Instytut Historii Nauki PANAnalecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki

Spis zawartości za lata 1992-2010Nr 1/1992

Janusz Tazbir
Polski barok wobec średniowiecza: między wzorcem a naganą

Irena Stasiewicz-Jasiukowa
Wiedza filozoficzna narzędziem kształtowania światopoglądu i postaw życiowych polskiej szlachty wieku Oświecenia

Andrzej Bednarczyk
System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): pojęcie pneumy

Jerzy Dobrzycki
n wymiarów historii astronomii

Barbara Kuźnicka
Znaczenie roślin halucynogennych w polskich tradycjach kulturowych. Zarys problematyki

Ignacy Z. Siemion
Podróż mineralogiczna Jana Jaśkiewicza

Wanda Grębecka
Historia naturalna w Liceum krzemienieckim (1805-1832)

Tadeusz Bieńkowski
Człowiek i przyroda w polskiej refleksji literackiej i naukowej

Nr 2/1992

Jerzy Starnawski
Zarys dziejów katedr historii literatury polskiej w Uniwersytecie Lwowskim

Andrzej Bednarczyk
System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): pojęcie duszy

A. Hajkiewicz-Mochniej
"Roczniki Chemii" w latach 1921-1939

Michalina Dąbkowska
Dzieje Zespołu Historii Chemii

Nr 1/1993

Władimir Djakow
Polskie słowianofilstwo i jego wpływ na slawistykę (koniec XVII w. - 1939 r.)
"Polish slavophilism" and its influence on Polish slavistic studies. (The editor's note)

Stanisław Zięba
Idea natury w XVII wieku (aspekt ekologiczny)
The idea of nature in the 17-th century (ecological aspect).

Andrzej Bednarczyk
System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): pojęcie ciepła przyrodzonego i pneumy życiowej
Galen's philosophical-medial system: The concept of inborn heat and vital pneuma.

Ignacy Z. Siemion, Alicja Szastyńska-Siemion
Praelectiones physicae experimentalis Ignacego Józefa Martinovicsa (1755-1795)
Praelectiones physicae experimentalis by Ignatius Josephus Martinovics (1755-1795).

Rajmund Sołoniewicz
Chemia w polskich uczelniach okresu międzywojennego. Katedry chemii nieorganicznej
Chemistry in Polish schools of higher education between the two wars. Departments of inorganic chemistry.

Krystyna Kabzińska
Rola organizacji środowiskowych i muzeów w rozwoju historii chemii w Polsce 1918-1988
The role of professional associations and museums in the development of the history of chemistry in Poland 1918-1988.

Nr 2/1993

Jerzy Starnawski
Pokolenie wielkich humanistów polskich
The generation of great Polish humanists.

Ryszard Jadczak
Stanisław Leśniewski a Szkoła Lwowsko-Warszawska
Stanislaus Leśniewski and the Lvov-Warsaw School.

Andrzej Bednarczyk
System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): pojęcia ciała homoiomerycznego i siły-zdolności
Galen's philosophical-medical system: the concept of homoeomeric part and dynamis.

Piotr Köhler
Ankieta Józefa Rostafińskiego z 1883 roku dotycząca ludowego nazewnictwa i użytkowania roślin w Polsce
The Józef Rostafinski's inquiry concerning use of plants and their folk names in Poland held in 1883.

Michał Zgórzak
Nauka - kultura - religia: na marginesie sesji naukowej "Wkład OO. Pijarów do nauki i kultury w Polsce VIII-XIX wieku"
Science-culture-religion: Reflections connected with the scientific session "The contribution of Fathers Piarists to Polish science and culture in XVIIth-XIXth centuries".

Ignacy Z. Siemion
O podróży rekonesansowej księcia Stanisława Poniatowskiego. Przyczynek do historii polsko-niemieckich kontaktów naukowych
The reconnaissance travel of duke Stanisław Poniatowski. Comment on the history of Polish-German scientific contacts.

Roman Bugaj
Hermetyzm w Polsce doby stanisławowskiej
Hermetism during Stanislaus Augustus Poniatowski's reign.

Nr 1/1994

Ryszard Mączyński
Żoliborski Konwikt Pijarów
The Joli Bord Piarist Boarding School.

Józef Piłatowicz
Spór o tytuł inżyniera w dwudziestoleciu międzywojennym
A dispute over the engineer title (1918-1939).

Jan Piskurewicz
Kontakty naukowe polsko-rumuńskie 1918-1939
The Polish-Roumanian scientific relations 1918-1939.

Ryszard Jadczak
Projekt przeniesienia się Kazimierza Twardowskiego ze Lwowa do Warszawy
Project of Twardowski's moving from Lvov to Warsaw.

John Mayow
Badania nad saletrą i saletrowym duchem powietrza. Spalanie i oddychanie. Z łaciny przełożył oraz wstępem i komentarzami opatrzył Roman Bugaj
A study on saltpetre and saltpetre's air spirit. Combustion and breathing. Translation from the Latin, introduction and commentaries by Roman Bugaj.

Nr 2/1994

Kajetan Kamieński
Opis historyczny Konwiktu Warszawskiego księży pijarów. Z rękopisu do druku przygotował i przedmową opatrzył Ryszard Mączyński
A historical description of the Piarist Boarding School in Warsaw.

Paweł Komorowski
Archiwum Pijarów w Krakowie
The Archives of Fathers Piarists in Cracow.

Michał Zgórzak
Grzegorz z Arezzo i jego komentarz do Farsalii Lukana
Gregory of Arezzo and his commentary on Lucan's Pharsalia.

Dorota Kozłowska
Wkład Leonarda Jaczewskiego w tworzenie nauki o wiecznej marzłoci
Leonard Jaczewski's contribution to the research on permafrost.

Anita Dłuska
Adam Maksymilian Kitajewski (1789-1837)

ZacharJefimowicz Gielman
Zarys historiografii chemii węglowodanów
Essay of the historiography of chemistry of carbohydrates.

Stefan Zamecki
Uwagi na temat historiografii dziedziny nauki
Remarks on the historiography of the scientific field.

Nr 1/1995

Andrzej Bednarczyk
Asklepiades z Bitynii i szkoła metodyków
Asclepiades of Bithynia and the methodist school of medicine.

Ignacy Z. Siemion
Chemiczne i alchemiczne próby Jerzego Forstera
Georg Forster's chemical and alchemical activities.

