, nr 11, 1992, str. 344‑346
 20. Trzecia strona medalu: Sacharow jako fizyk teoretyk, „Wiedza i Życie”, nr 6 (1992), str. 8‑13 (Pierwsza nagroda w konkursie Wiedzy i Życia „Nauka XX wieku”)
 21. Uniewinnienie Wielkiego Wybuchu, „Wiedza i Życie”, nr 9, (1992), str. 66‑70,
 22. Stwórca Wszechświata: rzemieślnik czy prawodawca? (Polemika z artykułem prof. E. Grodzińskiego), „Wiedza i Życie”, nr 2, (1993), str. 67‑69
 23. Czarne dziury, czyli o zgubnych skutkach wygórowanych ambicji naukowych, Dziennik Akademicki (dodatek popularnonaukowy do Dziennika Polskiego), 1 kwietnia 1999
 24. Albert Einstein. Rozmyślania pod pretekstem względnie okrągłych rocznic, Dziennik Akademicki (Dziennik Polski), 22 czerwca 1999
 25. Aktywne Słońce, „Wiedza i Życie”, nr 7, lipiec 2000, str. 20‑21
 26. Szkice do portretu uczonego, „Forum Akademickie”, Lublin, nr 7‑8, 2000, str. 50‑51
 27. Niepopularna popularyzacja, wywiad przeprowadzony przez J. Rodzenia, Dodatek popularnonaukowy „Gazety Krakowskiej”, 7 czerwca 2001
 28. Echa Wielkiego Wybuchu, Dodatek popularnonaukowy „Gazety Krakowskiej”, 27 września 2002
 29. Nowa największa liczba pierwsza, „Dziennik Polski”, dodatek popularnonaukowy, 4 grudnia 2003
 30. Wszechświat, księga bez początku, wywiad na temat kosmologii współczesnej, „List”, nr 1, styczeń 2004, str. 8‑15

VI. Referaty konferencyjne

 1. Group Theoretical Approach to the Equations of Gravitational Dynamics w: The Third International Cracow School of Cosmology: The Large Scale Structures in the Expanding Universe, ed. J. Masłowski, PWN 1986 (z Pawłem Turkowskim)
 2. Jonosferyczna wnęka rezonansowa – ścisłe rozwiązania równań Maxwella (z A. Kułakiem), str. 249-254, IX Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI, Poznań, 16-17 marca 1999 r.
 3. Anomalny wzrost energii rezonansu Schumanna obserwowany w dniach 11-13 sierpnia 1998 r. (z A. Kułakiem), str. 255-260, IX Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI, Poznań, 16-17 marca 1999 r.
 4. Obserwacje rezonansu jonosferycznego fal Alfvéna na powierzchni Ziemi (z A. Kułakiem), str. 267‑271, IX Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych URSI, Poznań, 16-17 marca 1999 r.
 5. Klasyfikacja naturalnych pól elektromagnetycznych ekstremalnie niskiej częstotliwości obserwowanych na powierzchni Ziemi (z A. Kułakiem), Sympozjum: Structures‑Wave‑Biomedical Engineering, Kraków‑Zakopane, 5‑7 kwietnia 2000. Vol. V – Wave Methods and Mechanics in Biomedical Engineering, ed. by Polish Acoustical Society, p. 181
 6. Interpolacja typu ‘kriging’ na przykładzie obserwacji radiowych Słońca, (z A. Kułakiem), Structures‑Wave‑Biomedical Engineering Kraków‑Zakopane, 5‑7 kwietnia 2000. Vol. V – Wave Methods and Mechanics in Biomedical Engineering, ed. by Polish Acoustical Society,  p. 187
 7. 7. Aktywność Słońca w naszym tysiącleciu, (z A. Kułakiem), Structures‑Wave‑Biomedical Engineering Kraków‑Zakopane, 5‑7 kwietnia 2000. Vol. V – Wave Methods and Mechanics in Biomedical Engineering, ed. by Polish Acoustical Society, p. 197
 8. 8. Odkrycie czy konstrukcja? Pytanie o status ontologiczny obiektów matematycznych, Kraków, 4 XII 2007 r., rozdział w książce pt. Ponad Demarkacją z cyklu: Metafizyka i Obrzeża, Tarnów, Biblos 2008, str. 63-80, red. Wojciech Kowalski i Stanisław Wszołek, ISBN 978-83-733263-3-0.
 9. 9. Liczba i kwant. Ukryte ślady racjonalności przyrody. Rozszerzona wersja referatu wygłoszonego na konferencji w Lublinie w r. 2006 i wydana w nowej serii wydawniczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pt.  Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych, Tom 1: Ks. M. Słomka (Red.), Nauka –Wiara: Rola Filozofii, 2008. Wydawca: Wydawnictwo KUL, ul. Zbożowa 61, 20-827 Lublin

