Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Dla recenzentów

 

Formularz recenzyjny

Procedury recenzyjne:

  1. Zgłoszenie tekstu do „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” jest równoznaczne ze zgodą na poddanie go ocenie.
  2. Do recenzji są kierowane tylko artykuły zredagowane zgodnie z „Instrukcją dla autorów”.
  3. O przygotowanie recenzji danego artykułu Redakcja prosi co najmniej dwóch ekspertów w dziedzinie, której dotyczy artykuł. Recenzenci są proszeni o przedstawienie recenzji w przeciągu miesiąca na przekazanym przez Redakcję formularzu recenzji.
  4. Redakcja w miarę możliwości stosuje system podwójnie anonimowych recenzji (double-blind review).
  5. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie anonimowości recenzji, recenzenci są zobowiązani do podpisania oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów są uważane: relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu dwóch lat przed przygotowaniem recenzji, bezpośrednie relacje osobiste.
  6. Po otrzymaniu recenzji Redakcja przedstawia autorowi artykułu wnioski, ewentualnie prosząc o uwzględnienie uwag zgłoszonych przez recenzentów.

Arrow Button Wróć