Krystyna Kabzińska
Prace Antoine Lavoisiera z dziedziny chemii roślinnej i zwierzęcej
Antoine Lavoisier's work on the plant and animal chemistry.

Roman Lutyński
Kierunki rozwoju krakowskiej szkoły higieny
Evolution of research programmes and trends of Cracow school of higiene.

Barbara Kuźnicka
Dorobek historii farmacji w polskich realiach lat 1994-1994
The output of polish pharmacy in the Polish circumstances of 1990-1994.

Alicja Kulecka
Spuścizny po uczonych jako materiał źródłowy do historii nauki
The legacy of Polish scholars as a source for the history.

Zbigniew Janowicz
Stanisław Kasznica (1874-1958)

Stanisław Kasznica
Autobiografia. Do druku przygotowała oraz wstępem opatrzyła Eleonora Kasznica
The autobiography of professor Stanis3aw Kasznica.

Nr 2/1995

Stanisław Salmonowicz
Cesare Beccaria ( 1738-1794). Sylwetka i dzieło
Cesare Beccaria ( 1738-1794). Silhouette and work.

Katarzyna Sójka-Zielińska
Cesare Beccaria a ochrona praw człowieka w procesie karnym
Cesare Beccaria - protection of human rights in criminal proceedings.

Mariusz Affek
Idee humanitarne w czasopismach polskiego Oświecenia
The humanitarian thought in the journals of Polish Enlightenment.

Paweł Komorowski
Listy o studiowaniu i zastosowaniu historii Henry Bolingbroke' a
Henry St. John Bolingbroke's Letters on the study and use of history

Teodozij Prysiażnyj
Udział pijarów w rozwoju nauki i kultury na Ukrainie w XVII-XIX w.
Contribution of piarist fathers to the development of science and culture in Ukraine.

Józef Świeboda
Problemy narodowościowe w szkolnictwie galicyjskim (1772-1818)
National problems in Galicia's educations.

Ignacy Z. Siemion
O recepcji teorii Lavoisiera w Polsce
The propagation of Lavoisier's theory of combustion in Poland.

Roman Mierzecki
Chemia w polskich uczelniach okresu międzywojennego
Chemistry in Polish schools of higher education between the two war. Physical chemistry.

Nr 1/1996

Stanisław Kasznica
Władza. Do druku przygotował i wstępem opatrzył Paweł Czartoryski
Power, ed. by Paweł Czartoryski

Vincenzo Cappeletti
Po Galileuszu...
After Galileo...

Michał Zgórzak
Historia i polityka w komentarzu Grzegorza z Arezzo do Farsalii Lukana
History and politics in the commentary by Gregory of Arezzo on Lucan's Pharsalia.

Waldemar Voisé
Aksjologia: Toruńska logika i aksjologia lat 1946-1950 po pół wieku
Axiologic: the Torun logic and axiology of 1946-1950 after half a century.

Alicja Zemanek, Krystyna Wasylikowa
Historia botaniki i archeobotanika w poszukiwaniu danych o użytkowaniu roślin w średniowiecznym Krakowie
History of botany and archeobotany in search of data on the uses of plants in medieval Cracow.

Roman Mierzecki
Spalanie i kalcynacja. Analiza wczesnych poglądów na przyczyny wzrostu ciężaru ciał
Combustion and calcination. Analysis of early views on the causes of the increase in weight of substances.

Nr 2/1996

Waldemar Voisé
Tęsknota przekracza nadzieję

Tadeusz Bieńkowski
Antyczna historia wynalazków w renesansowej refleksji
The history of ancient inventors in intellectual conception of Renaissance.

Michał Zgórzak
Wojna domowa - jej definicja, przyczyny i skutki w komentarzu Grzegorza z Arezzo do Farsalii Lukana
Civil war its definition, reasons and consequences in the Gregory's of Arezzo commentary on Lucan's Pharsalia

Paweł Komorowski
Koncepcja historii Williama Robertsona
William Robertson's conception of history.

Małgorzata Mikulska, Zdzisław Mikulski
Pocz1tki oceanografii - Georges Fournier: Hydrographie
Beginning of oceanography - Georges Fournier: Hydrographie

Ignacy Siemion
Prace chemiczne analityczne Baltazara Hacqueta
The chemical works of Balthasar Hacquet.

Bożena Urbanek
Opieka nad chorym na tle teoretycznych koncepcji europejskiej i polskiej medycy w I połowie XIX stulecia
Patient care vis-a-vis the theoretical conceptions of European and Polish medicine in first half of the l9th century.

Sławomir Postek
Dzieje Szkoły Pijarskiej w Łukowie 1701-l 833
The history of the Piarist School at Lukow 1701-l 833.

Konrad Rudnicki
Z historii uniwersyteckiego obserwatorium astronomicznego we Lwowie
From the history of university observatory in Lviv (Lvov).

Dodatek specjalny do nru 2/1996: Tematyka historyczna w "Rocznikach Chemii" i Wiadomościach Chemicznych" w okresie PRL (bibliografia analityczna)

Halina Lichocka
Miejsce historii w czasopismach Polskiego Towarzystwa Chemicznego w okresie PRL
The place of history in the journals of Polish Chemical Society in the period of Poland under communism.

Magdalena Szkudlarek-Żelazko
Historiografia na łamach "Roczników Chemii"
Historiography in "Roczniki Chemii" [Annals of Chemistry].

Elżbieta Zwidryn
Problematyka historyczna w "Wiadomościach Chemicznych"
Historical subject-matter in "Wiadomości Chemiczne" [Chemical News].

Nr 1/1997

Tadeusz Marian Nowak
Problematyka wojskowa w wykładach jezuitów polskich: Oswalda Krugera ( 1633) i Faustyna Grodzickiego (1747)
Military topics in the lectures of Polish Jesuits: Oswald Krüger (1633) and Faustyn Grodzicki (1747).

Jarosław Kurkowski
Pijarzy w Werenowie i Lidzie ( 1735-1845)
The Piarists at Werenowo and Lida (1735-1842).

Paweł Komorowski
Kolegium i szkoła handlowa OO. Pijarów w dwudziestoleciu międzywojennym w Lidzie
The Piarist college and school of commerce at Lida.

Gabriel Brzęk
Pozauczelniane ośrodki nauk zoologicznych w Polsce od połowy XIX wieku do roku 1918
Centres of zoological sciences outside universities and other higher schools in Poland (from the middle of the l9th century till 1918).

Dominik Fijałkowski
Historia Zakładu (Katedry) Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
The history of the Division (Chair) of Plant systematics and Geography of the Maria Sk3odowska-Curie University in Lublin.

