Instytut Historii Nauki PAN

Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią (Kulturą) Medyczną

Redakcja :
Sekcja Historii Nauk Medycznych
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa, p. 17
tel.: 22 657 2748, 22 345 7746

Pismo poświęcone zagadnieniom związanym nie tylko z historią nauk medycznych ale i szeroko pojętym pojęciem kultury medycznej. Wprowadzona, w 1999 roku przez ówczesne kolegium redakcyjne, zmiana podtytułu z dotychczasowego Studia nad Historią Medycyny na Studia nad Kulturą Medyczną pozwoliła na dopuszczenie do druku wielu artykułów poruszających zagadnienia medyczne ocenianych z perspektywy wielu nauk społecznych i humanistycznych. Pismo o charakterze historycznym zostało wówczas wzbogacone o nowe ujęcia i konteksty. Podobny charakter zachowuje pismo dzisiaj. Osiągnięcia socjologii, filozofii, psychologii czy też antropologii medycznej traktowane są tutaj głównie jako obszar inspiracji dla potencjalnego czytelnika. Czasopismo adresowane jest do lekarzy, historyków, historyków medycyny, młodych adeptów nauk medycznych.
Pismo składa się z działów:
1. Studia - zawierają prace o charakterze syntetycznym;
2. Prace analityczne - zawierające prace o charakterze źródłowym, bibliograficznym i analitycznym;
3. Anachronica - artykuły nie mieszczące się w chronologicznym zakresie pojęcia "medycyna nowożytna";
4. Z archiwów i bibliotek
5. Recenzje i omówienia
6. Kronika życia naukowego

Redaguje kolegium w składzie:

red. nacz. - dr hab. Bożena Urbanek, prof. PAN
z-ca red. nacz. -
dr hab. Jaromir Jeszke, prof. PAN
sekr. red. - dr Magdalena Paciorek
członkowie red.:
dr Anna Marek
mgr Andrzej Syroka

Komitet redakcyjny :

Przewodnicząca: doc. dr hab. Zofia Podgórska Klawe
Członkowie:
Dr Ute Caumanns (Uniwersytet w Dusseldorfie - Niemcy)
Dr hab. Boguslaw Chwajol (Uniwersytet w Ostrawie - Czechy)
Dr hab. Bożena Płonka Syroka, prof. PAN (Uniwersytet Wrocławski)
Doc. dr Pranas Janauskas (Uniwersytet w Kownie - Litwa)
Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet w Częstochowie)
Prof. dr hab. Andrzej śródka ( IHN PAN, Uniwersytet Jagielloński)

Tomy:

Oferta wydawnicza
Ostatnia modyfikacja strony: