Dr Magdalena Paciorek

12 lutego 2014

pok. A19

tel. +48 226572748

dyżury: wt. 13.00-15.00, czw. 9.00-11.00

email: magda.pa@op.pl

IMG_9946-326x473

 • historyk, absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego – w 1998 roku praca magisterska pod kierunkiem prof. R. Turkowskiego pt. Procesy polityczne Kazimierza Pużaka- socjalisty przywódcy Polski Podziemnej 1945-1948
 • od 2004 – 2007 r. asystentka Instytutu Historii Nauki PAN w Sekcji Historii Nauk Medycznych
 • 2007 r. doktorat w IHN PAN – praca doktorska pt. Problematyka higieny dzieci i młodzieży w polskim czasopiśmiennictwie medycznym okresu międzywojennego, pod kierunkiem doc. dr hab. B. Urbanek
 • od grudnia 2007 r. adiunkt IHN PAN

Działalność naukowo – organizacyjna:

– sekretarz redakcji czasopisma „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną”

– sekretarz redakcji „Słownika biograficznego polskich nauk medycznych XX w.”

– współorganizator konferencji z cyklu: Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX w.(pod kierunkiem prof. B.Urbanek)

 • Zawód położnej na ziemiach polskich w XIX i XX w./2004/
 • Zawód farmaceuty na ziemiach polskich w XIX i XX w. /2006/
 • Zawód dentysty – lekarza stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX w./ 2007/
 • Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX w. /2008/
 • Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX w. /2009/
 • Zawód diagnosty laboratoryjnego i felczera na ziemiach polskich w XIX i XX w. /2011/.
 • Zawód ratownika medycznego na ziemiach polskich w XIX i XX w. (2012)
 • Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu (2013)

Przynależność do towarzystw:

– członek Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji – oddział w Warszawie.

– członek Sekcji Historycznej Tow. Lek. Warszawskiego i Sekcji Historycznej Polskiego Tow. Lekarskiego

Spis publikacji

Książki:

 1. Higiena dzieci i młodzieży w polskim czasopiśmiennictwie medycznym dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2010, ss. 434.

Artykuły:

 1. Problematyka alkoholizmu wśród dzieci szkół powszechnych w polskim czasopiśmiennictwie medycznym w latach 1923-1938, “Medycyna Nowożytna” 2003, z.1-2, s.197-220.
 2. Problematyka gruźlicy w latach 1918-1938 w “Pamiętniku TLW” “Pam. Tow. Lek. Warsz.” 2003, s.77-93.
 3. Wygląd polskich aptek na przestrzeni dziejów, “Aptekarski Magazyn Torfarmu” 2004, z.1, s.49.
 4. Działalność Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w latach 1915-1918, “Pam. Tow. Lek. Warsz.” 2004, s.136-156.
 5. Położna w podręcznikach do nauki zawodu okresu międzywojennego (w:) Zawód położnej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. B. Urbanek, Katowice 2004, s.159-173.
 6. Działalność Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w latach 1915-1939. (w:) Towarzystwo Lekarskie Warszawskie 1820 – 2005, pod redakcją doc. Z. Podgórskiej- Klawe, Warszawa 2005, T.II, s.63-123.
 7. Kronika posiedzeń TLW w latach 1916-1939 pod red. H. Bojczuk, J. Mackiewicz, M. Paciorek, (w:) Towarzystwo Lekarskie Warszawskie 1820 – 2005, pod redakcją doc. Z. Podgórskiej- Klawe, Warszawa 2005, T.II, s. 7-44.
 8. Problematyka rozwoju polskiego czasopiśmiennictwa medycznego w latach międzywojennych ze szczególnym uwzględnieniem prasy higienicznej, “Medycyna Nowożytna” 2006 z.1-2, s. 93-124.
 9. Działalność społeczna i organizatorska lekarzy dentystów pierwszej połowy XX wieku, (w:) Zawód stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. B.Urbanek, Warszawa 2007, s.156-166.
 10. Stosunek do duszy i ciała w kategorii “dobrej śmierci” – w świetle przewodników, poradników i testamentów staropolskich. “Medycyna Nowożytna” 2007, z.1-2,s.
 11. Polskie podręczniki do nauki pielęgniarstwa w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w: Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX w, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2008, s.227-246.
 12. Pielęgniarstwo psychiatryczne na łamach „Przewodnika Pielęgniarskiego 1929-1933, w: Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX w, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2008,s. 306-314.
 13. Pierwsze polskie podręczniki i obcojęzyczne przedruki dla średniego personelu medycznego w latach 1948-1960, (w:) Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX w, pod red. B. Urbanek, Warszawa 2008, s.377-393.
 14. Wizerunek lekarza w polskim filmie fabularnym w XX w. (w:) Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX w., pod red. B.Urbanek, Warszawa 2009, s. 373-399.
 15. Prasa lekarska w Polsce w latach 1945-1949. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2010, nr 3-4, s. 149-185.
 16. Idea ruchu stachanowskiego w sektorze zdrowotnym w latach 1948-1956 (na przykładzie czasopisma „Służba Zdrowia”, „Medycyna Nowożytna” 2009/2010, z. 1-2, s. 149-179.
 17. Działalność lekarzy Żydów w Warszawie pierwszej połowy XX w. (w:) Polscy lekarze Żydzi w XIX i XX wieku, pod red. Z. Podgórskiej Klawe, Warszawa 2010, s. 127-137.
 18. Współzawodnictwo pracy w służbie zdrowia na przykładzie „Służby Zdrowia” na przełomie lat 40. I w pierwszej połowie lat 50. w: Szkice z historii medycyny, pod red. prof. J. Supadego, Łódź 2010, s. 449-469.
 19. Polskie zakłady i pracownie rentgenowskie dwudziestolecia międzywojennego w świetle ówczesnych doniesień prasowych, w: Zawody diagnosty i felczera na ziemiach polskich w XIX i XX w. pod red. B. Urbanek, Warszawa 2011, s.219-232
 20. Instytucja nadzoru fachowo-lekarskiego w Polsce w latach 1947-1950 w świetle ówczesnych doniesień prasowych, „Medycyna Nowożytna” 2011, t. 17, z. 1, s. 149-169.
 21. Podręczniki do nauki ratownictwa medycznego w dwudziestoleciu międzywojennym w: Zawód ratownika medycznego na ziemiach polskich w XIX i XX w, pod red. B.Urbanek, Warszawa 2012, s. 203-215.
 22. Rekrutacja studentów na wydziały lekarskie w drugiej połowie lat 40.i 50.  elementem polityki władz państwowych wobec inteligencji, „Medycyna Nowożytna” 2012, t. 18, z.1/2, s.219-234.
 23. Dylematy i możliwości kwerend dokumentów z lat 1945- 1956 w wybranych archiwach państwowych, „Medycyna Nowożytna” 2013, z. 1, s. 161-168.
 24. Dyscyplina pracy i nauki na przykładzie studentów polskich wydziałów lekarskich na przełomie lat 40. i w pierwszej połowie lat 50., „Medycyna Nowożytna” 2013, z. 2.
 25. Jak zdrowemu postępować należy, czyli o sposobie zachowania zdrowia za czasów A.Corneliusza Celsusa, w: Czystość i brud. Higiena w starości, red. W. Korpralska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2013, s. 265-278