Wilhelmina Iwanowska
Od Kopernika do Wolszczana. Historia odkryć i współczesne badania astronomiczne Wszechświata
From Copernicus to Wolszczan.

Konrad Rudnicki
Jak zasada brzytwy Ockhama opóźniła o sto lat rozwój astronomii pozagalaktycznej
How the Ockham's Razor principle deleted for 100 years the development of the extragalactic astronomy.

Roman Mierzecki
Wilhelm Konrad Roentgen. W stulecie wielkiego odkrycia
Wilhelm Conrad Roentgen. The hundreth anniversary of the great discovery.

Nr 2/1997

Michał Pędracki
Przepisy prawne najstarszych "kodeksów" mezopotamskich, ustanawiające kary dla ludzi wolnych
The regulations of the oldest Mesopotamian's law "Codes" which estabilished penalites for free men.

Tadeusz Marian Nowak
Obraz ziemi lidzkiej na mapach XVI-XVIII w.
The representation of the Lida region in Polish maps of the 16th-18th centuries.

Mirella Kurkowska
Edukacyjna rola "Dziennika Domowego" (1840-1848) na postawie analizy działu "Rozmaitości"
The educational role of "Dziennik Domowy" (1840-1847) as seen the "Miscellanea" column.

Krystyna Kabzińska
Pracownia chemiczna w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie (1876-1939)
The chemistry laboratory at the Museum of Industry and Agriculture in Warsaw (1786-1939).

Janusz Goćkowski
Tradycja a status uczonych
Tradition and the status of scholars.

Gabriel Brzęk
Straty wśród zoologów polskich w następstwie II wojny światowej
Losses among Polish zoologists as a result of World War II.

Karol Starmach, (Jadwiga Siemińska)
Notatka o profesorze T. Spiczakowie Katedrze Ichtiobiologii i Rybactwa UJ oraz Rybackiej Stacji Doświadczalnej UJ w Mydlnikach
A note on prof. Teodor Spiczakow, the Chair of Ichtiology and Fischery of the Jagiellonian University, and the Jagiellonian University's Experimental Fishery Plant at Mydlniki.

Dominik Fijałkowski
Droga do wiedzy i stopni naukowych (autobiografia)
The path to knowledge and scientific degrees.

Nr 1/1998

Roman Mierzecki
Echa odkrycia Polonu i Radu. Ogólnodostępne wykłady i prasa w latach 1898-1901
The discovery of Polonium and Radium in the Polish press 1898-1901.

Roman Bugaj
Traktat Teofrasta z Erezos o ogniu
Theophrastus'treatise On Fire.

Jerzy Mioduszewski
O przekonaniach leżących u źródeł matematyki
On convictions lying at the sources of mathematics.

Paolo Galuzzi
Grobowce Galileusza czyli o pośmiertnym życiu bohatera nauki
The sepulchres of Galileo Galilei or about the posthumous life of the hero of science.

Stanisław Obirek SJ
Swoista inkulturacja - jezuici i polski sarmatyzm
Jesuits and Polish sarmatism - a specific case of inculturation.

Irena Stasiewicz-Jasiukowa
Rola oświeconego katolicyzmu w rozwoju myśli naukowej i pedagogicznej we wczesnym polskim Oświeceniu
The role of enlightened Catholicism in the development of scientific and pedagogic thought in the early Enlightenment period in Poland.

Ignacy Z. Siemion
Andrzeja Trzcińskiego zasługi dla chemii w Polsce
Andreas Trzcinski's contribution to the development of chemistry in Poland.

Antonio M. Amorim Da Costa
Od medycznego nauczania w XVII w. do Portugalskiego Towarzystwa Chemicznego na początku XX w.
From the medical instruction in the 17th century to the Portuguese Chemical Society in the early years of the 20th century.

Bolesław Orłowski
Z pogranicza badań nad dorobkiem Wielkiej Emigracji. Jerzy Ręczyński (1805-1899)
Jadwiga Złotorzycka
Profesor Rudolf Weigl (1883-1957) i jego Instytut
Professor Rudolf Weigl (1883-1957) and his Institute.

Stanisław Werner
Profesor Wacław Werner (1879-1948)
The life of Professor Wacław Werner (1879-1948).

Nr 2/1998

Małgorzata Frankowska-Terlecka
Pojęcie filozofii u Jana z Meun: druga część Powieści o Róży
Jean de Meun's idea of philosophy: the second part of the Roman de la Rose

Tadeusz Marian Nowak
Wartości poznawcze franciszkańskich wypraw do Azji Centralnej i Zachodniej w XIII i XIV wieku
The value of knowledge gained from Franciscan expeditions to Central and Eastern Asia in the 13th and 14th century.

Irena Stasiewicz-Jasiukowa
Recepcja poglądów Chrystiana Wolffa w środowiskach katolickich polskiego Oświecenia
The reception of Christian Wolff's views in the Catholic milieus of the Polish Enlightenment.

Paweł Komorowski
Koncepcja historii Edwarda Gibbona
Edward Gibbon's conception of history.

Stanisław Marmuszewski
Tradycja w życiu codziennym socjologów
Tradition in sociologist'everyday life.

Janusz Goćkowski
Tożsamość i przystosowanie: dwa problemy socjologów polskich po II wojnie światowej
Identity and adaptation: two problems of Polish sociologists after the Second World War.

Ignacy Z. Siemion
Piotr Ernest Jan Scheffler XVII-wieczny gdańsko-warszawski przyrodnik i ekspert górniczy
P.E.J. Scheffler, naturalist and mining expert, active in Gdansk and Warsaw in the 18th century.

Dorota Kozłowska
Spuścizna naukowa Leonarda Jaczewskiego
The scientific legacy of Leonard Jaczewski.

Gabriel Brzęk
Włodzimierz Dzieduszycki. Życie i działalność
Włodzimierz Dzieduszycki. Life and work.

Nr 1/1999

Irena Stasiewicz-Jasiukowa
Jean Jacques Rousseau czy John Locke? Nad traktatem C. Phyrrhysa de Varille
Jean Jacques Rousseau or John Locke? On the treatise of C. Pyrrhys de Varille.

Jarosław Kurkowski
Dyskusja J. A. Załuskiego z J.A.Jabłonowskim o wartości i zadaniach polskiej historiografii
The debate betveen J.A. Jabłonowski and J.A. Załuski on the value and tasks of Polish historiography.