VII. Recenzje książek

 1. Krótka historia czasu (recenzja książki S. Hawkinga), „Wiedza i Życie”, nr 5 (1991), str. 74‑75
 2. Kosmologia wczesnego Wszechświata (esej na temat książki: J. B. Zeldowicz i in. Космология ранней Вселенной, wyd. Uniw. Moskiewskiego, 1988), „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, vol. XIII, 1991, str. 100‑103
 3. Ja, Stephen Hawking (recenzja książki Stephena Hawkinga pt. Czarne dziury i Wszechświaty niemowlęce), „Wiedza i Życie”, nr 5, 1994, str. 56‑57
 4. Niespełniona przepowiednia (recenzja oraz refleksje na temat książki Michio Kaku pt. Dalej niż Einstein), „Świat Nauki”, nr 10, 1993, str. 100‑101
 5. Recenzja książki Igora Nowikowa pt. Czarne dziury i Wszechświat (wyd. Prószyński i Ska, 1994), „Postępy Fizyki” (1995)

VIII. Preprinty zamieszczone w bazie arXiv

 1. Hypergeometric‑like Representation of the Zeta Function of Riemann, OA UJ preprint, 1997; posted as AMS preprints, http://www.ams.org/preprints/11/199707/199707-11-002/ 199707-11-002.html
 2. Series Representation of the Modified Bessel Functions, posted at arXiv:math-ph/0104018
 3. A hypergeometric‑like Representation of Zeta‑function of Riemann (2), posted at arXiv:math-ph/0105007 v1 4 May 2001
 4. Effective method of computing Li’s coefficients and their properties, posted at arXiv:math-ph/0402168 v3 February 2004
 5. An Explicit Formula Relating Stieltjes Constants and Li’s Numbers, 2004, posted at arXiv:math-ph/0406001 June 2004
 6. Báez‑Duarte’s Criterion for the Riemann Hypothesis and Rice’s Integrals, posted at arXiv:math.NT/0603713 v2 1 Apr 2006
 7. Order from Randomess (z Jerzym Cisło, IFT UWr.), posted at arXiv:0706.3785v1 [math.GM] 26 Jun 2007
 8. Effective method of computing Li’s coefficients and their properties, (pozytywna recenzja rekomendująca do druku w “Experimental Mathematics”); posted at arXiv:math-ph/0402168 v3 February 2004

IX. Tłumaczenia artykułów

 1. P. C. W. Davies, Nowa fizyka i nowy Wielki Wybuch, „Problemy” (1987), tłumaczenie artykułu New Physics and New Big Bang z „Scientific American”
 2. Eugene F. Mallove, Samoodtwarzający się Wszechświat, tłumaczenie artykułu Selfreproducing Universe ze „Sky & Telescope” (nr 9, 1988), Problemy nr 3, 1989, str. 53‑55
 3. J. Halliwell, Kosmologia kwantowa i stworzenie Wszechświata, „Świat Nauki”, nr 2 (1992) str. 28‑36, tłumaczenie artykułu Quantum Cosmology and the Creation of the Universe z Scientific American, uzupełnione komentarzem od tłumacza, str. 37

X. Teksty literackie inspirowane przez pracę naukową

A.

 1. Requiescat in Pace, „Młody Technik” nr 1, 1992; str. 22‑26 (opowiadanie science‑fiction)Requiescat in Pace, „Problemy, nr 3”, 1992 str. 36‑39 (wersja rozszerzona tekstu poprzedniego)
 2. Spotkanie z Mistrzem (ze wspomnień starego astronoma), „Problemy”, nr 1, 1993, (opowiadanie), str. 42‑45
 3. Epistolografia abstrakcyjna, Dziennik Akademicki (dodatek do „Dziennika Polskiego”), Kraków, 18 sierpnia 1999
 4. Przypowieść informatyczna, Dziennik Akademicki (dodatek do „Dziennika Polskiego”), Kraków, 31 sierpnia 1999
 5. Projekt, „Forum Akademickie”, Lublin, nr 4, 2000, str. 47‑50 (opowiadanie)

B.

Kilkanaście tekstów satyrycznych w założonym i redagowanym przy współudziale Marka Gierlińskiego (obecnie dr hab., Durham University, UK) w Obserwatorium Astronomicznym UJ czasopiśmie „Acta Brutusica” (XIII numerów, 1992‑1996, http://www.oa.uj.edu.pl/ab/index.html)

Informacje o czasopismach:

 • Opuscula Mathematica – czasopismo to jest cytowane w indeksach cytowań:
 • Mathematical Reviews,
 • Zentralblatt für Mathematik,
 • Current Contents / Compumath and the Science Citation Index.
 • Experimental Mathematics, j. w.
 • Kwartalnik Historii Nauki i Techniki – Zbiorcza Lista Czasopism KBN, 6 punktów
 • Zagadnienia Filozoficzne w Nauce – Lista Czasopism Wyróżnionych KBN, lista „B”
 • Roczniki Filozoficzne KUL – Lista Czasopism Wyróżnionych KBN, lista „B”

Baza preprintów w formie elektronicznej „arXiv” (http://arxiv.org/) zarządzania przez Cornell University, Ithaca, New York, USA

Arrow Button Wróć