Spis zawartości

18 lutego 2014

 

Nr 1/1992

Janusz Tazbir

Polski barok wobec średniowiecza: między wzorcem a naganą

 

Irena Stasiewicz-Jasiukowa

Wiedza filozoficzna narzędziem kształtowania światopoglądu i postaw życiowych polskiej szlachty

wieku Oświecenia

 

Andrzej Bednarczyk

System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): pojęcie pneumy

 

Jerzy Dobrzycki

n wymiarów historii astronomii

 

Barbara Kuźnicka

Znaczenie roślin halucynogennych w polskich tradycjach kulturowych. Zarys problematyki

 

Ignacy Z. Siemion

Podróż mineralogiczna Jana Jaśkiewicza

 

Wanda Grębecka

Historia naturalna w Liceum krzemienieckim (1805-1832)

 

Tadeusz Bieńkowski

Człowiek i przyroda w polskiej refleksji literackiej i naukowej

 

Nr 2/1992

Jerzy Starnawski

Zarys dziejów katedr historii literatury polskiej w Uniwersytecie Lwowskim

 

Andrzej Bednarczyk

System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): pojęcie duszy

 

A. Hajkiewicz-Mochniej

“Roczniki Chemii” w latach 1921-1939

 

Michalina Dąbkowska

Dzieje Zespołu Historii Chemii

 

Nr 1/1993

Władimir Djakow

Polskie słowianofilstwo i jego wpływ na slawistykę (koniec XVII w. – 1939 r.)

“Polish slavophilism” and its influence on Polish slavistic studies

(The editor’s note)

 

Stanisław Zięba

Idea natury w XVII wieku (aspekt ekologiczny)

The idea of nature in the 17-th century (ecological aspect)

 

Andrzej Bednarczyk

System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): pojęcie ciepła przyrodzonego i pneumy życiowej

Galen’s philosophical-medial system: The concept of inborn heat and vital pneuma

 

Ignacy Z. Siemion, Alicja Szastyńska-Siemion

Praelectiones physicae experimentalis Ignacego Józefa Martinovicsa (1755-1795)

Praelectiones physicae experimentalis by Ignatius Josephus Martinovics (1755-1795)

 

Rajmund Sołoniewicz

Chemia w polskich uczelniach okresu międzywojennego. Katedry chemii nieorganicznej

Chemistry in Polish schools of higher education between the two wars. Departments of inorganic chemistry

 

Krystyna Kabzińska

Rola organizacji środowiskowych i muzeów w rozwoju historii chemii w Polsce 1918-1988

The role of professional associations and museums in the development of the history of chemistry in Poland 1918-1988

 

Nr 2/1993

Jerzy Starnawski

Pokolenie wielkich humanistów polskich

The generation of great Polish humanists

 

Ryszard Jadczak

Stanisław Leśniewski a Szkoła Lwowsko-Warszawska

Stanislaus Leœniewski and the Lvov-Warsaw School

 

Andrzej Bednarczyk

System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): pojęcia ciała homoiomerycznego i siły-zdolności

Galen’s philosophical-medical system: the concept of homoeomeric part and dynamis

 

Piotr Köhler

Ankieta Józefa Rostafińskiego z 1883 roku dotycząca ludowego nazewnictwa i użytkowania roślin w Polsce

The Józef Rostafiñski’s inquiry concerning use of plants and their folk names in Poland held in 1883

 

Michał Zgórzak

Nauka – kultura – religia: na marginesie sesji naukowej “Wkład OO. Pijarów do nauki i kultury w Polsce VIII-XIX wieku” 

Science-culture-religion-reflection connected with the scientific session “The contribution of Fathers Piarists to Polish science and culture in XVIIth-XIXth centuries”

 

Ignacy Z. Siemion

O podróży rekonesansowej księcia Stanisława Poniatowskiego. Przyczynek do historii polsko-niemieckich kontaktów naukowych

The reconnaissance travel of duke Stanisław Poniatowski. Comment on the history of Polish-German scientific contacts

 

Roman Bugaj

Hermetyzm w Polsce doby stanisławowskiej

Hermetism during Stanislaus Augustus Poniatowski’s reign

 

Nr 1/1994

Ryszard Mączyński

Żoliborski Konwikt Pijarów

The Joli Bord Piarist Boarding School

 

Józef Piłatowicz

Spór o tytuł inżyniera w dwudziestoleciu międzywojennym

A dispute over the engineer title (1918-1939)

 

Jan Piskurewicz

Kontakty naukowe polsko-rumuńskie 1918-1939

The Polish-Roumanian scientific relations 1918-1939

 

Ryszard Jadczak

Projekt przeniesienia się Kazimierza Twardowskiego ze Lwowa do Warszawy

Project of Twardowski’s moving from Lvov to Warsaw

 

John Mayow

Badania nad saletrą i saletrowym duchem powietrza. Spalanie i oddychanie. Z łaciny przełożył oraz wstępem i komentarzami opatrzył Roman Bugaj

A study on saltpetre and saltpetre’s air spirit. Combustion and breathing. Translated from latin, introduction and commentaries by Roman Bugaj

 

Nr  2/1994

Kajetan Kamieński

Opis historyczny Konwiktu Warszawskiego księży pijarów. Z rękopisu do druku przygotował i przedmową opatrzył Ryszard Mączyński

A historical description of the Piarist Boarding School in Warsaw

 

Paweł Komorowski

Archiwum Pijarów w Krakowie

The Archives of Fathers Piarists in Cracow

 

Michał Zgórzak

Grzegorz z Arezzo i jego komentarz do Farsalii Lukana

Gregory of Arezzo and his commentary on Lucan’s Pharsalia

 

Dorota Kozłowska

Wkład Leonarda Jaczewskiego w tworzenie nauki o wiecznej marzłoci

Leonard Jaczewski’s contribution to the research on permafrost

 

Anita Dłuska

Adam Maksymilian Kitajewski (1789-1837)

Adam Maksymilian Kitajewski (1789-1837)

 

ZacharJefimowicz Gielman

Zarys historiografii chemii węglowodanów

Essay of the historiography of chemistry of carbohydrates

 

Stefan Zamecki

Uwagi na temat historiografii dziedziny nauki

Remarks on the historiography of the scientific field

 

Nr 1/1995

Andrzej Bednarczyk

Asklepiades z Bitynii i szkoła metodyków

Asclepiades of Bithynia and the methodist school of medicine

 

Ignacy Z. Siemion

Chemiczne i alchemiczne próby Jerzego Forstera

Georg Forster’s chemical and alchemical activities

 

Krystyna Kabzińska

Prace Antoine Lavoisiera z dziedziny chemii roślinnej i zwierzęcej

Antoine Lavoisier’s work on the plant and animal chemistry

 

Roman Lutyński

Kierunki rozwoju krakowskiej szkoły higieny

Evolution of research programmes and trends of Cracow school of higiene

 

Barbara Kuźnicka

Dorobek historii farmacji w polskich realiach lat 1994-1994

The output of polish pharmacy in the Polish circumstances of 1990-1994

 

Alicja Kulecka

Spuścizny po uczonych jako materiał źródłowy do historii nauki

The legacy of Polish scholars as a source for the history

 

Zbigniew Janowicz

Stanisław Kasznica (1874-1958)

Stanisław Kasznica (1874-1958)

 

Stanisław Kasznica

Autobiografia. Do druku przygotowała oraz wstępem opatrzyła Eleonora Kasznica

The autobiography of professor Stanis³aw Kasznica

 

 Nr 2/1995

Stanisław Salmonowicz

Cesare Beccaria ( 1738-1794). Sylwetka i dzieło

Cesare Beccaria ( 1738-1794). Silhouette and work

 

Katarzyna Sójka-Zielińska

Cesare Beccaria a ochrona praw człowieka w procesie karnym

Cesare Beccaria – protection of human rights in criminal proceedings

 

Mariusz Affek

Idee humanitarne w czasopismach polskiego Oświecenia

The humanitarian thought in the journals of Polish Enlightenment

 

Paweł Komorowski

Listy o studiowaniu i zastosowaniu historii Henry Bolingbroke’ a

Henry St. John Bolingbroke’s Letters on the study and use of history

 

Teodozij Prysiażnyj

Udział pijarów w rozwoju nauki i kultury na Ukrainie w XVII-XIX w.

Contribution of piarist fathers to the development of science and culture in Ukraine

 

Józef Świeboda

Problemy narodowościowe w szkolnictwie galicyjskim (1772-1818)

National problems in Galicia’s educations

 

Ignacy Z. Siemion

O recepcji teorii Lavoisiera w Polsce

The propagation of Lavoisier’s theory of combustion in Poland

 

Roman Mierzecki

Chemia w polskich uczelniach okresu międzywojennego

Chemistry in Polish schools of higher education between the two war. Physical chemistry

 

Nr 1/1996

Stanisław Kasznica

Władza. Do druku przygotował i wstępem opatrzył Paweł Czartoryski

Power

 

Vincenzo Cappeletti

Po Galileuszu…

After Galileo…

 

Michał Zgórzak

Historia i polityka w komentarzu Grzegorza z Arezzo do Farsalii Lukana

History and politics in the commentary by Gregory of Arezzo on Lucan’s Pharsalia

 

Waldemar Voisé

Aksjologia: Toruńska logika i aksjologia lat 1946-1950 po pół wieku

Axiologic: the Torun logic and axiology of 1946-1950 after half a century

 

Alicja Zemanek, Krystyna Wasylikowa

Historia botaniki i archeobotanika w poszukiwaniu danych o użytkowaniu roślin w średniowiecznym Krakowie

History of botany and archeobotany in search of data on the uses of plants in medieval Cracow

 

Roman Mierzecki

Spalanie i kalcynacja. Analiza wczesnych poglądów na przyczyny wzrostu ciężaru ciał

