Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Kontakt

Redakcja

Dla autorów

Dla recenzentów

Archiwum

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest wydawany przez Instytut Historii Nauki PAN. Pierwszy numer ukazał się w 1956 roku. W początkowym okresie czasopismo było organem Komitetu Historii Nauki PAN (do 1960). Pierwszym Redaktorem Naczelnym KHNiT był prof. dr hab. Bogdan SUCHODOLSKI.

Czasopismo publikuje wyłącznie materiały oryginalne z szeroko pojętej historii nauki i historii techniki. Na łamach KHNiT ukazują się zarówno rozprawy teoretyczne i metodologiczne, jak i prezentacje nowych źródeł, recenzje i polemiki naukowe, informacje o ruchu naukowym w kraju etc. Materiały są grupowane w następujących działach: ARTYKUŁY, KOMUNIKATY i MATERIAŁY, POLEMIKI i REFLEKSJE, PRO MEMORIA, RECENZJE, KRONIKA. KHNiT publikuje także cykle materiałów; do najważniejszych należą AUTOBIOGRAFIE najwybitniejszych uczonych polskich. Cykl zapoczątkowała autobiografia profesora Władysława Tatarkiewicza („Zapiski do autobiografii”, nr 2/1976)

Artykuły zamieszczane w KHNiT są recenzowane i opatrzone streszczeniami w języku angielskim. Streszczenia artykułów są zamieszczane w formie elektronicznej w THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES. Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazHum, BazTech, ERIH PLUS oraz Index Copernicus.

ISSN 0023-589X

Arrow Button Wróć