Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

 

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest wydawany przez Instytut Historii Nauki PAN. Pierwszy numer ukazał się w 1956 roku. W początkowym okresie czasopismo było organem Komitetu Historii Nauki PAN (do1960). Pierwszym Redaktorem Naczelnym KHNiT był prof. dr hab. Bogdan SUCHODOLSKI.

Czasopismo publikuje wyłącznie materiały oryginalne z szeroko pojętej historii nauki i historii techniki. Na łamach KHNiT ukazują się zarówno rozprawy teoretyczne i metodologiczne, jak i prezentacje nowych źródeł, recenzje i polemiki naukowe, informacje o ruchu naukowym w kraju etc. Materiały są grupowane w następujących działach: ARTYKUŁY, KOMUNIKATY i MATERIAŁY, POLEMIKI i REFLEKSJE, PRO MEMORIA, RECENZJE, KRONIKA. KHNiT publikuje także cykle materiałów; do najważniejszych należą AUTOBIOGRAFIE najwybitniejszych uczonych polskich. Cykl zapoczątkowała autobiografia profesora Władysława Tatarkiewicza („Zapiski do autobiografii”, nr 2/1976)

Artykuły zamieszczane w KHNiT są recenzowane i opatrzone streszczeniami w języku angielskim. Streszczenia artykułów są zamieszczane w formie elektronicznej w THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (http://cejsh.icm.edu.pl). Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazHum, BazTech, ERIH PLUS oraz Index Copernicus.

“Quarterly Journal of the History of Science and Technology” (KHNiT), is published by the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences. The first number KHNiT was issued in 1956. In the beginning it was the organ of the History of Science Committee of the Polish Academy of Sciences (until 1960).  The first Editor in Chief of KHNiT was Professor Bogdan Suchodolski.

The journal publishes only original materials from widely understood history of science and the history of technology. Both the theoretical and methodological dissertation, as well as presentations of new sources, review and scientific controversy, information about science movement in the country, etc. are published on the pages of KHNiT

Materials are grouped into the following sections: ARTICLES, COMMUNICATIONS and MATERIALS POLEMICS and CONTROVERSION, PRO MEMORIA, REVIEWS, CHRONICLE.

KHNiT also publishes a series of materials; the most important are the best scientists Polish autobiography. The cycle began printing Professor Władysław Tatarkiewicz autobiography (“Notes for an autobiography” No. 2/1976)

Articles in KHNiT are reviewed and have a summary in English. Abstracts of the papers are also published in electronic form in THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (http://cejsh.icm.edu.pl). The journal is indexed at BazHum, BazTech, ERIH PLUS and Copernicus Index.

ISSN 0023-589X

http://www.wiw.pl/wielcy/kwartalnik/

 

 

REDAKCJA

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

FORMULARZ RECENZYJNY

PROCEDURY RECENZYJNE

SPISY TREŚCI

KONTAKT

Arrow Button Wróć