Combustion and calcination. Analysis of early views on the causes of the increase in weight of substances

 

Nr 2/1996

Waldemar Voisé

Tęsknota przekracza nadzieję

 

Tadeusz Bieńkowski

Antyczna historia wynalazków w renesansowej refleksji

The history  of ancient inventors in intellectual conception of Renaissance

 

Michał Zgórzak

Wojna domowa – jej definicja, przyczyny i skutki w komentarzu Grzegorza z Arezzo do Farsalii Lukana

Civil war its definition, reasons and consequences in the Gregory’s of Arezzo commentary on Lucan’s Pharsalia

 

Paweł Komorowski

Koncepcja historii Williama Robertsona

William Robertson’s conception of history

 

Małgorzata Mikulska, Zdzisław Mikulski

Pocz¹tki oceanografii – Georges Fournier: Hydrographie

Beginning of oceanography – Georges Fournier: Hydrographie

 

Ignacy Siemion

Prace chemiczne analityczne Baltazara Hacqueta

The chemical works of Balthasar Hacquet

 

Bożena Urbanek

Opieka nad chorym na tle teoretycznych koncepcji europejskiej i polskiej medycy w I połowie XIX stulecia

Patient care vis-a-vis the theoretical conceptions of European and Polish medicine in first half of the l9th century

 

Sławomir Postek

Dzieje Szkoły Pijarskiej w Łukowie 1701-l 833

The history of the Piarist School at Lukow 1701-l 833

 

Konrad Rudnicki

Z historii uniwersyteckiego obserwatorium astronomicznego we Lwowie

From the history of university observatory in Lviv (Lvov)

 

Dodatek specjalny do nru 2/1996

Tematyka historyczna w “Rocznikach Chemii” i Wiadomościach Chemicznych” w okresie PRL

( bibliografia analityczna)

 

Halina Lichocka

Miejsce historii w czasopismach Polskiego Towarzystwa Chemicznego w okresie PRL

The place of history in the journals of Polish Chemical Society in the period of Poland under communism

 

Magdalena Szkudlarek-Żelazko

Historiografia na łamach “Roczników Chemii”

Historiography in “Roczniki Chemii” [Annals of Chemistry]

 

Elżbieta Zwidryn

Problematyka historyczna w “Wiadomościach Chemicznych”

Historical subject-matter in “Wiadomości Chemiczne” [Chemical News]

 

Nr 1/1997

Tadeusz Marian Nowak

Problematyka wojskowa w wykładach jezuitów polskich: Oswalda Krugera ( 1633) i Faustyna Grodzickiego (1747)

Military topics in the lectures of Polish Jesuits: Oswald Krüger (1633) and Faustyn Grodzicki (1747)

 

Jarosław Kurkowski

Pijarzy w Werenowie i Lidzie ( 1735-1845)

The Piarists at Werenowo and Lida (1735-1842)

 

Paweł Komorowski

Kolegium i szkoła handlowa OO. Pijarów w dwudziestoleciu międzywojennym w Lidzie

The Piarist college and school of commerce at Lida

 

Gabriel Brzęk

Pozauczelniane ośrodki nauk zoologicznych w Polsce od połowy XIX wieku do roku 1918

Centres of zoological sciences outside universities and other higher schools in Poland (from the middle of the l9th century till 1918)

 

Dominik Fijałkowski

Historia Zakładu (Katedry) Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

The history of the Division (Chair) of Plant systematics and Geography of the Maria Sk³odowska-Curie University in Lublin

 

Wilhelmina Iwanowska

Od Kopernika do Wolszczana. Historia odkryć i współczesne badania astronomiczne Wszechświata

From Copernicus to Wolszczan

 

Konrad Rudnicki

Jak zasada brzytwy Ockhama opóźniła o sto lat rozwój astronomii pozagalaktycznej

How the Ockham’s Razor principle deleted for 100 years the development of the extragalactic astronomy

 

Roman Mierzecki

Wilhelm Konrad Roentgen. W stulecie wielkiego odkrycia

Wilhelm Conrad Roentgen. The hundreth anniversary of the great discovery

 

Nr 2/1997

Michał Pędracki

Przepisy prawne najstarszych “kodeksów” mezopotamskich, ustanawiające kary dla ludzi wolnych

The regulations of the oldest Mesopotamian’s law “Codes” which estabilished penalites for free men

 

Tadeusz Marian Nowak

Obraz ziemi lidzkiej na mapach XVI-XVIII w.

The representation of the Lida region in Polish maps of the 16th-18th centuries

 

Mirella Kurkowska

Edukacyjna rola “Dziennika Domowego” (1840-1848) na postawie analizy działu “Rozmaitości”

The educational role of “Dziennik Domowy” (1840-1847) as seen the “Miscellanea” column

 

Krystyna Kabzińska

Pracownia chemiczna w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie (1876-1939)

The chemistry laboratory at the Museum of Industry and Agriculture in Warsaw (1786-1939)

 

Janusz Goćkowski

Tradycja a status uczonych

Tradition and the status of scholars

 

Gabriel Brzęk

Straty wśród zoologów polskich w następstwie II wojny światowej

Losses among Polish zoologists as a result of World War II

 

Karol Starmach

(Jadwiga Siemińska)

Notatka o profesorze T. Spiczakowie Katedrze Ichtiobiologii i Rybactwa UJ oraz Rybackiej Stacji Doświadczalnej UJ w Mydlnikach

A note on prof. Teodor Spiczakow, the Chair of Ichtiology and Fischery of the Jagiellonian University, and the Jagiellonian University’s Experimental Fishery Plant at Mydlniki

 

Dominik Fijałkowski

Droga do wiedzy i stopni naukowych (autobiografia)

The path to knowledge and scientific degrees

 

Nr 1/1998

Roman Mierzecki

Echa odkrycia Polonu i Radu. Ogólnodostępne wykłady i prasa w latach 1898-1901

The discovery of Polonium and Radium in the Polish press 1898-1901

 

Roman Bugaj

Traktat Teofrasta z Erezos o ogniu

Theophrastus’treatise On Fire

 

Jerzy Mioduszewski

O przekonaniach leżących u źródeł matematyki

On convictions lying at the sources of mathematics

 

Paolo Galuzzi

Grobowce Galileusza czyli o pośmiertnym życiu bohatera nauki

The sepulchres of Galileo Galilei or about the posthumous life of the hero of science

 

Stanisław Obirek SJ

Swoista inkulturacja – jezuici i polski sarmatyzm

Jesuits and Polish sarmatism – a specific case of inculturation

 

Irena Stasiewicz-Jasiukowa

Rola oświeconego katolicyzmu w rozwoju myśli naukowej i pedagogicznej we wczesnym polskim Oświeceniu

The role of enlightened Catholicism in the development of scientific and pedagogic thought in the early Enlightenment period in Poland

 

Ignacy Z. Siemion

Andrzeja Trzcińskiego zasługi dla chemii w Polsce

Andreas Trzcinski’s contribution to the development of chemistry in Poland

 

Antonio M. Amorim Da Costa

Od medycznego nauczania w XVII w. do Portugalskiego Towarzystwa Chemicznego na początku XX w.

From the medical instruction in the 17th century to the Portuguese Chemical Society in the early years of the 20th century

 

Bolesław Orłowski

Z pogranicza badań nad dorobkiem Wielkiej Emigracji. Jerzy Ręczyński (1805-1899)

 

Jadwiga Złotorzycka

Profesor Rudolf Weigl (1883-1957) i jego Instytut

Professor Rudolf Weigl (1883-1957) and his Institute

 

Stanisław Werner

Profesor Wacław Werner (1879-1948)

The life of Professor Wacław Werner (1879-1948)

 

Nr 2/1998

Małgorzata Frankowska-Terlecka

Pojęcie filozofii u Jana z Meun: druga część Powieści o Róży

Jean de Meun’s idea of philosophy: the second part of the Roman de la Rose

 

Tadeusz Marian Nowak

Wartości poznawcze franciszkańskich wypraw do Azji Centralnej i Zachodniej w XIII i XIV wieku

The value of knowledge gained from Franciscan expeditions to Central and Eastern Asia in the 13th and 14th century

 

Irena Stasiewicz-Jasiukowa

Recepcja poglądów Chrystiana Wolffa w środowiskach katolickich polskiego Oświecenia

The reception of Christian Wolff’s views in the Catholic milieus of the Polish Enlightenment

 

Paweł Komorowski

Koncepcja historii Edwarda Gibbona

Edward Gibbon’s conception of history

 

Stanisław Marmuszewski

Tradycja w życiu codziennym socjologów

Tradition in sociologist’everyday life

 

Janusz Goćkowski

Tożsamość i przystosowanie: dwa problemy socjologów polskich po II wojnie światowej

Identity and adaptation: two problems of Polish sociologists after the Second World War

 

Ignacy Z. Siemion

Piotr Ernest Jan Scheffler XVII-wieczny gdańsko-warszawski przyrodnik i ekspert górniczy

P.E.J. Scheffler, naturalist and mining expert, active in Gdañsk and Warsaw in the 18th century

 

Dorota Kozłowska

Spuścizna naukowa Leonarda Jaczewskiego

The scientific legacy of Leonard Jaczewski

 

Gabriel Brzęk

Włodzimierz Dzieduszycki. Życie i działalność

Włodzimierz Dzieduszycki. Life and work

 

Nr 1/1999

Irena Stasiewicz-Jasiukowa

Jean Jacques Rousseau czy John Locke? Nad traktatem C. Phyrrhysa de Varille

Jean Jacques Rousseau or John Locke? On the treatise of C. Pyrrhys de Varille

 

Jarosław Kurkowski

Dyskusja J. A. Załuskiego z J.A.Jabłonowskim o wartości i zadaniach polskiej historiografii