Michał Pędracki
Biblia jako źródło historyczne do dziejów Wschodu starożytnego w książkach szkolnych polskiego Oświecenia
The Bible as a historical source in Polish school-books in the Age of Enlightenment.

Irena Łossowska
Między historyzmem oświeceniowym a romantycznym. Rzecz o powieści Franciszka Salezego Jezierskiego Rzepicha
Between the historicism of the Age of Enlightenment and of Romanticism. A study on the novel Rzepicha by Franciszek Salezy Jezierski.
Dorota Kozłowska, Wiesława Wernerowa
Polscy twórcy kartografii Syberii w XIX wieku (w świetle materiałów bibliograficznych Bolesława Olszewicza)
Poles in the cartography of Siberia in the 19th century (based on the bibliographic materials of Boles3aw Olszewicz).

Gabriel Brzęk
Udział Polaków w badaniach przyrody Syberii, a zwłaszcza Bajkału
The participation of Poles in the exploration of the nature of Siberia, especially of the Baikal region.

Ignacy Z. Siemion
O Kortumie Starszym
Kortum-Senior.
Krystyna Kabzińska
Zmiany w nauczaniu chemii w zreformowanych szkołach od I do III Rzeczypospolitej
Changes in the teaching of chemistry in the reformed schools from the first to the third Republic of Poland.

Artur Nojszewski
Losy pierwszej polskiej katedry filologii węgierskiej (lata 1952-1978)
The history of the first Polish chair of Hungarian language and literature (1952-1978).

Nr 2/1999

Józef Hurwic
Czasopismo "Problemy" w polskim życiu intelektualnym po drugiej wojnie światowej
The journal "Problemy" in Poland's intellectual life after the second Word War.

Ignacy Z. Siemion
Życiorysu Jana Jaśkiewicza epizod górniczy
The mining episode in the biography of Jan Jaokiewicz.

Zbigniew Przyrowski
Ignacy Łukasiewicz w pamięci rodaków
Ignacy Lukasiewicz as remembered by his compatriots.

Roman Mierzecki
Przemysł naftowy w Polsce w XIX i XX wieku
The oil industry in Poland in the 19th and 20th centuries.

Jolanta Rodzoś
Michał Janiszewski (1901-1984) geograf regionalny, kartograf i dydaktyk
Micha3 Janiszewski (1901-1984), a specialis in regional geography, cartographer and teacher.

Andrzej Cichocki
Feliks Polak (1901-1987). Chemik, technolog, wynalazca, pionier polskiej chemii zeolitów
Feliks Polak (1901-1987). Chemist, technologist, inventor, pioneer of Polish zeolite chemistry.

Wanda Grębecka
Obraz przyrody Polesia w powieściach Marii Rodziewiczówny
The picture of nature in the novels of Maria Rodziewiczówna.

Danuta Rederowa
Jan Ludwik Jastrzębski. Z życia naukowego Wielkiej Emigracji
Jan Ludwik Jastrzębski (1804-1852). From the scientific life of the Great Emigration.

Nr 1/2000

Ks. Ludwik Piechnik SJ
Jezuici prowincji polskiej wobec projektu Ratio Studiorum w 1586 r.
The Jesuits of the Polish province on the draft of Ratio Studiorum in 1586.

Ks. Eugeniusz Borowski
Znane i nieznane źródła dotyczące ks. Jana Krzysztofa Kluka w zasobach akt Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie
The known and unknown sources of information on the Rev. Jan Krzysztof Kluk from the Drohiczyn's Diocese Archives.

Kazimierz Uszyński
Ks. Krzysztof Kluk w zbiorach Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
The legacy of the Rev. Krzysztof Kluk as presented in the Museum of Agriculture at Ciechanowiec.

Zbigniew J. Wójcik
Micellanea Klukowskie
The miscellaneous works of Rev. Krzysztof Kluk.

Stanisław Litak
Kartograficzne prace ks. Krzysztofa Kluka
Cartographic works of the Rev. Krzysztof Kluk.

Jan Trynkowski
Ks. Krzysztof Kluk a Gimnazjum Białostockie - pytania badawcze
The Rev. Krzysztof Kluk and the Białystok Gimnazjum: Research question.

Czesław Brodzicki
Morowe powietrze w XVI wieku w Polsce i przeciwdziałanie jemu, zalecane przez Marcina Ruffusa z Wałcza, cyrulika i medyka łomżyńskiego
The plague in 16th century Poland and the methods of counteracting it recommended by Marcin Ruffus of Wałcz, a surgeon and medic in the Łomża region.

Anna Trojanowska
Monografie grzybów w farmakopeach polskich XIX i XX wieku
Fungi in the Polish pharmacopoeias (19th-20th centuries).

Halina Lichocka
Ignacy Mościcki - badacz praktycystyczny
Ignacy Mościcki - the positivistic investigator.

Jadwiga Złotorzycka
Szkice z życia Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
Sketches from the life of the Jan Kazimierz Univesity in Lwów.

Nr 2/2000

Maria Magdalena Blombergowa
Uczeni polscy rozstrzelani w Katyniu, Charkowie i Twerze
Polish scientists among the victims of the Katyn, Kharkov and Twer massacre.

Irena Stasiewicz-Jasiukowa
Zrozumieć sens historii. O profesor Zofii Libiszowskiej
To understand the sense of history. On Professor Zofia Libiszowska.

Michał Pędracki
Źródłowę podstawy opisu starożytnej Palestyny i Fenicji (Kanaanu) w książkach szkolnych polskiego Oświecenia
The source basis for the description of ancient Palestine and Phoenicia (Canaan) in the textbooks of the Polish Enlightenment.

Ignacy Z. Siemion
Jana Wilhelma Müllera dwie podróże badawcze na kresach Rzeczypospolitej
Johann Wilhelm Müller is two research travels in the eastern provinces of l8th century Poland.

Tadeusz Marian Nowak
Księdza Franciszka Paprockiego S.J. praca o historii wojen i wojskowości polskiej wydana w 1776 roku
A study by Rev. Franciszek Paprocki, S.J., on the history of wars and the Polish military published in 1776.

Witold Sygocki
Z dziejów Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Geneza
From the history of the Institute for the History of Science of the Polish Aacademy of Science. Genesis.

Irena Turnau
Technika polskiego krawiectwa od XIV do pierwszej połowy XIX wieku
The technology of clothes-making in Poland from the 14th to the first half of the 19th century.

