Seminarium manuscripta.pl i Pracowni Literatury Średniowiecza (IBL)

25 IV 2018, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)
Retoryka a tekstologia. Teoretyczne problemy edycji Kodeksu Nargielewicza (Pawlik. 3)
Referat: Andrzej Dąbrówka (wraz z Pracownią Literatury Średniowiecza IBL PAN)
Koreferat: dr Łukasz Cybulski (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW)

21 II 2018, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)
dr Paweł Figurski (Instytut Historyczny UW)
Między historycznymi mitami a opisem źródła. Sakramentarz Tyniecki i problemy związane z jego średniowieczną proweniencją

Opis wystąpienia
W wystąpieniu rewiduję dotychczasową historiografię na temat Sakramentarza Tynieckiego (Warszawa, BN, BOZ 8). Przede wszystkim kwestionuję pogląd, że ten średniowieczny rękopis został wyprodukowany na zamówienie władcy i był przeznaczony dla klasztoru w Tyńcu. Argumentację przeprowadzam na podstawie analizy źródła, a nie hipotetycznej rekonstrukcji kontekstu historycznego, który skłonił dotychczasowych badaczy do przyjęcia wielu wątpliwych tez.

 

SEMINARIUM ODWOŁANE (odbędzie się w późniejszym terminie)
24. I 2018, Pałac Staszica, sala 144 (I piętro)
Pracownia Literatury Średniowiecza IBL PAN
Retoryka a tekstologia. Problemy edycji Kodeksu Nargielewicza (Pawlik. 3)

20. XII 2017, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala 144 (I piętro)
mgr Agnieszka Jakubik (Instytut Filologii Klasycznej UW)
Problemy badawcze związane z ustalaniem listy oracji ślubnych autorstwa Guarina z Werony

Opis wystąpienia:
Epitalamia, czyli oracje matrymonialne, Gurina z Werony (1374-1460) – zachowane w przeważającej części w piętnastowiecznych manuskryptach, nie zostały dotąd gruntownie przebadane. Dokładna liczba zachowanych tekstów pozostaje nieznana, a autorstwo niektórych  – uznanych przez badaczy za mowy słynnego pedagoga, może budzić wątpliwości. W książce ‘The Renaissance of Marriage in Fifteenth-Century Italy’ Anthony D’Elia sporządził listę kilkuset piętnastowiecznych epitalamiów, na której znalazły się również oracje matrymonialne Guarina. Postanowiłam przyjrzeć się temu zestawieniu bliżej i poddać je weryfikacji.

Arrow Button Wróć