The debate betveen J.A. Jabłonowski and J.A. Załuski on the value and tasks of Polish historiography

 

Michał Pędracki

Biblia jako źródło historyczne do dziejów Wschodu starożytnego w książkach szkolnych polskiego Oświecenia

The Bible as a historical source in Polish school-books in the Age of Enlightenment

 

Irena Łossowska

Między historyzmem oświeceniowym a romantycznym. Rzecz o powieści Franciszka Salezego Jezierskiego Rzepicha

Between the historicism of the Age of Enlightenment and of Romanticism. A study on the novel Rzepicha by Franciszek Salezy Jezierski

 

Dorota Kozłowska, Wiesława Wernerowa

Polscy twórcy kartografii Syberii w XIX wieku (w świetle materiałów bibliograficznych Bolesława Olszewicza)

Poles in the cartography of Siberia in the 19th century (based on the bibliographic materials of Boles³aw Olszewicz)

 

Gabriel Brzęk

Udział Polaków w badaniach przyrody Syberii, a zwłaszcza Bajkału

The participation of Poles in the exploration of the nature of Siberia, especially of the Baikal region

 

Ignacy Z. Siemion

O Kortumie Starszym

Kortum-Senior

 

Krystyna Kabzińska

Zmiany w nauczaniu chemii w zreformowanych szkołach od I do III Rzeczypospolitej

Changes in the teaching of chemistry in the reformed schools from the first to the third Republic of Poland

 

Artur Nojszewski

Losy pierwszej polskiej katedry filologii węgierskiej (lata 1952-1978)

The history of the first Polish chair of Hungarian language and literature (1952-1978)

 

Nr 2/1999

Józef Hurwic

Czasopismo “Problemy” w polskim życiu intelektualnym po drugiej wojnie światowej

The journal “Problemy” in Poland’s intellectual life after the second Word War

 

Ignacy Z. Siemion

Życiorysu Jana Jaśkiewicza epizod górniczy

The mining episode in the biography of Jan Jaœkiewicz

 

Zbigniew Przyrowski

Ignacy Łukasiewicz w pamięci rodaków

Ignacy £ukasiewicz as remembered by his compatriots

 

Roman Mierzecki

Przemysł naftowy w Polsce w XIX i XX wieku

The oil industry in Poland in the 19th and 20th centuries

 

Jolanta Rodzoś

Michał Janiszewski (1901-1984) geograf regionalny, kartograf i dydaktyk

Micha³ Janiszewski (1901-1984), a specialis in regional geography, cartographer and teacher

 

Andrzej Cichocki

Feliks Polak (1901-1987). Chemik, technolog, wynalazca, pionier polskiej chemii zeolitów

Feliks Polak (1901-1987). Chemist, technologist, inventor, pioneer of Polish zeolite chemistry

 

Wanda Grębecka

Obraz przyrody Polesia w powieściach Marii Rodziewiczówny

The picture of nature in the novels of Maria Rodziewiczówna

 

Danuta Rederowa

Jan Ludwik Jastrzębski. Z  życia naukowego Wielkiej Emigracji

Jan Ludwik Jastrzębski (1804-1852). From the scientific life of the Great Emigration

 

Nr 1/2000

Ks. Ludwik Piechnik SJ

Jezuici prowincji polskiej wobec projektu Ratio Studiorum w 1586 r.

The Jesuits of the Polish province on the draft of Ratio Studiorum in 1586

 

Ks. Eugeniusz Borowski

Znane i nieznane źródła dotyczące ks. Jana Krzysztofa Kluka w zasobach akt Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie

The known and unknown sources of information on the Rev. Jan Krzysztof Kluk from the Drohiczyn’s Diocese Archives

 

Kazimierz Uszyński

Ks. Krzysztof Kluk w zbiorach Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

The legacy of the Rev. Krzysztof Kluk as presented in the Museum of Agriculture at Ciechanowiec

 

Zbigniew J. Wójcik

Micellanea Klukowskie

The miscellaneous works of Rev. Krzysztof Kluk

 

Stanisław Litak

Kartograficzne prace ks. Krzysztofa Kluka

Cartographic works of the Rev. Krzysztof Kluk

 

Jan Trynkowski

Ks. Krzysztof Kluk a Gimnazjum Białostockie – pytania badawcze

The Rev. Krzysztof Kluk and the Białystok Gimnazjum: Research question

 

Czesław Brodzicki

Morowe powietrze w XVI wieku w Polsce i przeciwdziałanie jemu, zalecane przez Marcina Ruffusa z Wałcza, cyrulika i medyka łomżyńskiego

The plague in 16th century Poland and the methods of counteracting it recommended by Marcin Ruffus of Wałcz, a surgeon and medic in the Łomża region

 

Anna Trojanowska

Monografie grzybów w farmakopeach polskich XIX i XX wieku

Fungi in the Polish pharmacopoeias (19th-20th centuries)

 

Halina Lichocka

Ignacy Mościcki – badacz praktycystyczny

Ignacy Mościcki – the positivistic investigator

 

Jadwiga Złotorzycka

Szkice z życia Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

Sketches from the life of the Jan Kazimierz Univesity in Lwów

 

Nr 2/2000

Maria Magdalena Blombergowa

Uczeni polscy rozstrzelani w Katyniu, Charkowie i Twerze

Polish scientists among the victims of the Katyñ, Kharkov and Twer massacre

 

Irena Stasiewicz-Jasiukowa

Zrozumieć sens historii. O profesor Zofii Libiszowskiej

To understand the sense of history. On Professor Zofia Libiszowska

 

Michał Pędracki

Źródłowę podstawy opisu starożytnej Palestyny i Fenicji (Kanaanu) w książkach szkolnych polskiego Oświecenia

The source basis for the description of ancient Palestine and Phoenicia (Canaan) in the textbooks of the Polish Enlightenment

 

Ignacy Z. Siemion

Jana Wilhelma Müllera dwie podróże badawcze na kresach Rzeczypospolitej

Johann Wilhelm Müller is two research travels in the eastern provinces of l8th century Poland

 

Tadeusz Marian Nowak

Księdza Franciszka Paprockiego S.J. praca o historii wojen i wojskowości polskiej wydana w 1776 roku

A study by Rev. Franciszek Paprocki, S.J., on the history of wars and the Polish military published in 1776

 

Witold Sygocki

Z dziejów Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Geneza

From the history of the Institute for the History of Science of the Polish Aacademy of Science. Genesis

 

Irena Turnau

Technika polskiego krawiectwa od XIV do pierwszej połowy XIX wieku

The technology of clothes-making in Poland from the 14th to the first half of the 19th century

 

Tauras Mekas

Polki ślad w litewskiej prasie farmaceutycznej okresu międzywojennego

A Polish trace in Lithuanian pharmaceutical press of the interwar period

 

Józef Hurwic

Epistemofobia – niepokojące zjawisko na przełomie tysiącleci

Episttemophobia – a disquieting phenomenon at the turn of the millenium

 

Nr 1/2001

Antoine Lavoisier

Traktat podstawowy chemii (tom pierwszy i fragmenty drugiego – przełożył z oryginału Roman Mierzecki

Traité élémentaire de chimie tranlated into Polish and edited by Roman Mierzecki

 

Małgorzata Frankowska-Terlecka

Koncepcja człowieka w poetyckiej wizji Bernarda Silvestris

The concept of man in the poetic vision of Bernard Silvestris

 

Maria Magdalena Blombergowa

Badania archeologiczne Juliana Talko-Hruncewicza na Ukrainie i na Zabajkalu

The archeological reasearch of Julian Talko-Hryncewicz in the Ukraine and the Trans-Baikal Region

 

Jerzy Supady

Działalność lekarska Juliana Talko-Hryncewicza

The medical work of Julian Talko-Hryncewicz

 

Andrzej Cichocki

Działalność i osiągnięcia Katedry Zakładu Technologii Chemicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1951-1997 oraz związanych z nimi zespołów badawczych: Zespołu Sit Molekularnych i Adsorbentów (1970-1999), Zespołu Syntezy Zeolitów (1970-1987) i Zespołu Chemii Polimerów (1970-1999)

The activity and achivements of the Chair and Department of Chemical Technology at the Jagiellonian University in Cracow (1951-1997), and of associated research teams: Team of Molecular Sieves and Adsorbents (1970-1999), Team of Synthesis of Zeolites (1970-1987) and Team of Chemistry of Polymers (1970-1999)

 

Nr 2/2001

 

Witold Włodzimierz Głowacki

Leszczyńskie druki z XVII w. o stosowaniu paru leków

 

Artur Kijas

Historia w pracach profesora Witolda Włodzimierza Głowackiego

History in the works of Professor Witold Włodzimierz Głowacki

 

Anita Magowska

Działalność naukowa prof. Witolda Włodzimierza Głowackiego

The scholarly work of Professor Witold Włodzimierz Głowacki

 

Jan Majewski

Profesor W.W. Głowacki – aptekarz oraz działacz towarzystw farmaceutycznych

Professor W.W. Głowacki – pharmacist and activist of pharmaceutical societies

 

Roman Plackowski

Profesor Witold Włodzimierz Głowacki jako pierwszy prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu po drugiej wojnie światowej

Professor Witold Włodzimierz Głowacki as the first chairman of the Regional Pharmacists’s Chamber in Poznań after the Second Word War

 

Michał H. Umbreit

Przyjaciele w rodzinie profesora W.W. Głowackiego

The friends in the family of  Professor W.W.Głowacki

 

Ludwik Grzebień SJ

Czy Stanisław Konarski SP był natchnieniem dla jezuitów w reformie szkolnictwa XVIII wieku?

Was Stanisław Konarski, Sch.P, an inspiration for the Jesuits in their educational reforms of the 18th century?