Tauras Mekas
Polki ślad w litewskiej prasie farmaceutycznej okresu międzywojennego
A Polish trace in Lithuanian pharmaceutical press of the interwar period.

Józef Hurwic
Epistemofobia - niepokojące zjawisko na przełomie tysiącleci
Episttemophobia - a disquieting phenomenon at the turn of the millenium.

Nr 1/2001

Antoine Lavoisier
Traktat podstawowy chemii (tom pierwszy i fragmenty drugiego - przełożył z oryginału Roman Mierzecki
Traité élémentaire de chimie tranlated into Polish and edited by Roman Mierzecki.

Małgorzata Frankowska-Terlecka
Koncepcja człowieka w poetyckiej wizji Bernarda Silvestris
The concept of man in the poetic vision of Bernard Silvestris.

Maria Magdalena Blombergowa
Badania archeologiczne Juliana Talko-Hruncewicza na Ukrainie i na Zabajkalu
The archeological reasearch of Julian Talko-Hryncewicz in the Ukraine and the Trans-Baikal Region.

Jerzy Supady
Działalność lekarska Juliana Talko-Hryncewicza
The medical work of Julian Talko-Hryncewicz.

Andrzej Cichocki
Działalność i osiągnięcia Katedry Zakładu Technologii Chemicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1951-1997 oraz związanych z nimi zespołów badawczych: Zespołu Sit Molekularnych i Adsorbentów (1970-1999), Zespołu Syntezy Zeolitów (1970-1987) i Zespołu Chemii Polimerów (1970-1999)
The activity and achivements of the Chair and Department of Chemical Technology at the Jagiellonian University in Cracow (1951-1997), and of associated research teams: Team of Molecular Sieves and Adsorbents (1970-1999), Team of Synthesis of Zeolites (1970-1987) and Team of Chemistry of Polymers (1970-1999).

Nr 2/2001

Witold Włodzimierz Głowacki
Leszczyńskie druki z XVII w. o stosowaniu paru leków

Artur Kijas
Historia w pracach profesora Witolda Włodzimierza Głowackiego
History in the works of Professor Witold Włodzimierz Głowacki.

Anita Magowska
Działalność naukowa prof. Witolda Włodzimierza Głowackiego
The scholarly work of Professor Witold Włodzimierz Głowacki.

Jan Majewski
Profesor W.W. Głowacki - aptekarz oraz działacz towarzystw farmaceutycznych
Professor W.W. Głowacki - pharmacist and activist of pharmaceutical societies.

Roman Plackowski
Profesor Witold Włodzimierz Głowacki jako pierwszy prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu po drugiej wojnie światowej
Professor Witold Włodzimierz Głowacki as the first chairman of the Regional Pharmacists's Chamber in Poznań after the Second Word War.

Michał H. Umbreit
Przyjaciele w rodzinie profesora W.W. Głowackiego
The friends in the family of Professor W.W.Głowacki.

Ludwik Grzebień SJ
Czy Stanisław Konarski SP był natchnieniem dla jezuitów w reformie szkolnictwa XVIII wieku?
Was Stanisław Konarski, Sch.P, an inspiration for the Jesuits in their educational reforms of the 18th century?

Ignacy Z. Siemion
Wokół nauczania chemii w Akademii Połockiej
On the teaching of chemistry at the Połock Academy.

Zbigniew J. Wójcik
Stanisława Staszica związki z medycyną
Stanisław Staszic's connections with medicine.

Anna Trojanowska
O leczniczym użyciu grzybów w XIX wieku
On the medicinal uses of fungi in the 19th century.

Mahmud Taha Żuk
Obecność polskiego personelu medycznego na Dalekim Wschodzie i Syberii (l 904-1905). Na podstawie publikacji w "Tygodniku Ilustrowanym"
The presence of Polish medical personnel in the Far East and Siberia (1904-1905) on the basis of publications in "Tygodnik Ilustrowany".

Jadwiga Złotorzycka
Pro Patria. Materiały z mojego archiwum rodzinnego
Pro Patria. Documents from my family archive.

Spis zawartości czasopisma ANALECTA za lata 1992-2001 (oprac. Jarosław Kurkowski)

Nr 1-2/2002

SZKOŁY JĘZYKOZNAWSTWA POLONISTYCZNEGO XX W.
SCHOOLS OF POLISH LANGUAGE STUDIES IN THE 20TH CENTURY

Wstęp

Irena Bajerowa
Dwie szkoły językoznawstwa polonistycznego XX w. - konflikty i współpraca
Two schools of Polish Language studies in the 20th century - rivality and cooperation.

Jadwiga Puzynina
Uwagi do artykułu prof. Ireny Bajerowej
Remarks on the article by Irena Bajerowa.

Jerzy Bartmiński
Lubelska etnolingwistyka
Ethnolinguistic research in Lublin.

Stanisław Gajda
Opolska stylistyka
Stylistics in Opole.

Stefan Zbigniew Różycki
200 lat dziejów nauk geologicznych w Warszawie. Przy udziale Tadeusza Wysoczańskiego przygotował do druku, wstępem, komentarzami i dokumentacją opatrzył Zbigniew Wójcik
Two hundred years of geological sciences in Warsaw.

Ireneusz P. Maj
Instytut Wschodni w Warszawie - zarys działalności
The Eastern Institute in Warsaw - an outline of activitics.

Wanda Parnowska
Charakterystyka naukowego dorobku Instytutu Leków (1951-2002).
Characterization of scientific possession of Drug Institute (1951-2002).

Ignacy Z. Siemion
Sława i zniesławienie. O życiu i pracach Augustyna Wróblewskiego
The life and works of Augustyn Wóblewski.

Roman Mierzecki
Związek chemiczny - historyczny rozwój pojęcia
Chemical Compound. The historical development of the notion.

Stanisław Salmonowicz
Jak studiowałem w dobie polskiego stalinizmu
How I studied during the years of]Polish Stalinism.

Irena Turnau
Pochwała samouctwa
In praise of self-instruction.

Nr 1-2/2003

Ignacy Z. Siemion
Ernesta Jeremiasza Neifelda prace i poglądy przyrodnicze
E.J. Neifeld's works and ideas on natural history.

