Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Dla autorów

 

Teksty przygotowane zgodnie z instrukcją, znajdującą się u dołu strony, prosimy przesyłać za pomocą poniższego formularza.


Prosimy wybrać plik w formacie .doc lub .docx bez ilustracji. O przesłanie ilustracji w formacie .jpg zostaną Państwo poproszeni mailowo przez Sekretarza Redakcji.


Instrukcja dla autorów:

 1. Redakcja „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” przyjmuje wyłącznie materiały nigdzie nie publikowane.
 2. Zgłoszenia artykułu dokonuje się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej pisma: www.ihnpan.waw.pl/wydawnictwo/kwartalnik-historii-nauki-i-techniki/dla-autorow/.
 3. Objętość tekstu nie może przekraczać 2,5 arkusza autorskiego łącznie z przypisami i materiałem ilustracyjnym (100 000 znaków pisarskich, około 55 str. znormalizowanego maszynopisu).
 4. Do tekstu należy dołączyć w formie osobnych plików streszczenie do tłumaczenia na język angielski (około 1/2 strony) z podaniem terminów specjalistycznych, słowa kluczowe w językach polskim i angielskim oraz spis najważniejszych cytowanych publikacji, sporządzony zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami zapisu przywoływanych prac.
 5. Redakcja przyjmuje materiały w postaci elektronicznej (przesłane pocztą elektroniczną na adres Redakcji lub poprzez formularz kontakowy) w formacie .doc lub .docx.
 6. Ilustracje, fotografie, wykresy i temu podobne materiały należy przesyłać w formie oddzielnych plików .jpg. W tekście należy zaznaczyć miejsca, w których ilustracje mają być umieszczone. Nie należy wklejać ilustracji do tekstu.
 7. Przy nazwisku należy podać afiliację albo miejsce zamieszkania autora.
 8. Cytaty powinny być ujęte w cudzysłów („”). Jeżeli cytat zaczyna się od nowego zdania i kończy się z końcem zdania, nie należy poprzedzać i kończyć go wielokropkiem. Jeśli jest fragmentem zdania, należy zaznaczyć to wielokropkiem. W przypadku dłuższych cytowanych fragmentów należy zapisywać je w formie tzw. bloczku. Opuszczenia w tekście należy oznaczać symbolem […]. Do wyróżnień w środku cytatów należy stosować cudzysłów wewnętrzny («»). Wtrącenia autorskie i opuszczenia w przywoływanych cytatach należy oznaczać nawiasami kwadratowymi, np.: [podkreślenie – A.T.].
 9. Zwroty z języków obcych należy zapisywać kursywą.
 10. Dokumentację należy przygotować w formie przypisów końcowych.
 11. Nazwiska autorów prac w przypisach i nazwiska autorów recenzowanych publikacji należy zaznaczać rozstrzeloną czcionką, np. A. Hulanicki . Rozstrzelonej czcionki nie należy zastępować odstępami (spacjami) pomiędzy literami. Odstęp powinien wynosić 1 punkt. Inicjał imienia i inne elementy przypisu, w tym nazwiska redaktorów prac zbiorowych, należy zapisywać zwykłą czcionką.
 12. Przypisy należy redagować według następującego wzoru:
  Cytowanie po raz pierwszy:
  Druki zwarte: I. (inicjał imienia) nazwisko autora (autorów): pełny tytuł pracy, tom (o ile jest), miejsce i rok wydania, numer strony (stron), np.: T. Kikta: Przemysł farmaceutyczny w Polsce (1823–1939), Warszawa 1972, s. 35.
  Części prac zbiorowych: I (inicjał imienia) nazwisko autora (autorów): pełny tytuł pracy, [w:] tytuł pracy zbiorowej, I. (inicjał imienia) nazwisko redaktora (redaktorów), tom (o ile jest), miejsce i rok wydania, numer strony (stron), np.: A. Motycka: O roli intuicji w rozwoju nauk przyrodniczych, [w:] Pod patronatem Hygiei. Udział kobiet w rozwoju nauk przyrodniczych, red. I. Arabas, Warszawa 2000, s. 12-32.
  Artykuły w czasopismach: I. (inicjał imienia) nazwisko autora (autorów): pełny tytuł pracy, „Tytuł Czasopisma” (wszystkie jego elementy prócz spójników i przyimków wielką literą), tom: rok wydania, numer lub zeszyt, strona (strony), np.: A. Hulanicki: Chemia analityczna w pracach Marii Skłodowskiej-Curie, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 57: 2012 nr 1 s. 9-22.
  Archiwalia: pełna nazwa archiwum i jej skrót w nawiasie kwadratowym, numer i tytuł zespołu, numer i tytuł jednostki archiwalnej, tytuł dokumentu, numer (numery) kart.
  Ponowne cytowanie:
  Druki zwarte, części prac zbiorowych, artykuły w czasopismach: Jeżeli cytowane jest więcej niż jedno dzieło autora: I. (inicjał imienia) nazwisko: skrót (początek) tytułu zakończony wielokropkiem, strona (strony), np.: A. Motycka: O roli… s. 20.
  Jeżeli cytowana jest tylko jedna praca danego autora: I. (inicjał imienia) nazwisko: dz. cyt. strona (strony), np.: A. Motycka: dz. cyt. s. 201.
  Archiwalia: skrót nazwy archiwum, numer zespołu, numer jednostki, numer (numery) kart.
 13. W przypisach i wszelkiego rodzaju opisach bibliograficznych należy stosować polską konwencję bibliograficzną: dz. cyt. – dzieło cytowane oraz wyrażenia: tamże (kiedy przypis następujący odnosi się do tej samej pozycji, co poprzedzający); tenże, taż.
  Należy stosować także następujące skróty: wyd.; oprac.; red. (nie pod red.); por.; zob.; cyt. za; tłum.; r.; t.; nr; z.; cz.
  Lata i wieki należy zapisywać według wzoru: 1898 r.; XIX w.
 14. Opis prac będących podstawą recenzji powinien być sporządzony według wzoru: imię i nazwisko autora, pełny tytuł pracy, miejsce i rok wydania, wydawnictwo, liczba stron, np.: Teodor Kikta: Przemysł farmaceutyczny w Polsce (1823–1939), Warszawa 1972, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 399 s.
  W żadnym innym miejscu nie należy podawać pełnego imienia autora i nazwy wydawnictwa.

Materiały nieprzygotowane według powyższego wzoru będą odsyłane do autora.

Arrow Button Wróć