 

Ignacy Z. Siemion

Wokół nauczania chemii w Akademii Połockiej

On the teaching of chemistry at the Połock Academy

 

Zbigniew J. Wójcik

Stanisława Staszica związki z medycyną

Stanisław Staszic’s connections with medicine

 

Anna Trojanowska

O leczniczym użyciu grzybów w XIX wieku

On the medicinal uses of fungi in the 19th century

 

Mahmud Taha Żuk

Obecność polskiego personelu medycznego na Dalekim Wschodzie i Syberii (1904-1905). Na podstawie publikacji w “Tygodniku Ilustrowanym”

The presence of Polish medical personnel in the Far East and Siberia (1904-1905) on the basis of publications in “Tygodnik Ilustrowany”

 

Jadwiga Złotorzycka

Pro Patria. Materiały z mojego archiwum rodzinnego

Pro Patria. Documents from my family archive

 

Spis zawartości czasopisma ANALECTA za lata 1992-2001 (oprac. Jarosław Kurkowski)

 

Nr 1-2/2002

 

SZKOŁY JĘZYKOZNAWSTWA POLONISTYCZNEGO XX W

SCHOOLS OF POLISH LANGUAGE STUDIES IN THE 20TH CENTURY

Wstęp

Irena Bajerowa

Dwie szkoły językoznawstwa polonistycznego XX w. – konflikty i współpraca

Two schools of Polish Language studies in the 20th century – rivality and cooperation

 

Jadwiga Puzynina

Uwagi do artykułu prof. Ireny Bajerowej

Remarks on the article by Irena Bajerowa

 

Jerzy Bartmiński

Lubelska etnolingwistyka

Ethnolinguistic research in Lublin

 

Stanisław Gajda

Opolska stylistyka

Stylistics in Opole

 

Stefan Zbigniew Różycki

200 lat dziejów nauk geologicznych w Warszawie. Przy udziale Tadeusza Wysoczańskiego przygotował do druku, wstępem, komentarzami i dokumentacją opatrzył Zbigniew Wójcik

Two hundred years of geological sciences in Warsaw

 

Ireneusz P. Maj

Instytut Wschodni w Warszawie – zarys działalności

The Eastern Institute in Warsaw an outline of activitics

 

Wanda Parnowska

Charakterystyka naukowego dorobku Instytutu Leków (1951-2002). Characterization of scientific possession of Drug Institute (1951-2002)

 

Ignacy Z. Siemion

Sława i zniesławienie. O życiu i pracach Augustyna Wróblewskiego

The life and works of Augustyn Wóblewski

 

Roman Mierzecki

Związek chemiczny – historyczny rozwój pojęcia

Chemical Compound. The historical development of the notion

 

Stanisław Salmonowicz

Jak studiowałem w dobie polskiego stalinizmu

How I studied during the years of]Polish Stalinism

 

Irena Turnau

Pochwała samouctwa

In praise of self-instruction

 

Nr 1-2/2003

Ignacy Z. Siemion

Ernesta Jeremiasza Neifelda prace i poglądy przyrodnicze

E.J. Neifeld’s works and ideas on natural history

 

Libertas Klimka, Rasa Kivilšiene

Gabinet Fizyczny pod rządami profesora Józefa Mickiewicza (materiały do historii nauczania fizyki w Uniwersytecie Wileńskim)

The Physical Laboratory under Professor Józef Mickiewicz (materials on the history of the teaching of physics at Wilno University)

 

Zbigniew Bela

Poglądy Johannesa de Rupescissa na temat leczniczych właściwości tzw. kwintesencji

The views of Johannes de Rupescissa on the curative properties of the so-called quintessence

 

Roman Mierzecki

Nobel 1903 dla Marii Skłodowskiej-Curie w prasie polskiej

The 1903 Nobel Prize for Maria Skłodowska-Curie in the Polish press

 

Michał Pędracki

Religioznawcze koncepcje Wacława Sieroszewskiego (1858-1945) na tle nauki XIX i XX wieku

The ideas of Wacław Sieroszewski (1858-1945) regarding the study of religion in the light of l9th- and 20th-century scholarship

 

Maria Magdalena Blombergowa

Pierwsi archeolodzy w Jurze Ojcowskiej

The first archeologists in Jura Ojcowska

 

Maria Magdalena Blombergowa

Kontakty Polaków z Cesarskim Rosyjskim Towarzystwem Archeologicznym w Petersburgu

The contacts of Poles with fhe Imperial Russian Archeological Society in St. Petersburg

 

Zbigniew Wójcik

O Władysławie Dybowskim (1838-1910) i jego działalności naukowej

On Władysław Dybowski (1838-1910) and his research work

 

Zbigniew Wójcik

Czesław Pachucki (Ćeslovas Pakuckas). Kartka z dziejów litewsko-polskich relacji w środowisku geologów

Czesław Pachucki (Ćeslovas Pakuckas). A page from the history ofLithuanian-Polish ties between geologists

 

Paweł Komorowski

Wincentego Skrzetuskiego poglądy na naukę i jej rolę w naprawie Rzeczypospolitej

The views of Wincenty Skrzetuski on science and its role in the repair of the Polish Commonwealth

 

Dorota Pietrzkiewicz

Książki z warszawskiej drukami Księży Misjonarzy w ogłoszeniach prasowych (1780-1792)

Books from Warsaw printing house of the Missionary in press advertisements (1780-1792)

 

Krystyna Schabowska

Metodyka obliczeń przekładni zębatych w świetle dzieł Stanisława Solskiego (1622-1701)

The methods of calculating toothed gears in the light of the works of Stanisław Solski (1622-1701)

 

Tadeusz Marian Nowak

O moim dziadku Marianie Kwiatkowskim. Fragmenty pamiętnika

A fragment of a memoir: on my grandfather Marian Kwiatkowski

 

Jerzy Starnawski

Autobiografia naukowa

 

Nr 1-2/2004

Zbigniew J. Wójcik

O naukach przyrodniczych w dawnych polskich encyklopediach rolniczych

On natural sciences in old Polish agricultural encyclopaedias

 

Ryszard Mączyński

Edukacja z zakresu sztuk plastycznych w warszawskich szkołach pijarów (1740-1833)

Fine-arts education in the Piarist schools of Warsaw (1740-1833)

 

Michał Pędracki

Sieroszewski, szamanizm i psychologia głębi

Sieroszewski, shamanism and depth psychology

 

Edward Rużyłło

Rola siły osobowości człowieka w praktyce lekarskiej

The role of the strength of human personality in medical practice

 

Halina Lichocka

Historia pierwiastka narkotycznego

The history of the narcotic element

 

Roman Mierzecki

Robert Boyle jako powątpiewający alchemik

Robert Boyle as a sceptical alchemist

 

Krystyna Schabowska

Metody zapisu konstrukcji mechanicznych w czasopiśmie “Izys Polska” (1820-1828)

Methods of representing mechanical constructions in the journal “Izys Polska”

 

Andrzej J. Wójcik

Działalność geologiczna i górnicza Fryderyka Krumpla w Okręgu Zachodnim Królestwa w pierwszej połowie XIX w.

The geological and mining activities of Friedrich Krumpel in the western region of the Kingdom of Poland

 

Krzystof Kmieć

Rośliny przyprawowe – rośliny lecznicze jako motyw ekslibrysu

Spice plants – medicinal plants as a motif in exlibrises

 

Izabella Krzeptowska

Koleje życia Emila Godlewskiego sen. (1847-1930) – pioniera polskiej fizjologii roślin

The life of Emil Godlewski Snr. (1847-1930) – a pionieer of Polish plant physiology.

 

Józef Hurwic

Włodzimierz Zonn (1905-1975). Astronom i utalentowany publicysta naukowy

Włodzimierz Zonn (1905-1975). Astronomer and talented science writer

 

Nr 1-2/2005

Karolina Targosz

Jacob Breynius ‘botanicus celeberrimus” (1637-1697). Życie, powiązania międzynarodowe, dzieła i ich recepcja

Jacob Breynius ‘botanicus celeberrimus” (1637-1697). His life, international ties, works and their reception

 

Bogdan Lisiak

Współpraca Adama Adamandego Kochańskiego z Janem Heweliuszem

Collaboration of Adam Adamandy Kochański with Jan Heweliusz

 

Bronisław Średniawa

Zofia Pawlikowska-Brożek

Polskie podręczniki historii fizyki, astronomii i matematyki

Polish textbooks of the history of physics, astronomy and mathematics

 

Jerzy Pawłowski

Periodyki okresu zaborów jako źródło do historii zoologii w Polsce

Scietific journals during the period of partitions as a source for the history of zoology in Poland

 

Tomasz Majewski

Botanika w warszawskich czasopismach “Pamiętnik Fizjograficzny” i “Wszechświat”

Botany in the Warsaw-based journals “Pamiętnik Fizjograficzny” and “Wszechświat”

 

Marcin Dolecki

Nie-kwantowe teorie budowy atomu dyskutowane na łamach tygodnika “Wszechświat” w latach 1882-1914

Non-quantum theories of atomic structure discussed in the journal “Wszechświat” in the years 1882-1914

 

Roman Mierzecki

Prasa polska w 1911 r. wobec Nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie

Polish press in 1911 on the second Nobel Proce for Maria Skłodowska-Curie

 

Teresa Ostrowska

Krótki przegląd XIX-wiecznej prasy zawierającej materiały do historii nauk medycznych

A short overwiew of 19th-century journals containing materials on the history of medical sciences

 

Tadeusz Brzeziński

Stan nauczania historii medycyny w Akademiach Medycznych w Polsce. Postulaty

The state of the teaching of history of medecine at medical schools in Poland. Some proposals

 

Maria Magdalena Blombergowa

Badania archeologiczne Polaków na Podolu prowadzone w XIX i na początku XX wieku.