Biogramy:

 1. Jerzy Ludwik Choróbski, (w:) Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX w. Profesorowie warszawscy połowy XX wieku. Warszawa 2004/2005, s.26-29.
 2. Józef Handelsman, (w:) Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX w. Profesorowie warszawscy połowy XX wieku. Warszawa 2004/2005, s.79-83.
 3. Witold Maciej Kapuściński, (w:) Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. Profesorowie warszawscy połowy XX wieku. Warszawa 2004/2005, s. 94-97.
 4. Bronisław Walery Koskowski (w:) Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. Profesorowie warszawscy połowy XX wieku. Warszawa 2004/2005, s.97-99.
 5. Jan Mazurkiewicz, (w:) Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. Profesorowie warszawscy połowy XX wieku. Warszawa 2004/2005, s. 117-120.
 6. Adam Opalski, (w:) Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. Profesorowie warszawscy połowy XX wieku. Warszawa 2004/2005, s. 128-130.
 7. Ludwik Antoni Paszkiewicz, (w:) Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. Profesorowie warszawscy połowy XX wieku. Warszawa 2004/2005, s. 136-139..
 8. Witold Eugeniusz Zawadowski, (w:) Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. Profesorowie warszawscy połowy XX wieku. Warszawa 2004/2005, s. 179-183.
 9. Strzyżewski Włodzimierz (1924-1995) Polski Słownik Biograficzny 2007, T.184, s.

Sprawozdania:

 1. Wolffiana 2004, “Medycyna Nowożytna” 2004, T.11, z.1, s.247-248.
 2. Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu “Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Ustroń, 24-26 marca 2006, “Medycyna Nowożytna” 2006, z. 1-2, s.203-205.
 3. Muzeum Nauki i Medycyny w Damaszku. „Medycyna Nowożytna” 2009/2010, z. 1-2, s.237-243.

Recenzje:

 1. E. Więckowska, Lekarze jako grupa zawodowa w II Rzeczpospolitej, Wrocław 2004, s.285, “Medycyna Nowożytna” 2005, z.1-2, s. 241-244.
 2. J. Sikorska -Kulesza, Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, wyd. Mada, Warszawa 2004, s.392, “Medycyna Nowożytna” 2006, z.1-2, s.194-196.
 3. A. Drygas, Apteka “Pod Złotym Lwem” w Toruniu, Łódź 2006, wyd. Bez Recepty, ss.112 “Medycyna Nowożytna” 2007, z.1-2, s. (w druku)
 4. 7. M. Zaremba- Bielawski, Higieniści z dziejów eugeniki, wyd. Czarne, Wołowiec 2011, ss.427 w: „Medycyna Nowożytna” 2011, t.17, z.1, s. 281-284.
 5. Jan Wnęk, Dziecko w naukowej literaturze naukowej 1918-1939 Warszawa 2012, ss. 580. „ Medycyna Nowożytna” 2012, t.18, z.1/2, s.268-272.
 6. Historia powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika pod red. Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejewskiego, wyd. BUM, Białystok 2012, ss. 383, „Medycyna Nowożytna” 2012, t. 18, z.1/2, s. 273-275.

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT