Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Dla autorów

 

Teksty przygotowane zgodnie z instrukcją, znajdującą się u dołu strony, prosimy przesyłać za pomocą poniższego formularza.


Prosimy wybrać plik w formacie .doc lub .docx bez ilustracji. O przesłanie ilustracji w formacie .jpg zostaną Państwo poproszeni mailowo przez Sekretarza Redakcji.

UMOWA WYDAWNICZA

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW (pdf)

A. Informacje ogólne

 1. W „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” drukowane są prace wnoszące twórczy wkład w badania nad dziejami nauki i techniki, podsumowania i przeglądy stanu badań, opracowania i edycje źródeł, artykuły polemiczne, artykuły recenzyjne i recenzje oraz informacje dokumentujące wydarzenia krajowego i międzynarodowego życia naukowego.
 2. Do druku przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne i niepublikowane.
 3. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” publikuje artykuły w językach polskim, angielskim i rosyjskim.
 4. Zgłoszenie tekstu do „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” jest równoznaczne ze zgodą na poddanie go procedurze recenzyjnej i publikację w przypadku pozytywnej oceny.
 5. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.
 6. Redakcja nie prowadzi korespondencji z autorami w innej formie niż elektroniczna.
 7. Zgłoszenia tekstów sporządzonych niezgodnie z poniższymi zasadami nie będą rozpatrywane.

B. Wymagana forma artykułów i sposób zgłaszania

 1. Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły w wersji elektronicznej w formatach doc, docx i odt. Nie należy przesyłać Redakcji wydruków artykułów.
 2. Artykuł powinien być napisany czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów z interlinią 1,5.
 3. Imię i nazwisko autora powinno być zamieszczone na początku tekstu wraz z afiliacją. Jeżeli podanie afiliacji jest niemożliwe, należy podać miejsce zamieszkania.
 4. Przed tekstem artykułu należy umieścić streszczenie po polsku, nieprzekraczające 1/2 strony, oraz słowa kluczowe po polsku i po angielsku. Po tekście należy umieścić alfabetyczny wykaz cytowanej literatury przedmiotu, sporządzony zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego, oraz nieprzekraczającą 1/2 strony informację o autorze z kontaktowym adresem poczty elektronicznej.
 5. Artykuły należy zgłaszać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie pisma.
 6. Jeżeli artykuł zostanie pozytywnie zaopiniowany przez recenzentów, zostanie wydany po zawarciu z autorem umowy wydawniczej zgodnej z ogłoszonym wzorem.

C. Zasady zapisu

 1. Cytaty powinny być ujęte w cudzysłów („”). Początku i końca cytatu nie należy zaznaczać wielokropkiem. W przypadku dłuższych cytowanych fragmentów należy zapisywać je w formie wciętego akapitu bez cudzysłowu. Opuszczenia w tekście należy oznaczać symbolem […]. Do wyróżnień w środku cytatów należy stosować cudzysłów wewnętrzny («»). Wtrącenia autorskie i opuszczenia w przywoływanych cytatach należy oznaczać nawiasami kwadratowymi, np.: [podkreślenie – A.T.].
 2. Zwroty w językach obcych należy zapisywać kursywą.
 3. Tytuły książek należy zapisywać kursywą. Tytuły czasopism należy zapisywać w cudzysłowie.
 4. Tytuły prac obcojęzycznych w tekście głównym należy podawać w oryginalnym brzmieniu i zapisane kursywą; polskie tłumaczenie tytułu można umieścić w nawiasie, np.: Theatrum cometicum (Teatr kometarny). Jeżeli przywoływane dzieło zostało przetłumaczone na polski lub ma przyjęty polski tytuł, powinien być on podawany jako główny; tytuł oryginalny powinien być podany przy pierwszym wzmiankowaniu danego dzieła w nawiasie, np.: Rozprawa o metodzie (Discours de la méthode). W przypadku alfabetów innych niż łaciński tytuł w tekście należy przywoływać w alfabecie oryginalnym, np. „Византийский Временник”, lub w transkrypcji łacińskiej zgodnej z przyjętymi dla danego języka zasadami (tytuł w zapisie oryginalnym można podać w nawiasie przy pierwszym wzmiankowaniu danego dzieła), np.: Theriaka (Θηριακά) (w przypisach i wykazie bibliografii oraz w tytule recenzowanej publikacji należy używać wyłącznie tytułów w oryginalnym alfabecie).
 5. Imiona i nazwiska należy zapisywać w pisowni oryginalnej, np.: John, nie Jan; Dmitrij, nie Dymitr. W pisowni polskiej należy podawać jedynie imiona i nazwiska, które mają powszechnie przyjętą wersję polską, w tym imiona władców, np.: Jerzy Waszyngton, Ludwik XIV.
 6. Lata i wieki należy zapisywać według wzoru: 1862 r., XIX w. Nazwy miesięcy w tekście głównym należy zapisywać słownie, np.: 15 marca 1862 r. W przypisach miesiące należy zapisywać konsekwentnie według jednego ze wzorów: 15.03.1862 r. (z kropkami) lub 15 III 1862 r. (bez kropek). W nazwach dekad nie należy używać cyfr, np.: „lata pięćdziesiąte”, nie „lata 50.”.
 7. W przypadku zagadnień nieobjętych niniejszą instrukcją należy stosować się do ogólnych zasad pisowni języka artykułu.

D. Przypisy i opisy bibliograficzne

 1. Tekst powinien zawierać przypisy dolne sporządzone czcionką tego samego kroju co tekst główny o wielkości 10 punktów z interlinią 1.
 2. Opisy bibliograficzne powinny być sporządzone zgodnie z poniższymi wzorami i zasadami:
 • Wydawnictwa zwarte: A. C. Crombie, Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej. T. 1: Nauka w średniowieczu w okresie V–XIII w., tłum. S. Łypacewicz, Warszawa 1960, s. 133–138; Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580–1814, wyd. Z. Nowak, P. Szafran, Warszawa 1974, s. 105.
 • Artykuły w czasopismach: J. Kurkowski, Dzieje Rosji w piśmiennictwie stanisławowskim po pierwszym rozbiorze, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 62, 2017, nr 4, s. 16–17.
 • Części prac zbiorowych: np.: J. Dobrzycki, Mikołaj Kopernik, [w:] Historia astronomii w Polsce, t. 1, red. E. Rybka, Wrocław 1975, s. 144–145.
 • Jeżeli w tekście jest cytowana tylko jedna praca danego autora, przy kolejnym cytowaniu należy stosować skrót op. cit., np.: J. Kurkowski, op. cit., s. 16–17. Jeśli w tekście jest cytowana więcej niż jedna praca danego autora, przy kolejnym cytowaniu po jego nazwisku należy podawać początek tytułu bez wielokropka, np.: J. Kurkowski, Dzieje Rosji s. 16–17. Przy odwoływaniu się w następujących po sobie przypisach do tych samych autorów lub dzieł należy stosować: idem, eadem, ibid.
 • Archiwalia: Archiwum Państwowe w Lublinie [APL], zesp. 147 Gimnazjum Gubernialne w Lublinie, sygn. 214 Szkoła Powiatowa w Wieluniu, Akt nominacji dyrektora XX, k. 1-6. Przy kolejnym cytowaniu należy używać wprowadzonego skrótu nazwy archiwum oraz pomijać tytuły powtarzających się zespołów i jednostek, przytaczając tylko ich numery.
 • Strony internetowe: Early Modern Letters Online, emlo.bodleian.ox.ac.uk [dostęp 7.04.2018]. W przypadku korzystania z elektronicznych wersji prac, które ukazały się drukiem, nie należy podawać adresu internetowego.
 1. W przypisach należy używać następujących skrótów: s.; k.; wyd.; oprac.; red. (nie pod red.); por.; zob.; cyt. za; tłum.; r.; t.; nr; z.; cz.
 2. W zamieszczonej po tekście artykułu bibliografii imiona autorów i redaktorów prac zbiorowych należy zapisywać w formie pełnej, nie jako inicjał.

E. Ilustracje

 1. Ilustracje należy przesyłać w formacie jpg lub tif w rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
 2. Nie należy umieszczać ilustracji w tekście artykułu.
 3. Nazwy plików z ilustracjami powinny zawierać kolejne numery, odnoszące się do wyraźnie oznaczonych miejsc w tekście.
 4. Autor jest zobowiązany uzyskać od właścicieli praw autorskich pisemną zgodę na wykorzystanie każdej z załączonych do artykułu ilustracji. Zgody należy zarchiwizować i przechowywać. Nie należy przesyłać ich Redakcji wraz z artykułem.
 5. Podpis każdej ilustracji powinien zawierać informację o autorze lub źródle.
 6. Wykazu ilustracji nie należy przesyłać osobno. Popisy pod ilustracje powinny znajdować się w tekście artykułu w miejscach, w których mają być zamieszczone.

Arrow Button Wróć