Archeological research by Poles in the region of Podolia (Podole) in the 19th and the beginning of the 20th centuries

 

Andrzej Wójcik

Organizacja władz górniczych i hutniczych Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku

The organization of the authorities of the governmental mining and metallurgical industry in the Kongdom of Poland in the forst half of the 19th century

 

Andrzej Zieliński

Samochód dla potrzeb rolnictwa opracowany w Bielsku-Białej

A car for the purposes of farming developed in Bielsko-Biała

 

Nr 1-2/2006

Ryszard Mączyński

Architekt Komisji Edukacji Narodowej. Nadzór nad budynkami szkół w latach 1777-1793

The paper discusses issues connected with the office of the architect of the Committee for National Education (KEN), focusing on the functioning, objectives and actual projects overseen by the office

 

Jarosław Kurkowski

Z dziejów polskiego edytorstwa źródeł historycznych. Maciej Dogiel (1715-1760)

From the history of Polish publishing of historical sources. Maciej Dogiel (1715-1760)

 

Jerzy Burchardt

Relacje między księciem Włodzisławem a Witelonem

Relations between Duke Włodzisław and Witelo

 

Andrzej Bielski Lech Bieganowski

Zarys tradycji witelońskiej w literaturze nauk przyrodniczych

An outline of the Witelonian tradition in writing

 

Jerzy Burchardt

O rozszczepieniu przez Witelona światła słonecznego w krysztale na kolory

On Witelo’s diffraction of sunlight in a crystal

 

Lucyna Szaniawska

Historia poznania Syberii dokumentowana mapami na przykładzie wybranych zachodnioeuropejskich XVI i XVII-wiecznych  map

Map-documented history of exploration of Siberia as exemplified by selected West European maps of the 16th and 17th century

 

Aldona Ertman

O memoriale królewskiego kartografa Karola Perthéesa

About a manuscript by the Royal Cartographer, Karol Perthées

 

Andrzej J. Wójcik

Jan Marian Hempel – autor map górniczych i geologicznych Królestwa Polskiego

Jan Marian Hempel – author of geological and mining maps of the Kongdom of Poland

 

Maria Magdalena Blombergowa

Archeologa Jana Bartysa pamiętnik z Kozielska

Diary of the archeological Jan Bartys from the camp at Kozielsk

 

Anna Trojanowska

Kumys i kefir jako środki odżywcze o lecznicze. Rozważania na łamach polskich czasopism medycznych drugiej połowy XIX w.

Koumiss and kephir as foodstuffs and medcines. Discussions on Polish medical journals of the second half of 19th century

 

Roman Mierzecki

Badania fizykochemiczne w Polsce po roku 1945

Polish physico-chemical studies after 1945

 

Henryk Mierzecki

Czasy i klimaty. Starania o utworzenie Klinicznego Instytutu Pracy w latach 1946-1948

Times and Climates. Efforts to estabilish a Clinical Institute of Labour, 1946-1948

 

Nr 1-2/2007

Anna Trojanowska

Tradycyjne ziołolecznictwo białoruskie w pracy Michała Federowskiego Lud białoruski na Rusi Litewskiej

Traditional Belarussian herbal medicine in Michał Federowski’s study: Lud białoruski na Rusi Litewskiej

 

Anna Maria Kielak

Eliza Orzeszkowa – znawczyni sztuki zielarskiej

Eliza Orzeszkowa as a herbalist

 

Eugeniusz Tiszczenko

Botaniczna działalność Elizy Orzeszkowej w Grodnie

The botanical activity of Eliza Orzeszkowa in Grodno

 

Elżbieta Szot-Radziszewska

Lecznictwo ludowe Ukraińców na przełomie XIX i XX wieku

Folk medicine in Ukraine at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries

 

Adrianna Szczerba

Podróże krajoznawcze Ludwika Kondratowicza (Władysława Syrokomli)

The touring journeys of Ludwik Kondratowicz (Władysław Syrokomla)

 

Aldona Ertman

Rękopiśmienna mapa wojwództwa podlaskiego Karola Perthéesa z r. 1795. Jej źródła, metoda opracowania i znaczenie dla badań historycznych

A manuscriptural map of the Podlasie province by Karol de Perthées from 1795. Its sources, method of drawing and significance for historical research

 

Marcin Dolecki

Problematyka fizykochemiczna poruszana na łamach “Chemika Polskiego”

Physico-chemical topics discussed in the journal “Chemik Polski”

 

Romualdas Apanavičius

Studia etnologiczne na Litwie w latach 1927–2005

Studies in Ethnology in Lithuania in 1927–2005

 

Piotr Klepacki

Etnobotanika w Polsce – przeszłość i teraźniejszość

Ethnobotany in Poland – past and present

 

Michał Czapski

Przedwojenne problemy inżynierii wodnej

Problems of water engineering in the interwar period

 

Emil Nowosielski

Historyczny przebieg działalności geodezyjnej na rolniczej przestrzeni produkcyjnej przestrzeni produkcyjnej Polski w latach 1918–1989

The history of surveying activities in the agricultural productive spaces of Poland in the years 1918–1989

 

Dariusz Jarosz

Nauka i edukacja w stosunkach polsko-francuskich w latach 1971–1980

Science and education in Polish-French relations in the years 1971-1980

 

Jan Majewski

Działalność Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

On the Division of the Sections for the History of Pharmacy of the Polish Pharmaceutical Society

 

Beata Wysakowska

O Zespole Historii Farmacji. Historia i zamierzenia badawcze

On the Division for the History of Pharmacy. History and research directions

 

Roman Mierzecki

Budowa wrocławskiego pomnika w latach 1956–1964 ku czci polskich profesorów zamordowanych we Lwowie w 1941 roku

From the History of the Wrocław monument’s build to honour Polish murdered Professors in Lvov in 1941

 

Jerzy Znosko

Wspomnienia i rozmowy z milczeniem

Memoires and Discourses with Silence – Part I

 

Nr 1-2/2008

Jerzy Burchardt

Fantazmaty postaci o świcie i zmierzchu według Witelona

Phantasms of figures at dawn and dusk according to Witelo

 

Anna Trojanowska

Czerwiec, kermes i koszenila, czyli o owadach jako surowcach barwierskich i leczniczych w polskiej literaturze przyrodniczej do XIX w.

Polish cochineal (Porphyrophora polonica), kermes and cochineal (Dactylopius coccus) – insects as dyeing and medicinal raw materials in Polish naturalist writing until the 19th century

 

Mariusz Chrostek

Romantycy i socjaliści – w konspiracji, w areszcie i na zesłaniu. Uwagi o etosie dziewiętnastowiecznych więźniów politycznych

Romanticists and socialists – in  conspiracy, in prison and in exile. Remarks on the ethos of 19th-century political prisoners

 

Maria Magdalena Blombergowa

Jan Kazimierz Zawisza – badacz, społecznik i dobroczyńca

Jan Kazimierz Zawisza – scholar, social activist and philanthropist

 

Andrzej J. Wójcik

Działalność górnicza i geologiczna Józefa Cieszkowskiego w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX w.

The mining and geological activities of Józef Cieszkowski in the western district of the Kingdom of Poland in the first half of the 19th century

 

Konrad J. Jędrzejczyk

Próba opracowania przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (1906-1950) Słownika geograficznego Ziem Polskich i krajów historycznie z Polską związanych

The attempt by Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [Polish Tourist Society] (1906-1950) to draft A geographical dictionary of the lands of Poland and of countries Historically linked with Poland

 

Roman Mierzecki

Materiały do tajnego nauczania chemii w latach 1939-1945

Materials on the clandestine teaching of chemistry in the years 1939-1945

Jerzy Supady

Działalność PPR na rzecz zmiany ideowego oblicza studentów i pracownioków Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1947

Activities of the PPR (Polish Workers’ Party) aimed at changing the ideological attitudes of students and lecturers at the University of Łódź in the years  1945-1947

 

Michał Henryk Umbreit

Prof. dr hab. Jerzy Tułecki – naukowiec, wychowawca i działacz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Prof. Jerzy Tułecki – scientist, educator and activist of the Polish Pharmaceutical Society

 

Jerzy Znosko

Wspomnienia i rozmowy z milczeniem. Część druga. XI Retrospekcji

Memoires and discoures with silence. Part II. XI Retrospection

 

Nr 1-2/2009

Jarosław Kurkowski

Między Wschodem a Zachodem. Bernard Syruć (Siruć), 1731-1784

Between the East and West. Bernard Syruć (Siruć), 1731-1784

 

Konrad Jacek Jędrzejczyk

Działalność archeologiczna Komisji Fizjograficznej (Polskiego) Towarzystwa Krajoznawczego w latach 1911-1918

Archaeological research by the Physiographic Committee of the (Polskie) Towarzystwo Krajoznawcze [(Polish) Tourist Society] (1911-1918)

 

Małgorzata Śliż

Przyczynek do dziejów studiów hebraistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Lektorat hebrajskiego na Wydziale Filozoficznym (1926-1939)

A contribution to the history of Hebrew studies at the Jagiellonian University in Cracow: a course in the Hebrew language at the Faculty of Philosophy (1926-1939)

 

Ana Trojanowska

Rozważania nad pożywnością pokarmów w polskich publikacjach naukowych od 1800 r. do odkryć Justusa von Liebiega

Reflections on the nutritional value of foods in Polish scientific publications, from 1800 until the discoveries by Justus von Liebig

 

Joanna Przybyło

„Kalendarz Farmaceutyczny” mgra farm. Franciszka Heroda z lat 1921-1939

„Kalendarz Farmaceutyczny” [Pharmaceutical Almanac] (1921-1939) by Franciszek Herod, M. Pharm.

 

Ewa Gostomska

Powstanie i rozwój Oddziału Analityki Medycznej (Medycyny Laboratoryjnej) na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej (Uniwersytetu Medycznego) w Łodzi

The establishment and development of the Medical Analytics Division/Division of  Laboratory Medicine at the Pharmaceutical Faculty of the Medical Academy/Medical University of Łódź

 

Małgorzata Przeniosło

Zagraniczne wyjazdy naukowe polskich matematyków w dwudziestopleciu międzywojennym

Scholarly trips abroad by Polish mathematicians in the inter-war period (1918-1939)

 

Andrzej J. Wójcik

Mapy okręgów górniczych Królestwa Polskiego

Maps of mining districts in the Kingdom of Poland

 

Sławomir Łotysz

Historia sporu o pewien wynalazek. Jan Szczepanik, Kazimierz Żegleń i kamizelka kuloodporna

The history of a dispute about an invention: Jan Szczepanik, Kazimierz Żegleń

and the bulletproof vest

 

Tadeusz Marian Nowak

Moja przygoda z Wielką Grą. Fragment pamiętnika

My adventure with the TV quiz „Wielka Gra” – fragments of a memoir

 

`

Nr 1-2/2010

Adrianna Szczerba

Rola Carskiej Komisji Archeologicznej w ochronie zabytków archeologicznych na terenie Imperium Rosyjskiego

The role of the Imperial Archaeological Commission in the protection of archaeological sites and findings on the territory of the Russian Empire

 

Stanisław Domoradzki, Zofia Pawlikowska-Brożek

Józef Marcinkiewicz (1910–1940) w świetle dokumentów i wspomnień. W stulecie urodzin

Józef Marcinkiewicz (1910-1940) On the centenary of Marcinkiewicz’s birth in the light of documents and reminiscences

 

Jarosław Jastrzębski

Habilitacja w państwowym szkolnictwie akademickim II Rzeczypospolitej

Habilitacja in state higher education in inter-war Poland

 

Tauras Mekas, Živilė Petkevičiūtė

Paralele w badaniach etnofarmaceutycznych przeprowadzonych w 1927 roku w Wilnie i w 2007 roku w Worniach

Parallels between ethnopharmaceutic research in Wilno in 1927 and at Wornie in 2007

 

Kazimiera Calińska

Dwie encyklopedie – zdarzenia z przeszłości

Two encyclopaedias – events from the past

 

Krystian K. A. Żymełka

Minikomputer PRS-4. Wspomnienia konstruktora

The PRS-4 minicomputer. A constructor’s reminiscences

 

Edward A. Mierzwa

Wkład historiografii polskiej do dziedzictwa światowego

The contribution of Polish historiography to the world’s heritage

 

Józef Świeboda

Szkolnictwo handlowe w Galicji

Commercial education in Galicja

 

Tadeusz Marian Nowak

Kartografia – moja miłość. Fragment pamiętnika

Cartography – my fate. A fragment of diary

 

Grzegorz Jezierski

Krótka historia promieniowania rentgenowskiego w Polsce

A short history of X-rays in Poland

 

Sławomir Łotysz

Kontrowersje wokół roli tzw. polskiego procesu w amerykańskim programie kauczuku syntetycznego w latach 1942–1945

Controversies over the role of the ‘Polish formula’ in the American synthetic rubber programme of 1942-1945

 

Andrzej J. Wójcik

Dzieje rozpoznania kopalin na obszarze dawnego Księstwa Siewierskiego oraz pierwszy opis i mapa geologiczno-górnicza regionu (1806 r.)

The history of identifying minerals on the territory of the former Duchy of Siewierz and the first geological-mining description and map of the region

 

Nr 1/2011

 

Roman Mierzecki

Pierwszy komunikat o odkryciu polonu zredagowany I własnoręcznie napisany przez Marię Skłodowską-Curie

The first statement about discovery of Polonium formulated and written in Maria Skłodowska-Curie’s own hand

 

Michalina Dąbkowska

Chemicy sami o sobie w 1957 roku

The chemists about themselves in 1957

 

Joanna Łapa

Udział kadry wielkopolskie w tworzeniu Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku

Share of representatives of Wielkopolska in estabilishing Faculty of Pharmaceutics at Medical Academy in Gdańsk

 

Nr 2/2011

Lucyna Szaniawska

Nowe metody prezentacji rzeźby terenu: trójwymiarowe modele, kreskowanie i poziomice – zarys od XVI wieku do 1799 roku

New methods of presenting the land relief: tree-dimensional terrain models, the hatching system and the contour lines – summary of the period from the Xvth century till 1799

 

Krzysztof Jastrzębski

Pijarska szkoła rzemieślnicza w Opolu Lubelskim – pomyłka badaczy

ThePiars’craft school in Opole Lubelskie – the researchers’mistake

 

Marlena Radwańska

Leki roślinne stosowane w leczeniu Fryderyka Chopina

Herbal remedies used in the treatment of Frederic Chopin’s illness

 

Zbigniew Tucholski

Muzeum Kolejowe oraz Muzeum Komunikacji w Warszawie (1928-1939)

The Museum of the Railway Transport and the Museum of the City Transport in Warsaw (1928-1939)

 

Tomasz Wieja, Janusz Chmura

Krakowski szlak techniki – pierwsza postindustrialna miejska trasa turystyczna w Polsce

The Cracow Industrial Heritage Route – The first postidustrial city tourist route in Poland

 

Monika Brucka-Stempkowska

Powstanie, struktura I działalnośc Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

The estabilishment, structure and scientific activities of the Polish Society of Allergology

 

Irena Stasiewicz-Jasiukowa

O działalności Profesora Tadeusza Mariana Nowaka w Komitecie Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk

Professor Tadeusz Nowak’s activities within the Polish Academy of Sciences’ Committee of the History of Science and Technology

 

Krzysztof Ludwik Birkenmajer

W kraju i w świecie (kartki z życiorysu)

 

Nr 1-2/2012

 

Halina Lichocka

Minęło dwadzieścia lat

 

Jarosław Kurkowski (oprac.)

Bibliografia zawartości czasopisma „Analecta Studia i Materiały z Dziejów Nauki” za lata 1992–2011

 

Jarosław Kurkowski

Europejskie edytorstwo źródeł historycznych w XVII–XVIII w. Próba wstępnej charakterystyki zjawiska

Publishing of historical sources in the 17th–18th centuries Europe. An initial attempt at the description of the phenomenon

 

Adrianna Szczerba

Prawnoadministracyjna ochrona zabytków archeologicznych w Królestwie Polskim

Legal and administrational protection of archaeological sites in the Kingdom of Poland

 

Roman Darowski SJ

Akademia Ignatianum w Krakowie

Ignatianum Academy in Cracow

 

Lucyna Szaniawska

Portolany w renesansowych atlasach żeglarskich Angela Freducciego z 1554 i Antonia Milla z 1583 roku

Comparing the geographical space display in portolan charts of Angelo Freducci (1554) and Antonio Millo (1583)

 

Andrzej J. Wójcik

Ewolucja europejskiej kartografii geologicznej od początku XX w.

The evolution of the european geological cartography until the beginning of the 20th century

 

Roman Edmund Sioda

„Odkrycie” Vestium/Rutenu

The discovery of Vestium/Ruthenium

 

Roman Duda

Matematycy polscy i polskiego pochodzenia w Europie Zachodniej i obu Amerykach – ludzie i losy

Mathematicians of Polish origin in Western Europe and two Americas – people and their lives

 

Sławomir Łotysz

Erazm Jerzmanowski. Gazowy baron i jego rola w amerykańskim przemyśle gazowniczym

Erazm Jerzmanowski. Gas baron and his role in the American gas industry

 

Sylwia Płusa

Historia pomyłek przemysłu farmaceutycznego na przykładzie kuracji talidomidem w latach 1957–1961

The history of mistakes of the pharmaceutical industry following the example of talidomide treatment in the years 1957–1961

 

Jerzy J. Supady

Powstanie i działalność organizacji do walki z rakiem w Polsce (do 1939 r.)

The origins and activity of the organisations to fight cancer in Poland (until 1939)

 

Agnieszka Patrycja Szukała

Prof. Włodzimierz Fijałkowski (1917–2003), twórca polskiej szkoły rodzenia

Prof. Włodzimierz Fijałkowski (1917–2003), creator of the Polish school of childbirt

 

Dariusz Jarosz, Maria Pasztor

„Odwilż” w polsko-włoskich stosunkach kulturalnych i naukowych w latach 1955–1958

A „thaw” in Polish-Italian cultural and scientific relations in the years 1955–1958

 

Jarosław Jastrzębski

Funkcja profesora tytularnego w państwowych szkołach akademickich II Rzeczypospolitej

The function of titular professor in state academic schools of the 2nd Polish Republic

 

Zbigniew Tucholski

Inżynier Zdzisław Wojciechowski. Zasłużony organizator służby zasobów PKP

Zdzisław Wojciechowski – a Veteran Organizer of the Stores Department of PKP (Polish State Railway)

 

Nr 1-2/2013

 

Ignacy Z. Siemion, Barbara Latko

Michała Jana Borcha rozprawa o truflach piemonckich

Michał Jan Borch (1753–1811) and his work on truffles of Piemont

 

Tomasz Dywan

Cieplice w Szkle: nauki staropolskich medyków o leczniczym wykorzystaniu wód mineralnych około 1600 r.