Libertas Klimka, Rasa Kivilsiene
Gabinet Fizyczny pod rządami profesora Józefa Mickiewicza (materiały do historii nauczania fizyki w Uniwersytecie Wileńskim)
The Physical Laboratory under Professor Józef Mickiewicz (materials on the history of the teaching of physics at Wilno University)

Zbigniew Bela
Poglądy Johannesa de Rupescissa na temat leczniczych właściwości tzw. kwintesencji
The views of Johannes de Rupescissa on the curative properties of the so-called quintessence

Roman Mierzecki
Nobel 1903 dla Marii Skłodowskiej-Curie w prasie polskiej
The 1903 Nobel Prize for Maria Skłodowska-Curie in the Polish press

Michał Pędracki
Religioznawcze koncepcje Wacława Sieroszewskiego (1858-1945) na tle nauki XIX i XX wieku
The ideas of Wacław Sieroszewski (1858-1945) regarding the study of religion in the light of l9th- and 20th-century scholarship

Maria Magdalena Blombergowa
Pierwsi archeolodzy w Jurze Ojcowskiej
The first archeologists in Jura Ojcowska

Maria Magdalena Blombergowa
Kontakty Polaków z Cesarskim Rosyjskim Towarzystwem Archeologicznym w Petersburgu
The contacts of Poles with fhe Imperial Russian Archeological Society in St. Petersburg

Zbigniew Wójcik
O Władysławie Dybowskim (1838-1910) i jego działalności naukowej
On Władysław Dybowski (1838-1910) and his research work

Zbigniew Wójcik
Czesław Pachucki (Ćeslovas Pakuckas). Kartka z dziejów litewsko-polskich relacji w środowisku geologów
Czesław Pachucki (Ćeslovas Pakuckas). A page from the history ofLithuanian-Polish ties between geologists

Paweł Komorowski
Wincentego Skrzetuskiego poglądy na naukę i jej rolę w naprawie Rzeczypospolitej
The views of Wincenty Skrzetuski on science and its role in the repair of the Polish Commonwealth

Dorota Pietrzkiewicz
Książki z warszawskiej drukami Księży Misjonarzy w ogłoszeniach prasowych (1780-1792)
Books from Warsaw printing house of the Missionary in press advertisements (1780-1792)

Krystyna Schabowska
Metodyka obliczeń przekładni zębatych w świetle dzieł Stanisława Solskiego (1622-1701)
The methods of calculating toothed gears in the light of the works of Stanisław Solski (1622-1701)

Tadeusz Marian Nowak
O moim dziadku Marianie Kwiatkowskim. Fragmenty pamiętnika
A fragment of a memoir: on my grandfather Marian Kwiatkowski

Jerzy Starnawski
Autobiografia naukowa

Nr 1-2/2004

Zbigniew J. Wójcik
O naukach przyrodniczych w dawnych polskich encyklopediach rolniczych
On natural sciences in old Polish agricultural encyclopaedias

Ryszard Mączyński
Edukacja z zakresu sztuk plastycznych w warszawskich szkołach pijarów (1740-1833)
Fine-arts education in the Piarist schools of Warsaw (1740-1833)

Michał Pędracki
Sieroszewski, szamanizm i psychologia głębi
Sieroszewski, shamanism and depth psychology

Edward Rużyłło
Rola siły osobowości człowieka w praktyce lekarskiej
The role of the strength of human personality in medical practice

Halina Lichocka
Historia pierwiastka narkotycznego
The history of the narcotic element

Roman Mierzecki
Robert Boyle jako powątpiewający alchemik
Robert Boyle as a sceptical alchemist

Krystyna Schabowska
Metody zapisu konstrukcji mechanicznych w czasopiśmie "Izys Polska" (1820-1828)
Methods of representing mechanical constructions in the journal "Izys Polska"

Andrzej J. Wójcik
Działalność geologiczna i górnicza Fryderyka Krumpla w Okręgu Zachodnim Królestwa w pierwszej połowie XIX w.
The geological and mining activities of Friedrich Krumpel in the western region of the Kingdom of Poland

Krzystof Kmieć
Rośliny przyprawowe - rośliny lecznicze jako motyw ekslibrysu
Spice plants - medicinal plants as a motif in exlibrises

Izabella Krzeptowska
Koleje życia Emila Godlewskiego sen. (1847-1930) - pioniera polskiej fizjologii roślin
The life of Emil Godlewski Snr. (1847-1930) - a pionieer of Polish plant physiology.

Józef Hurwic
Włodzimierz Zonn (1905-1975). Astronom i utalentowany publicysta naukowy
Włodzimierz Zonn (1905-1975). Astronomer and talented science writer

Nr 1-2/2005

Karolina Targosz
Jacob Breynius "botanicus celeberrimus" (1637-1697). Życie, powiązania międzynarodowe, dzieła i ich recepcja
Jacob Breynius "botanicus celeberrimus" (1637-1697). His life, international ties, works and their reception

Bogdan Lisiak
Współpraca Adama Adamandego Kochańskiego z Janem Heweliuszem
Collaboration of Adam Adamandy Kochański with Jan Heweliusz

Bronisław Średniawa, Zofia Pawlikowska-Brożek
Polskie podręczniki historii fizyki, astronomii i matematyki
Polish textbooks of the history of physics, astronomy and mathematics

Jerzy Pawłowski
Periodyki okresu zaborów jako źródło do historii zoologii w Polsce
Scietific journals during the period of partitions as a source for the history of zoology in Poland

Tomasz Majewski
Botanika w warszawskich czasopismach "Pamiętnik Fizjograficzny" i "Wszechświat"
Botany in the Warsaw-based journals "Pamiętnik Fizjograficzny" and "Wszechświat"

Marcin Dolecki
Nie-kwantowe teorie budowy atomu dyskutowane na łamach tygodnika "Wszechświat" w latach 1882-1914
Non-quantum theories of atomic structure discussed in the journal "Wszechświat" in the years 1882-1914

Roman Mierzecki
Prasa polska w 1911 r. wobec Nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie
Polish press in 1911 on the second Nobel Proce for Maria Skłodowska-Curie

Teresa Ostrowska
Krótki przegląd XIX-wiecznej prasy zawierającej materiały do historii nauk medycznych
A short overwiew of 19th-century journals containing materials on the history of medical sciences

Tadeusz Brzeziński
Stan nauczania historii medycyny w Akademiach Medycznych w Polsce. Postulaty
The state of the teaching of history of medecine at medical schools in Poland. Some proposals

Maria Magdalena Blombergowa
Badania archeologiczne Polaków na Podolu prowadzone w XIX i na początku XX wieku.
Archeological research by Poles in the region of Podolia (Podole) in the 19th and the beginning of the 20th centuries

Andrzej Wójcik
Organizacja władz górniczych i hutniczych Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku
The organization of the authorities of the governmental mining and metallurgical industry in the Kongdom of Poland in the forst half of the 19th century