Hot springs in a town of Shklo: the teachings of Old-Polish physicians on the medicinal use of mineral waters ca 1600

 

Andrzej Bednarczyk

Jean-Baptiste de Lamarck (1744–1829) Minerały, istoty żywe i łącząca je koncepcja chemiczna

Jean-Baptiste de Lamarck (1744–1829) Minerals, living beings and the chemical conception as their binding element

 

Alfred Neubauer

Pathways of the perlon-knowledge

Historia wynalezienia perlonu. Streszczenie

 

Adrianna Szczerba

Rola rosyjskich zjazdów archeologicznych w dyskusji nad ochroną zabytków w imperium rosyjskim w XIX i na przełomie XIX i XX wieku

The role of Russian archaeological conferences in the discussion on the protection of monuments in the Russian Empire in the 19th and at the turn of 19th and 20th centuries

 

Michał Pszczółkowski

Architektura szkół wyższych w rozwoju historycznym (do 1939 roku)

The architecture of colleges in historical development (until 1939)

 

Marcelina Smużewska

Zorganizowane formy aktywności naukowej polskich studentów z perspektywy teorii ruchów społecznych

Organized forms of scientific activity of Polish students from the perspective of the social movement theory

 

Patryk Tomaszewski

Ogólnopolski Związek Akademickich Kół Naukowych w latach 1929–1933 – zarys działalności

The Polish National Association of Academic Scientific Circles in 1929-1933 – an outline of activities

 

Jerzy Supady

Powstanie i działalność łódzkiej sekcji Walki z Gruźlicą w latach 1918–1939

Establishment and activities of tuberculosis section in Łódź in 1918–1939

 

Roman Mierzecki

West omyłką Jędrzeja Śniadeckiego

Vestium – a mistake of Andrew (Jędrzej) Śniadecki

 

Nr 1/2014

 

Lucyna Szaniawska

Mapy i atlasy Joachima Lelewela towarzyszące jego dziełom historycznym ze szczegółowym opisem opublikowanych do roku 1830

Maps and atlases of Joachim Lelewel with detailed description of those published before the year 1830

 

Marek Rutkowski

Zasady organizacji wystaw przemysłowo-artystycznych w Królestwie Polskim epoki paskiewiczowskiej

Granting of „patents of freedom” and bringing industrial machine models to the Kingdom of Poland in the early Paskievich era

 

Paulina Katarzyna Kadłubek, Jacek Drobnik

Cechy morfologiczne i anatomiczne wybranych gatunków kokoryczek Polygnatum Mill. jako próba wyjaśnienia historycznej nazwy tych roślin leczniczych – sigillum Salomonsis

Morphological and anatomical features of chosen species of Solomon’s seal Polygnatum Mill. as an attempt to historically explain the name of these medicinal herbs – sigillum Salomonsis

 

Maciej Jasiński

Krytyka perypatetyckich poglądów kosmologicznych w Selenografii Jana Heweliusza

Criticism of peripatetic cosmological views in Selenografia by Johannes Hevelius

 

Krzysztof Dąbrowski

Telektroskop Szczepanika

Szczepanic’s telectroscope

 

Roman Duda

Pierwsze wykłady uniwersyteckie teorii mnogości na ziemiach polskich

First lectures in set theory at Polish universities

 

Konrad Rudnicki

O Wacławie Sierpińskim

On Wacław Sierpiński

 

Przemysław Sadłowski, Jerzy Hickiewicz (współudział)

Mieczysław Pożaryski (1875-1945), pierwszy prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Mieczysław Pożaryski (1875-1945), the first President of the Association of Polish Electrical Engineers

 

NOVA LITTERARIA

Roman Mierzecki

Jakub Barner, Chemia filozoficzna [Chymia Philosophica]

 

Piotr Daszkiewicz

Jeana-Marca Drouina spojrzenie na związki filozofii z botaniką

 

Nr 2/2014

 

Jakub Linetty

Badania archeologiczne i historyczne księdza Ignacego Polkowskiego (1833–1888) w Wielkopolsce

Archaeological and historical researched by father Ignacy Polkowski (1833–1888) in Wielkopolska

 

Monika Pyzio

Środki odurzające w aptece na ziemiach polskich w XX wieku na przykładzie opioidów i kannabinoidów

Narcotic drugs in pharmacy in the 20th century with regard to opioids and cannabinoid

 

Jerzy Supady

Państwowa szkoła Higieny i instytut Higieny psychicznej w okresie międzywojennym

The State School of Hygiene and the Institute of Mental Hygiene during interwar period

 

Ewelina Horoszko

Wino i zdrowie w medycznym traktacie Dioskoridesa

Wine and health

 

Roman Mierzecki

Moje wspomnienia

My memories

 

Przemysław Sadłowski, Jerzy Hickiewicz (współudział)

Stanisław Odrowąż–Wysocki (1876–1931)

Stanisław Odrowąż–Wysocki (1876–1931)

 

Nova Litteraria

Maciej Jasiński

Nowa biografia Jana Heweliusza

 

Halina Lichocka

Jacek Rodzeń: Na tropie widma. Geneza i ewolucja spektroskopu optycznego w latach 1810–1860

 

Krzysztof Maślanka

Kilka refleksji po lekturze książki Jeden z możliwych światów

 

Nr 1/2015

Adrianna Szczerba

Z dziejów polskiej archeologii. Fałszywe zabytki runicznego pisma słowiańskiego

From the history of Polish archaeology. Counterfeit relics of Slavonic runic writing.

 

Maria Magdalena Blombergowa

Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków przedhistorycznych: ważny etap starań o opiekę nad zabytkami archeologicznymi

The National Circle of Conservators of Prehistoric Monuments: an important stage in endeavours to take care of archaeological monuments.

 

Roman Mierzecki

Chemia w lwowskich uczelniach 1772-1945

Chemistry in Lviv universities 1772-1945.

 

Anna Trojanowska

Początki organoterapii. Dyskusje w polskich czasopismach medycznych na przełomie XIX i XX wieku

The beginnings of organotherapy. Discussions in Polish medical journals at the turn of the 19th and 20th century.

 

Jan Jerzy Bekier

Opowieść o moim Ojcu – profesorze Edwardzie Bekierze

The story about my Father, professor Edward Bekier.

 

Aleksandra Lewandowska

Rozwój farmacji i aptekarstwa w Toruniu na przestrzeni wieków na przykładzie Apteki Królewskiej

The Royal Pharmacy as an example of development of pharmacy and pharmaceutics in Toruń.

 

Dariusz Jarosz
Maria Pasztor

Od stanu wojennego do upadku systemu. Z badań nad polsko-francuską współpracą naukową i kulturalną w latach 1981-1989 From the martial law to the fall of the system.

From research on Polish-French scientific and cultural co-operation in the years 1981-1989.

 

NOVA LITTERARIA

Roman Mierzecki

Recenzja: Stefan Zamecki, Komentarze do naukoznawczych poglądów Williama Whewella (1794-1866). Studium historyczno-metodologiczne. Warszawa 2012, 756 s.

 

Marcin Dolecki

Recenzja: Roman Darowski SJ: Philosophical Anthropology. Outline of Fundamental Problems. Z polskiego tłum. Łukasz Darowski SDS. Wyd. WAM, Kraków 2014, 168 s.

 

Nr 2/2015

Ignacy Z. Siemion, Barbara Latko

Hrabiego Michała Jana Borcha analizy wód mineralnych Sycylii

Analysis of mineral waters in Sicily performed by the count Michał Jan Borch.

 

Marek Rutkowski

Warunki wstępowania i nauki polskiej młodzieży w petersburskim pułku szlacheckim / Rosyjskich Wojennych Zakładach Naukowych w latach trzydziestych i czterdziestych XIX wieku

The conditions of joining and training at St Petersburg gentry regiment/Russian military scientific units of the Polish youth until mid-1840s.

 

Daria Przystańska

Przepisy kosmetyczne w Polskim manuale farmaceutycznym Jana Podbielskiego i Mariana Rostafińskiego

Cosmetic recipes in the Polish pharmaceutical manual by Jan Podbielski and Marian Rostafiński.

 

Maria Lis

Z dziejów aptekarstwa bydgoskiego – „Apteka pod Niedźwiedziem”

From the history of Bydgoszcz pharmacies: “Apteka pod Niedźwiedziem”.

 

Andrzej Gaczoł

Udział instytucji pozarządowych w II Rzeczypospolitej na Kresach w organizacji wykopalisk i ratowaniu zabytków archeologicznych (na przykładzie Wołyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łucku w latach 1935-1939)

Participation of non-government institutions in the Eastern borderlands of the Second Republic of Poland in the organisation of excavations and saving archaeological monuments [an example of Volhynian Society of Friends of Science in Łuck (WTPN) in the years 1935-1939].

 

Mateusz Rodak

Badania kryminalno-biologiczne w Drugiej Rzeczypospolitej (1933-1939). Zapomniany epizod z dziejów międzywojennej teorii i praktyki interdyscyplinarnych badań naukowych nad więźniami w latach 30. XX w.

From criminal-biological research in the Second Republic of Poland (1933-1939). The forgotten episode of the interwar theory and practice of interdisciplinary scientific research on prisoners in the 1930s.

 

Przemysław Sadłowski
Jerzy Hickiewicz

100-lecie Politechniki Warszawskiej. Początki Wydziału Elektrycznego

Centenary of the Warsaw Technical University. The beginnings of Electrical Department.

 

Tadeusz Korniak
Piotr W. Fuglewicz

MASTER zaawansowany system operacyjny stworzony w warunkach przemysłowych

MASTER Advanced Operating System created in industrial conditions.

 

Zbigniew J. Wójcik

Dr Stanisław Czarniecki (1921-2013). Geolog, historyk nauki, bibliofil i działacz społeczny. Wspomnienia i refleksje

Dr. Stanisław Czarniecki (1921-2013) Geologist, historian of science and a worker for voluntary causes.

 

Agnieszka Patrycja Szukała, Izabela Szukała

Prof. dr hab. n. med. Alina Komorowska – twórca ginekologii dziecięcej i dziewczęcej w Polsce.

 

Lucyna Szaniawska

Wspomnienia o Profesorze dr. hab. Stanisławie Alexandrowiczu (5 IV 1931-9 IV 2015).

 

Zbigniew Szewczuk

Profesor Ignacy Zenon Siemion, chemik, wybitny naukowiec i nauczyciel akademicki.

 

Soňa Štrbáňová

Éva Katalin Vámos (1950–2015).

 

NOVA LITTERARIA

Roman Mierzecki

Recenzja: Ryszard Wójcik. Kapryśna gwiazda Rudolfa Weigla. Gdańsk. Wyd. U.G., 2015, 296 s.

 

Jerzy Supady

Recenzja: Lech Bieganowski, Zarys historii okulistyki w kręgu kultury śródziemnomorskiej. Starożytność – średniowiecze – renesans. Cz. I. Okulistyka w starożytności. Bydgoszcz 2014 Wyd. Coll. Med., 185 s.

 

Nr 1/2016

Jiři Jindra

Przyjaźń czeskiego profesora Jaroslava Heyrovskiego z polskim profesorem Wiktorem Kemulą w świetle ich korespondencji.

Friendship of a Czech Professor Jaroslav Heyrovski with a Polish Professor Wiktor Kemula in the light of their correspondence.

 

Marcin Dolecki

List Ernesta Rutherforda do Ludwika Wertensteina w sprawie odkrycia pozytonu.

A letter from Ernest Rutherford to Ludwik Wertenstein, Concerning the Discovery of Positron.

 

Krzysztof Maślanka

Konrad Rudnicki (1926–2013) – kilka wspomnień.

Konrad Rudnicki (1926–2013) – a reminiscence.

 

Piotr Daszkiewicz

Listy Jana Stefana Ligęzy Kurdwanowskiego (1680–1780) i Józefa Andrzeja Załuskiego (1702–1774) do Pierra Louis Moreau de Maupertuisa (1698–1758) w zbiorach francuskiej Akademii Nauk.

Letters of Jan Stefan Ligęza Kurdwanowski (1680–1780) and Józef Andrzej Załuski (1702–1774) to Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698–1758) from the collection of the French Academy of Sciences.

 

Zbigniew Bela
Marta Kostyk

Przepisy na leki w „Sekretach Isabelli Cortese” (Wenecja, 1561).

Recipes for medicines in The Secrets of Isabella Cortese (Venice, 1561) 71-90.

 

Zbigniew J. Wójcik

Doc. dr Krzysztof Jakubowski (1937–2011). Muzealnik.

Dr. Krzysztof Jakubowski (1937–2011). A museologist.

 

Rafał Zaczkowski

Feliks Przypkowski – gnomonik z Jędrzejowa.

Feliks Przypkowski – a gnomonist from Jędrzejów.

 

Lech Królikowski

Mieczysław Szystowski.

 

Krzysztof Dąbrowski

Pięć minut Fultografu.

A short life of Fultograph.

 

Przemysław Sadłowski

Leon Staniewicz (1871–1951).

 

NOVA LITTERARIA
Marcin Dolecki

Recenzja: Fragmenta Philosophica. Wybrane prace Romana Darowskiego SJ wydane z okazji osiemdziesięciolecia jego urodzin. Redakcja: Wanda Pilch i Jerzy Sadowski, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, 462 s.

 

Adam Matuszewski

Bibliografie Tadeusza Orackiego. Tadeusz Oracki: Bibliografia scalonych spisów zawartości czasopism za lata
1966–2012. Tematyka humanistyczno-społeczna. Gdańsk 2014 Scientia et Veritas, 148 s., ind. + Uzupełnienia nlb. 7 s. ind.; Bibliografia publikacji Tadeusza Orackiego za lata 1951–2014. Gdańsk 2015 Scientia et Verita, 76, nlb. 1 s., ind.

 

Nr 2/2016

Jarosław Kurkowski

Źródłoznawstwo w służbie króla i Rzeczypospolitej. Uwagi o praktycznych celach badań naukowych doby stanisławowskiej.

Source studies in the service of the King and Rzeczpospolita. Comments on practical purposes of scientific research in the times of the reign of Stanislaus II.

 

Bożena Płonka-Syroka

Neohipokratyzm Thomasa Sydenhama jako próba modyfikacji klasycznego standardu patologii humoralnej.

Thomas Sydenham’s neo-hipocratism as an attempt to modify classic humoral pathology standard.

 

Robert Boroch

A Formal Concept of Culture in the Classification of Alfred L. Kroeber and Clyde Kluckhohn.

Formalny koncept kultury w klasyfikacji Alfreda L. Kroebera i Clyda Kluckhohna.

 

Roman Mierzecki

Unitarne i pluralistyczne teorie przyrodoznawstwa na przykładzie teorii chemicznych.

Unitary and pluralistic theories of natural history with the use of example of chemical theories.

 

Konrad Pylak

O paradygmacie konstruowania maszyn w pierwszym polskim podręczniku podstaw konstrukcji.

About machine-design paradigm in the first Polish manual of the basics of machine design.

 

Krzysztof Dąbrowski

Telewizja końca XIX wieku.

The late 19th century television.

 

Piotr Skalski
Katarzyna Pękacka-Falkowska

Poznańscy studenci farmacji w latach 1920–1939. Studium z zakresu historii społecznej.

Pharmacy students in Poznan (1920–1939) from a sociohistorical perspective.

 

Zbigniew J. Wójcik

Jan Pazdur – historyk dawnego przemysłu Starachowic.

Jan Pazdur – historian of the old industry of Starachowice.

 

NOVA LITTERARIA
Zbigniew Tucholski

Recenzja: Marek Mistewicz, XVII-wieczne mosty przez środkowo-dolną Wisłę w świetle ikonografii, kartografii i źródeł pisanych. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2012, 260 s.

 

Mariusz Affek

Recenzja: Michał Jan Borch, Listy o Sycylii i Malcie, przekłady, opracowanie i wstęp Alicja Szastyńska-Siemion, Ignacy Z. Siemion. Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN oraz Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2015, 324 s.

 

Jarosław Kurkowski

Na marginesie edycji dziełka Teodora Korwin-Szymanowskiego, Przyszłość Europy w zakresie gospodarczym, społecznym i politycznym. Opracowanie i posłowie Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, przekład Maria Dąbrowska. Warszawa 2015 (113 s. – wersja polska; 117 s. – wersja francuska).

 

Michał Stanisław Jasiński

Czy kobieta może być naukowcem? Recenzja książki: Magdolna Hargittai, Women Scientists: Reflections, Challenges, and Breaking Boundaries. Cary, NC, USA: Oxford University Press, 2015, 363 s.

 

Krzysztof Maślanka

Czasoprzestrzenne podróże z filozofią w tle. Recenzja książki: Marcin Dolecki, Philosopher’s Crystal. The Treacherous terrain of Tassatarius, translation by Paulina Trudzik. Montag Press, Oakland 2016, cover: Giorgi Makharashvili, illustrations: Anna Trojanowska, Rosann A. Portes and Marcin Dolecki.

 

Krzysztof Maślanka

Kilka refleksji po lekturze Słownika. Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, 4 tomy, redakcja naukowa Bolesław Orłowski. Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Pamięci narodowej, Warszawa 2015.

 

Nr 1/2017

Jan Piskurewicz

Zakochana w fizyce. Udział i rola Marii Skłodowskiej-Curie w organizacji i pracach Konferencji Solvaya

In love with physics. Maria Skłodowska-Curie’s role and contribution to the organisation  and works of the Solvay Conferences on Physics

 

Danuta Mucha

Filomata Ignacy Domeyko (1802-1889) – apostoł oświaty w Chile

Philomath Ignacy Domeyko (1082-1889) – the apostle of science in Chile

 

Piotr Daszkiewicz

Zoologiczne prace Ignacego Mielżyńskiego (1801-1831) – przyczynek do biogramu

The zoological works of Ignacy Mielżyński (1801-1831) – a contribution to his biography

 

Anna Broszkiewicz

Profesor Rudolf Weigl – odkrywca szczepionki przeciw durowi brzusznemu

Professor Rudolf Weigl – discoverer of a vaccine against typhoid fever

 

Zbigniew Hojka, Sławomir Kaczor

Antoni Rosikoń 1907-2013

 

Tauras Mekas, Rima Vaznelytė

Analiza etnofarmaceutyczna naturalnych substancji leczniczych, używanych w okolicach Puńska i Sejn

Ethno-pharmaceutical analysis of natural medicinal substances applied in the area of Puńsk and Sejny

 

Marta Zdrojewska-Nowak, Katarzyna Pękacka-Falkowska

Reklama produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptekach i drogeriach toruńskich na przykładzie ogłoszeń prasowych z „Gazety Toruńskiej” (1867-1921)

Advertising of medicinal products and medical devices available in pharmacies and drugstores in Thorn (illustrated with an example of “Gazeta Toruńska”, 1867–1921)

 

Edyta Wolter

Działalność Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt/Polskiej Ligi Ochrony Zwierząt w II Rzeczypospolitej

Activities of the Polish Animal Friendship League/Polish Animal Protection League in the Second Polish Republic

 

Zbigniew Tucholski

Badania trakcyjne taboru wąskotorowego Warszawskich Kolei Dojazdowych profesora Alberta Czeczotta

Traction research of narrow-gauge rolling stock of Warsaw Local Trains done
by Professor Albert Czeczott

 

NOVA LITTERARIA

Jan Majewski

Lekarz bez skazy. Rec.: Doktor Karol Marcinkowski. Wybrane listy i pisma z lat 1819-1846. Album (oprac. Roman K. Meissner przy udziale Bartłomieja Wąsiela), Poznań 2016, 669 s.

 

Beata Wysokińska

Nota recenzyjna książki: Maks Samec 1881-1964, Življenje in delo, Słoweńskie Towarzystwo Chemiczne, Słoweńska Akademia Nauki i Umiejętności (SAZU), Lublana 2015, ss. 311.

Arrow Button Wróć

Powiadomienie o plikach cookies: ihnpan.waw.pl korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies Więcej lub ZAMKNIJ KOMUNIKAT