Andrzej Zieliński
Samochód dla potrzeb rolnictwa opracowany w Bielsku-Białej
A car for the purposes of farming developed in Bielsko-Biała

Nr 1-2/2006

Ryszard Mączyński
Architekt Komisji Edukacji Narodowej. Nadzór nad budynkami szkół w latach 1777-1793
The paper discusses issues connected with the office of the architect of the Committee for National Education (KEN), focusing on the functioning, objectives and actual projects overseen by the office

Jarosław Kurkowski
Z dziejów polskiego edytorstwa źródeł historycznych. Maciej Dogiel (1715-1760)
From the history of Polish publishing of historical sources. Maciej Dogiel (1715-1760)

Jerzy Burchardt
Relacje między księciem Włodzisławem a Witelonem
Relations between Duke Włodzisław and Witelo

Andrzej Bielski, Lech Bieganowski
Zarys tradycji witelońskiej w literaturze nauk przyrodniczych
An outline of the Witelonian tradition in writing

Jerzy Burchardt
O rozszczepieniu przez Witelona światła słonecznego w krysztale na kolory
On Witelo's diffraction of sunlight in a crystal

Lucyna Szaniawska
Historia poznania Syberii dokumentowana mapami na przykładzie wybranych zachodnioeuropejskich XVI i XVII-wiecznych map
Map-documented history of exploration of Siberia as exemplified by selected West European maps of the 16th and 17th century

Aldona Ertman
O memoriale królewskiego kartografa Karola Perthéesa
About a manuscript by the Royal Cartographer, Karol Perthées

Andrzej J. Wójcik
Jan Marian Hempel - autor map górniczych i geologicznych Królestwa Polskiego
Jan Marian Hempel - author of geological and mining maps of the Kongdom of Poland

Maria Magdalena Blombergowa
Archeologa Jana Bartysa pamiętnik z Kozielska
Diary of the archeologist Jan Bartys from the prisoners of war camp at Kozielsk

Anna Trojanowska
Kumys i kefir jako środki odżywcze o lecznicze. Rozważania na łamach polskich czasopism medycznych drugiej połowy XIX w.
Koumiss and kephir as foodstuffs and medcines. Discussions on Polish medical journals of the second half of 19th century

Roman Mierzecki
Badania fizykochemiczne w Polsce po roku 1945
Polish physico-chemical studies after 1945

Henryk Mierzecki
Czasy i klimaty. Starania o utworzenie Klinicznego Instytutu Pracy w latach 1946-1948
Times and Climates. Efforts to estabilish a Clinical Institute of Labour, 1946-1948

Nr 1-2/2007

Anna Trojanowska
Tradycyjne ziołolecznictwo białoruskie w pracy Michała Federowskiego Lud białoruski na Rusi Litewskiej
Traditional Belarussian herbal medicine in Michał Federowski's study: Lud białoruski na Rusi Litewskiej.

Anna Maria Kielak
Eliza Orzeszkowa - znawczyni sztuki zielarskiej
Eliza Orzeszkowa as a herbalist.

Eugeniusz Tiszczenko
Botaniczna działalność Elizy Orzeszkowej w Grodnie
The botanical activity of Eliza Orzeszkowa in Grodno.

Elżbieta Szot-Radziszewska
Lecznictwo ludowe Ukraińców na przełomie XIX i XX wieku
Folk medicine in Ukraine at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries.

Adrianna Szczerba
Podróże krajoznawcze Ludwika Kondratowicza (Władysława Syrokomli)
The touring journeys of Ludwik Kondratowicz (Władysław Syrokomla).

Aldona Ertman
Rękopiśmienna mapa wojwództwa podlaskiego Karola Perthéesa z r. 1795. Jej źródła, metoda opracowania i znaczenie dla badań historycznych
A manuscriptural map of the Podlasie province by Karol de Perthées from 1795. Its sources, method of drawing and significance for historical research.

Marcin Dolecki
Problematyka fizykochemiczna poruszana na łamach "Chemika Polskiego"
Physico-chemical topics discussed in the journal "Chemik Polski".

Romualdas Apanavičius
Studia etnologiczne na Litwie w latach 1927-2005
Studies in Ethnology in Lithuania in 1927-2005.

Piotr Klepacki
Etnobotanika w Polsce - przeszłość i teraźniejszość
Ethnobotany in Poland - past and present.

Michał Czapski
Przedwojenne problemy inżynierii wodnej
Problems of water engineering in the interwar period.

Emil Nowosielski
Historyczny przebieg działalności geodezyjnej na rolniczej przestrzeni produkcyjnej przestrzeni produkcyjnej Polski w latach 1918-1989
The history of surveying activities in the agricultural productive spaces of Poland in the years 1918-1989.

Dariusz Jarosz
Nauka i edukacja w stosunkach polsko-francuskich w latach 1971-1980
Science and education in Polish-French relations in the years 1971-1980.

Jan Majewski
Działalność Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
On the Division of the Sections for the History of Pharmacy of the Polish Pharmaceutical Society.

Beata Wysakowska
O Zespole Historii Farmacji. Historia i zamierzenia badawcze
On the Division for the History of Pharmacy. History and research directions.

Roman Mierzecki
Budowa wrocławskiego pomnika w latach 1956-1964 ku czci polskich profesorów zamordowanych we Lwowie w 1941 roku
From the History of the Wrocław monument's build to honour Polish murdered Professors in Lvov in 1941.

Jerzy Znosko
Wspomnienia i rozmowy z milczeniem
Memoires and Discourses with Silence - Part I

Nr 1-2/2008

Jerzy Burchardt
Fantazmaty postaci o świcie i zmierzchu według Witelona
Phantasms of figures at dawn and dusk according to Witelo

Anna Trojanowska
Czerwiec, kermes i koszenila, czyli o owadach jako surowcach barwierskich i leczniczych w polskiej literaturze przyrodniczej do XIX w.
Polish cochineal (Porphyrophora polonica), kermes and cochineal (Dactylopius coccus) - insects as dyeing and medicinal raw materials in Polish naturalist writing until the 19th century

Mariusz Chrostek
Romantycy i socjaliści - w konspiracji, w areszcie i na zesłaniu. Uwagi o etosie dziewiętnastowiecznych więźniów politycznych
Romanticists and socialists - in conspiracy, in prison and in exile. Remarks on the ethos of 19th-century political prisoners

Maria Magdalena Blombergowa
Jan Kazimierz Zawisza - badacz, społecznik i dobroczyńca
Jan Kazimierz Zawisza - scholar, social activist and philanthropist

Andrzej J. Wójcik
Działalność górnicza i geologiczna Józefa Cieszkowskiego w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX w.
The mining and geological activities of Józef Cieszkowski in the western district of the Kingdom of Poland in the first half of the 19th century

Konrad J. Jędrzejczyk
Próba opracowania przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (1906-1950) Słownika geograficznego Ziem Polskich i krajów historycznie z Polską związanych
The attempt by Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [Polish Tourist Society] (1906-1950) to draft A geographical dictionary of the lands of Poland and of countries Historically linked with Poland

Roman Mierzecki
Materiały do tajnego nauczania chemii w latach 1939-1945
Materials on the clandestine teaching of chemistry in the years 1939-1945

Jerzy Supady
Działalność PPR na rzecz zmiany ideowego oblicza studentów i pracownioków Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1947
Activities of the PPR (Polish Workers' Party) aimed at changing the ideological attitudes of students and lecturers at the University of Łódź in the years 1945-1947

Michał Henryk Umbreit
Prof. dr hab. Jerzy Tułecki - naukowiec, wychowawca i działacz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Prof. Jerzy Tułecki - scientist, educator and activist of the Polish Pharmaceutical Society

Jerzy Znosko
Wspomnienia i rozmowy z milczeniem. Część druga. XI Retrospekcji
Memoires and discoures with silence. Part II. XI Retrospection

Nr 1-2/2009

Jarosław Kurkowski
Między Wschodem a Zachodem. Bernard Syruć (Siruć), 1731-1784
Between the East and West. Bernard Syruć (Siruć), 1731-1784

Konrad Jacek Jędrzejczyk
Działalność archeologiczna Komisji Fizjograficznej (Polskiego) Towarzystwa Krajoznawczego w latach 1911-1918
Archaeological research by the Physiographic Committee of the (Polskie) Towarzystwo Krajoznawcze [(Polish) Tourist Society] (1911-1918)

Małgorzata Śliż
Przyczynek do dziejów studiów hebraistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Lektorat hebrajskiego na Wydziale Filozoficznym (1926-1939)
A contribution to the history of Hebrew studies at the Jagiellonian University in Cracow: a course in the Hebrew language at the Faculty of Philosophy (1926-1939)

Anna Trojanowska
Rozważania nad pożywnością pokarmów w polskich publikacjach naukowych od 1800 r. do odkryć Justusa von Liebiega
Reflections on the nutritional value of foods in Polish scientific publications, from 1800 until the discoveries by Justus von Liebig

Joanna Przybyło
"Kalendarz Farmaceutyczny" mgra farm. Franciszka Heroda z lat 1921-1939
"Kalendarz Farmaceutyczny" [Pharmaceutical Almanac] (1921-1939) by Franciszek Herod, M. Pharm.

Ewa Gostomska
Powstanie i rozwój Oddziału Analityki Medycznej (Medycyny Laboratoryjnej) na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej (Uniwersytetu Medycznego) w Łodzi
The establishment and development of the Medical Analytics Division/Division of Laboratory Medicine at the Pharmaceutical Faculty of the Medical Academy/Medical University of Łódź

Małgorzata Przeniosło
Zagraniczne wyjazdy naukowe polskich matematyków w dwudziestopleciu międzywojennym
Scholarly trips abroad by Polish mathematicians in the inter-war period (1918-1939)

Andrzej J. Wójcik
Mapy okręgów górniczych Królestwa Polskiego
Maps of mining districts in the Kingdom of Poland

Sławomir Łotysz
Historia sporu o pewien wynalazek. Jan Szczepanik, Kazimierz Żegleń i kamizelka kuloodporna
The history of a dispute about an invention: Jan Szczepanik, Kazimierz Żegleń and the bulletproof vest

Tadeusz Marian Nowak
Moja przygoda z Wielką Grą. Fragment pamiętnika
My adventure with the TV quiz "Wielka Gra" - fragments of a memoir

Nr 1-2/2010

Adrianna Szczerba
Rola Carskiej Komisji Archeologicznej w ochronie zabytków archeologicznych na terenie Imperium Rosyjskiego
The role of the Imperial Archaeological Commission in the protection of archaeological sites and findings on the territory of the Russian Empire

Stanisław Domoradzki, Zofia Pawlikowska-Brożek
Józef Marcinkiewicz (1910-1940) w świetle dokumentów i wspomnień. W stulecie urodzin
Józef Marcinkiewicz (1910-1940) On the centenary of Marcinkiewicz's birth in the light of documents and reminiscences

Jarosław Jastrzębski
Habilitacja w państwowym szkolnictwie akademickim II Rzeczypospolitej
Habilitacja in state higher education in inter-war Poland

Tauras Mekas, Zivile Petkevičiute
Paralele w badaniach etnofarmaceutycznych przeprowadzonych w 1927 roku w Wilnie i w 2007 roku w Worniach
Parallels between ethnopharmaceutic research in Wilno in 1927 and at Wornie in 2007

Kazimiera Calińska
Dwie encyklopedie - zdarzenia z przeszłości
Two encyclopaedias - events from the past

Krystian K. A. Żymełka
Minikomputer PRS-4. Wspomnienia konstruktora
The PRS-4 minicomputer. A constructor's reminiscences

Edward A. Mierzwa
Wkład historiografii polskiej do dziedzictwa światowego
The contribution of Polish historiography to the world's heritage

Józef Świeboda
Szkolnictwo handlowe w Galicji
Commercial education in Galicja

Tadeusz Marian Nowak
Kartografia - moja miłość. Fragment pamiętnika
Cartography - my fate. A fragment of diary

Grzegorz Jezierski
Krótka historia promieniowania rentgenowskiego w Polsce
A short history of X-rays in Poland

Sławomir Łotysz
Kontrowersje wokół roli tzw. polskiego procesu w amerykańskim programie kauczuku syntetycznego w latach 1942-1945
Controversies over the role of the 'Polish formula' in the American synthetic rubber programme of 1942-1945

Andrzej J. Wójcik
Dzieje rozpoznania kopalin na obszarze dawnego Księstwa Siewierskiego oraz pierwszy opis i mapa geologiczno-górnicza regionu (1806 r.)
The history of identifying minerals on the territory of the former Duchy of Siewierz and the first geological-mining description and map of the region
Ostatnia modyfikacja strony: